בטיחות, ביטחון ושעת חירום
5.
בטיחות
5.1
בטיחות בחג החנוכה
5.1‎-12
1 בדצמבר 1998

תאריך תחולה
 
רענון

מטרת הפרסום
 

לקראת חג החנוכה מתבקשים מנהלי מוסדות החינוך/הגננות לנקוט אמצעי
זהירות מיוחדים כדי למנוע סיכוני אש ושרפה בפעולות ההכנה לחג, בעת
המסיבות ובחג עצמו, כדלקמן:
יש להקפיד שהחנוכיות שהילדים מכינים לא תהיינה מחומרים דליקים,
כגון עץ, מוצרי פלסטיק וכדו'.
1.
בהכנת נרות משעווה יש להקפיד על הרחקת קערת השעווה הרותחת
מהישג ידם של ילדים. מגע של שעווה רותחת עם מים עלול לגרום להתזת
השעווה הרותחת לכל עבר. יש להרחיק את השעווה הרותחת ממקומות
שיש בהם סכנת התזת מים וכן יש להימנע מטיפול בשעווה רותחת
בידיים רטובות.
2.
הדלקת נרות על ידי תלמידים תיעשה בסיוע מבוגרים ואך ורק בנר דולק,
ולא בגפרורים.
3.
אם מניחים חנוכייה ליד החלון, יש להקפיד להניחה על משטח יציב
והרחק מחומרים העלולים להידלק (וילונות, כרזות וכד').
4.
אין לרקוד עם נרות דולקים בידיים.
5.
בעת הכנת סופגניות יש להקפיד על כללי הבטיחות באש (ראה חוזר
מיוחד ז', התשנ"ז, נוהל 1, פרק ט', סעיף ה', "בטיחות באש"): יש להיזהר
מהתזת שמן, להקפיד על יציבות מתקני החימום, הסירים והמחבתות
ולהציבם במקום מוגן כדי למנוע היתקלות ושפיכה של השמן הרותח,
ויש להרחיק כל חומר דליק מקרבת נקודת הטיגון. מגע של שמן רותח עם
מים עלול לגרום להתזת השמן הרותח לכל עבר. יש להרחיק את השמן
הרותח ממקומות שיש בהם סכנת התזת מים וכן להימנע מטיפול בשמן
רותח בידיים רטובות. כל הפעולות של הכנת סופגניות וטיגונן תהיינה
בהשגחה של גננת/מורה. יש להכין במקום מטפה כיבוי אש.
6.
הגננות תפעלנה על פי ההוראות בחוזר המיוחד ד', התשנ"ח, "נוהלי
בטיחות, ביטחון ושעת חירום בגני ילדים", פרק א', סעיף 3, עמ' 25.
7.
אם מתקיימת תהלוכת לפידים או נעשה שימוש כלשהו בלפידים, יש
להקפיד שהלפידים יהיו מאובטחים והשימוש בהם יהיה בהתאם
להוראות בחוזר מיוחד ז', התשנ"ז, "נוהלי בטיחות במערכת החינוך",
נוהל 1, פרק ט', סעיפים ה' ו ח', עמודים 42‎-41.
8.
יש להקפיד על קיום כל כללי הזהירות והבטיחות בחגיגות ובמסיבות
ובטקסי אש כפי שהם פורטו בחוזר הנ"ל נוהל 1, פרק ט', "כללי בטיחות
באספות, בחגיגות, באירועים ובחגים שונים".
9.
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נט/4(א), י"ב בכסלו התשנ"ט, 1 בדצמבר 1998