עובדי הוראה
8.
תנאי שירות
8.5
נוהל אישור חופשה בשכר לעובדי הוראה
8.5‎-3
1 בדצמבר 1998

תאריך תחולה
 
עדכון

מטרת הפרסום
 

כללי
1.
כעיקרון אין לאשר חופשה בשכר לעובד הוראה באמצע שנת
הלימודים.
1.1
 
במקרים חריגים, כגון שליחות בעלת זיקה ישירה לתפקידו של
עובד ההוראה במערכת החינוך או השתתפות במשלחת שמטרתה
שמירה על הקשר של ישראל עם התפוצות, יקוים דיון בבקשות
בתנאי שעובד ההוראה יגיש את הבקשה המתאימה למחוז לפחות
חודש לפני המועד הנקוב בבקשה.
1.2
 
משך החופשה בשכר לא יעלה על 40 יום.
1.3
 
הסמכות הבלעדית לדון באישור חופשה בשכר לכל תקופה שהיא
היא בידי הוועדה לחופשות בשכר במשרד הראשי, בראשות מנהל
אגף כוח אדם בהוראה, למעט המפורט בתת סעיפים 3 ו-6 להלן.
1.4
 
תשלום השכר לא יעלה על משרה אחת.
 
עובד הוראה אשר הצהיר בבקשתו כי הוא מקבל שכר עבור שליחותו
לא יוכל לבקש שכר גם ממשרדנו.
 
רשאים להגיש את הבקשה -
1.5
 
עובד הוראה קבוע במוסד חינוך רשמי בלבד (הוועדה
תתחשב באורך שירותו של המורה);
-  
עובד הוראה שלא יצא לחופשה בשכר או ללא שכר בשתי
שנות עבודתו האחרונות שלפני הגשת הבקשה.
-  
הוועדה לא תטפל בבקשות חופשה בשכר של מפקחים.
1.6
 
נוהל הגשת הבקשה
2.
עובד הוראה קבוע במוסד חינוך רשמי יגיש למנהל המחוז או
היחידה בקשה לחופשה בשכר שלא תעלה על 40 יום (טופס בקשה
לאישור חופשה בשכר ראה בנספח לנוהל זה).
2.1
 
הבקשה תועבר למפקח על המוסד, והוא יחווה את דעתו עליה
תוך התייעצות עם מנהל המוסד שבו המורה עובד.
2.2
 
מנהל המחוז או היחידה יחווה את דעתו על הבקשה תוך
התייחסות לחוות דעתו של המפקח על המוסד ויעביר אותה לאגף
כוח אדם בהוראה.
2.3
 
הבקשה תובא לדיון בוועדה לחופשות בשכר במשרד הראשי,
ובתום הדיון תועבר תשובת הוועדה למחוז הנוגע בדבר.
2.4
 
מנהל המחוז יודיע למבקש על תשובת הוועדה וישלח העתק של
התשובה למפקח על המוסד, למנהל המוסד ולגזבר המחוז.
2.5
 
ייצוג לאומי בספורט
3.
ועדות מחוזיות בהרכב מנהל המחוז (יו"ר), נציג כוח אדם בהוראה
ונציג הגזברות ידונו בבקשות עובדי הוראה המבקשים לצאת לחופשה
בשכר לצורך ייצוג לאומי בספורט ויחליטו אם לאשרן (ראה חוזר מנהל
אגף כוח אדם בהוראה, התשנ"ח/ 2).
 
כנסים בינלאומיים
4.
רשאים להגיש בקשה לחופשה בשכר עובדי הוראה שהוזמנו באופן רשמי
לשמש כמרצים באחד מן הכנסים הבינלאומיים בחו"ל. לבקשה יש לצרף
את תכנית הכנס, את הזימון האישי ואת נושא ההרצאה.
 
הוועדה לא תדון בהשתתפות פסיבית של עובדי הוראה בכנסים מכל סוג
שהוא.
 
משלחות שונות
5.
מצעד החיים לפולין ולצ'כיה ודומיהם
5.1
 
עובד הוראה שנבחר ללוות קבוצת תלמידים לפולין או לצ'כיה וכד' יגיש למנהל
המחוז בקשה לאשר לו חופשה בשכר לימי היעדרותו.
 
מנהל המחוז יאשר את בקשתו אם נתמלאו התנאים האלה:
 
נסיעת המשלחת היא חלק מתכנית הלימודים.
-  
גורם מוסמך במשרד נתן את אישורו לנסיעת המשלחת.
-  
עובד ההוראה מלווה קבוצת תלמידים הלומדים בבית
ספרו בלבד ולא בבית ספר אחר.
-  
המסגרת כוללת גם את עובדי ההוראה העובדים במרכזי
נוער.
-  
ההוראה לבצע את התשלום ניתנת לגזברויות על ידי מנהל המחלקה לכוח אדם
במחוז בכפיפות לאמור בחוזר אגף הכספים מיום 22.6.95, סעיף 2.
 
משלחות היוצרות קשר בין ישראל לתפוצות כגון "שותפות 2000":
5.2
 
להלן התנאים לאישור חופשה בשכר לעובד הוראה המנמק את בקשתו בצורך
להשתתף בפרויקט כגון "שותפות 2000";
 
הפרויקט הוא חלק מתכנית הלימודים של בית הספר.
-  
מספר המשתתפים בפרויקט בשנת הלימודים התשנ"ט לא
יעלה על 50 עובדי הוראה בכל הארץ.
-  
מספר ימי ההיעדרות מן העבודה לא יעלה על 10 ימים.
-  
כל בקשה המנומקת בפרויקט זה טעונה אישור של המקשר
את מערכת החינוך עם התפוצות, מר דב אייזן.
-  
שליחות בחבר העמים
6.
עובד הוראה הנשלח מטעם המשרד לשליחות לימודים או חינוכית לאחת
ממדינות חבר העמים רשאי להגיש בקשה לאשר לו לתקופת היעדרותו
חופשה בשכר בכפיפות ל 1.2 לעיל.
 
כדי להסיר ספק מובהר בזאת כי מורה המתלווה לבן או לבת זוג
הנשלחים בתפקיד לא יהא זכאי לחופשה בשכר.
 
חופשה בשכר למטרת השתלמויות
7.
ככלל אין זה מסמכות הוועדה לדון בחופשה בשכר למטרת השתלמות
בחו"ל באמצע שנת הלימודים ולאשר חופשה כזו.
 
נושא ההשתלמויות מעוגן בהוראות הן במסגרת הבית ספרית והן מטעם
המחלקה להשתלמות מורים במשרד. לפיכך הנושא לא יידון בוועדה
לחופשות בשכר, אלא בוועדת ההשתלמות המרכזית.
 
חובות והתחייבויות
8.
עובד הוראה שקיבל חופשה בשכר מעל שבועיים צריך להתחייב
בכתב שעם שובו משליחותו המאושרת עליו להמשיך ולשרת
לפחות שנה באותו מוסד.
-  
לצורך דיון בבקשת עובד ההוראה לאשר לו חופשה בשכר עליו
לצרף לבקשתו פוליסת ביטוח לכל התקופה שעבורה הוא מבקש
חופשה בשכר שתכסה את הסיכונים האפשריים. ללא פוליסת
הביטוח לא ניתן יהא לדון בבקשה.
-  


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל מר שמעון הראל, מנהל אגף כוח אדם בהוראה,
טל' 02‎-5603566/7.


נספח
9.הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נט/4(א), י"ב בכסלו התשנ"ט, 1 בדצמבר 1998