תכניות לימודים
9.
שואה
9.10
לימודי השואה
9.10‎-2
1 בדצמבר 1998
תאריך תחולה
 
עדכון חוזר תשלט/8
סעיף 252 וחוזר
תשנח/8(ב) סעיף
9.10‎-1

מטרת הפרסום
 

במסגרת החשיבות המרכזית שהמשרד מייחס ללימודי השואה ולהנחלת
משמעותה לכלל התלמידים חויבו בתי הספר להקדיש בחטיבה העליונה לפחות
30 שעות ללימוד על השואה, נוסף לתכנית הלימודים בהיסטוריה ועל חשבון
לימודי הבחירה (ראה חוזר לט/ 8, סעיף 252, וחוזר "הוראות הקבע" נח/8(ב),
סעיף 9.10‎-1).
אין לראות בקיום טקסים, כגון ביום הזיכרון לשואה ולגבורה, או בהכנות
לטקסים כאלה מילוי חובה זו. בתי הספר רשאים להפעיל את 30 השעות באחת
הדרכים האלה:
תוספת שעות במסגרת לימודי ההיסטוריה
א.
תוספת שעות במסגרת לימודי הספרות או האמנות או הפסיכולוגיה
ב.
תכנית ייחודית רב תחומית. תכנית כזאת טעונה אישור של המזכירות
הפדגוגית; יש לפנות לגב' לוראנס רוזנגרט, האחראית במזכירות
הפדגוגית ללימודי השואה, שגם תוכל לייעץ לבית הספר בבניית התכנית.
ג.
המפקח על בית הספר יפנה לבתי הספר כדי ללמוד על הדרך שנבחרה על ידם. גף
הערכה ומדידה יערוך בדיקה מדגמית בנושא.


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל הגב' לוראנס רוזנגרט, טל' 02‎-5603875.
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נט/4(א), י"ב בכסלו התשנ"ט, 1 בדצמבר 1998