. תשנט/4(א) 4.3-6 זכויות של תלמידים עולים ותושבים חוזרים בבחינות הבגרות - הבהרות ושינויים לנהלים שפורסמו בחוזר "הוראות הקבע" נח/)9א(, סעיף 4.3-4
בחינות 4.
בחינות בגרות 4.3
זכויות של תלמידים עולים ותושבים חוזרים בבחינות הבגרות -
הבהרות ושינויים לנהלים שפורסמו בחוזר "הוראות הקבע" נח/9(א),
סעיף 4.3‎-4
4.3‎-6

1 באוקטובר 1998
(לא חל על
הבחינות של מועד
חורף התשנ"ט)
  תאריך תחולה
עדכון חוזר תשנח/9(א)
סעיף 4.3‎-4
  מטרת הפרסום 

הגדרות 1.
עולה חדש: מי שהחל את לימודיו באולפן או בבית-ספר בישראל לאחר
שמלאו לו 12 שנים (גיל קלנדרי).
1.1
תושב חוזר: תלמיד שעלה ארצה או מי שחזר לישראל לפני גיל 19,
לאחר שהייה של 6 שנים רצופות מחוץ לישראל, והחל את לימודיו
בישראל לאחר שמלאו לו 13 שנים (גיל קלנדרי).
1.2
שתי קבוצות תלמידים או נבחנים אלה ייבחנו בבחינות הבגרות על פי הפירוט
הזה:
2.
במקצועות וברמות הלימוד שיפורטו להלן יוכנו תכניות מיוחדות,
כלל-ארציות, באישור המפקח המרכז של כל מקצוע, ושאלוני בחינה
ארציים המיוחדים לעולים החדשים על פי תכניות לימודים אלה.
השאלונים ייכתבו בעברית, והנבחנים יענו עליהם בעברית. לגבי תכנית
הלימודים שתהיה תקפה במועד שבו התלמיד רוצה להיבחן - על הנבחן
האחריות להתעדכן: תלמיד אינטרני באמצעות בית הספר, נבחן משנה
באמצעות בית הספר שבו סיים את לימודיו ונבחן אקסטרני יתעדכן
באמצעות השלוחה האקסטרנית.
2.1
מתפקידם של בתי הספר לעדכן את תלמידיהם ואת נבחני המשנה
הנבחנים באמצעותם.
אלה המקצועות שיוכנו בהם תכניות מיוחדות ושאלוני בחינה מיוחדים
לעולים: תנ"ך (2 י"ל או 3 י"ל בבתי"ס דתיים), הבעה עברית (2 י"ל),
ספרות עברית (2 י"ל), היסטוריה ותולדות עם ישראל (2 י"ל) ואזרחות
(י"ל אחת). תלמיד שיבחר להיבחן במקצועות אלו בתכנית הרגילה
ובשאלון הרגיל יקבל תוספת של 10 נקודות לציון הבחינה.
2.2
בכל המקצועות האחרים הנכללים בהרכב בחינות הבגרות, למעט
מתמטיקה, ייבחן התלמיד העולה על פי התכניות הרגילות, בשאלונים
הרגילים, ויקבל תוספת של 10 נקודות לציון הבחינה (במתמטיקה
ייבחן התלמיד בשאלון הרגיל, ולא יקבל תוספת נקודות).
2.3
בכל הבחינות יוכל התלמיד להשתמש בעת הבחינה במילון
שפת-אם-עברית עברית-שפת-אם, למעט בחינת הבגרות ב"ידיעת הלשון
לעולה חדש" (סמל 905051); בבחינה זו לא יותר שימוש בחומר עזר
כלשהו.
2.4
בלשון ובהבעה מומלץ לבחון את התלמידים העולים בשאלונים
המיועדים לעולים בכיתה י"ב. בשאלון "חיבור עברי והבנה לעולה
חדש" (סמל 905061) אפשר להיבחן רק בכיתה י"ב. בשאלון "ידיעת
הלשון לעולה חדש" (סמל 905051) אפשר להיבחן גם בכיתה י"א.
תלמידים עולים המעוניינים להיבחן בשאלונים המיועדים לכלל
התלמידים - "ידיעת הלשון והבעה" (סמל 011101) ו"ידיעת הלשון א"
(סמל 905014) - רשאים להיבחן גם בכיתה י' ולזכות בבונוס של 10
נקודות, כבעבר. בשאלונים המיועדים לעולים חדשים לא ניתן להיבחן
בכיתה י'.
2.5
על כל הבחינות ישיב התלמיד בשפה העברית, ולא בשפת האם.
2.6
זכויותיו של התלמיד תקפות עד גיל 22 (גיל קלנדרי).
3.
תקנות אלו מבטלות את כל התקנות הקודמות הנוגעות לעולה חדש ולתושב
חוזר בנושא בחינות הבגרות (להוציא את ההקלות המיוחדות ליוצאי אתיופיה
כפי שפורסם בחוזר נו/10, סעיף 361).
4.
הוראה זו תחול רק על תלמידים שילמדו בכיתה י' משנת הלימודים התשנ"ט
ואילך. תלמידים שילמדו בכיתות י"א-י"ב בשנת הלימודים התשנ"ט ותלמידי
י"ב בהתש"ס ייבחנו על פי התקנות הקודמות (שפורסמו בחוזר נא/7, סעיף
327).
5.

לפרטים נוספים אפשר לפנות אל ד"ר יאיר סמוכה, טל' 02‎-5604028.הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נט/4(א), י"ב בכסלו התשנ"ט, 1 בדצמבר 1998