חוזר זה מבוטל
בחינות
4.
בחינות בגרות
4.3
תוספת לסעיף 4.3‎-6 בחוזר "הוראות הקבע" נט/ 2(א) בנושא
זכויות תלמידים עולים בבחינות הבגרות
4.3‎-9
1 בדצמבר 1998

תאריך תחולה
 
עדכון חוזר תשנט/2(א)
סעיף 4.3‎-6


מטרת הפרסום
 

בחוזר "הוראות הקבע" נט/ 2(א) פרסמנו את סעיף 4.3‎-6, על "זכויות של
תלמידים עולים ותושבים חוזרים בבחינות הבגרות".
 
אנו מבקשים לשנות את תת סעיף 2.4 בעמ' 20 בסעיף זה, ולכן אנו
מבקשים להחליף את עמ' 19 ו 20 בעמ' 14‎-13 של חוזר זה.
 
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נט/4(א), י"ב בכסלו התשנ"ט, 1 בדצמבר 1998