חוזר זה מבוטל
ארגון ומינהל
3.
תשלומי הורים
3.11
גבייה עבור תגבור אבטחת מוסדות חינוך
3.11‎-3
בדצמבר 1998

תאריך תחולה
 
הבהרה

מטרת הפרסום
 

הממשלה מממנת, בשיתוף עם השלטון המקומי, אבטחה נקודתית של
מוסדות החינוך היסודיים והעל יסודיים. לפיכך אין רשות מקומית
יכולה לגבות תשלומים מההורים עבור אבטחה.
 
ועד הורים של מוסד חינוכי או רשות מקומית המבקשים להבטיח
במוסדות החינוך שלהם רמת אבטחה גבוהה יותר מזו שנקבעה להם על
ידי משטרת ישראל יכולים לפנות אל ההורים ולבקש את סיועם במימון
הגברת האבטחה כתשלום רשות. כך יעשו, למשל, ההורים המבקשים
להעלות את רמת האבטחה מרמת שומר לרמת מאבטח, במקום שנקבע בו
תקן לשומר בלבד, או הורים המבקשים להוסיף שומר בגן ילדים במקום
ששמירה כזו אינה מאושרת.
 
לצורך כן יש: (א) להבהיר לכל הורה כי התשלומים עבור תגבור אבטחת
המוסד הם תשלומי רשות וכי שמורה לו הזכות להחליט אם ברצונו
לשלמם או לא ו- (ב) לפרט להורים מהי רמת האבטחה הניתנת על ידי
משטרת ישראל, באיזה תגבור שמירה מדובר, כיצד תתוגבר השמירה ומה
עלותה.
 


שאלות אפשר לפנות לד"ר יאיר סמוכה, סגן מנהל המינהל הפדגוגי,
טל' 02‎-5604028/9.

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נט/4(א), י"ב בכסלו התשנ"ט, 1 בדצמבר 1998