הוראה זו מבוטלת
ההוראות המעודכנות נמצאות באתר חוזרי מנכ"ל החדש
למעבר להוראה המעודכנת
למעבר להוראה המעודכנת
תכניות לימודים
9.
מקצועות הלימוד
9.7
שיתוף תלמידים חריגי גיל באליפויות בתי הספר -
לכיתות ז'-ט' - תיקון לסעיף 9-ב בחוזר נח/1
9.7‎-2
1 בדצמבר 1998
תאריך תחולה
 
עדכון חוזר תשנח/1
סעיף 9-ב

מטרת הפרסום
 

הגדרת "חריג גיל": תלמיד שנשאר כיתה והוא יליד שנתון אחד מעל בני
כיתתו.
1.
תלמידים אשר החלו ללמוד בכיתה א' בשנתון הקטן מגילם בלא יותר
משנה אחת (בגלל בשלות מאוחרת או מכל סיבה אחרת) לא ייחשבו חריגי
גיל. מנהל הרוצה לשלב תלמיד כזה באליפויות השונות ימציא אישור
לכך שהתלמיד החל ללמוד בכיתה א' בשנתון הקטן מגילו ולכן הוא איננו
חריג גיל.
2.
קבוצה רשאית לשתף באליפויות בתיה"ס תלמיד אחד בלבד שהוא חריג
גיל (שנשאר כיתה). לעומת זאת, הקבוצה רשאית לשתף ללא הגבלה את כל
התלמידים שלא נשארו כיתה מאז כיתה א', בהתאם לנאמר ב- 2 לעיל.
3.
אין כלל זה חל על תלמידי כיתות י' - י"ב (ראה חוזר נח/1, סעיף 9-א,ג).
4.
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נט/4(א), י"ב בכסלו התשנ"ט, 1 בדצמבר 1998