דרכי הוראה
6.
טיולים ופעילות חוץ בית ספרית
6.2
הביטחון בטיולים במערכת החינוך -
10 - 6.2
הוראות כלליות

1 בדצמבר 1998
תאריך תחולה
 
החלפת חוזר מיוחד ו'
תשנז פרק 7, חוזר
תשנח/1 סעיף 7,
חוזר תשנח/6 סעיף
5.3‎-1, חוזר תשנח/7
סעיף 6.2‎-1

מטרת הפרסום
 
רישום נוכחות תלמידים
1.
בזמן העליה על הרכב תוכן רשימת נוכחות תלמידים, בשני עותקים. לרשימה
יוספו שמות המלווים המבוגרים ונהג הרכב ומספר הרכב. עותק אחד
יושאר במוסד החינוכי, ועותק שני יהיה בידי אחראי הקבוצה.
1.1

בידי כל אחראי קבוצה תהיה באופן קבוע רשימת נוכחות מעודכנת, ובכלל
זה מקום הימצאם של אלה שאינם נוכחים בפעילות.
1.2

אמצעי זהירות
2.
המטיילים יתודרכו במגבלות התנועה בשטח.
2.1

יש להזהיר את המטיילים מפני חפצים חשודים וחומרי נפץ, ויש להדגיש את
הנושאים האלה:
2.2

כללי ההתנהגות בעת שהתלמיד נתקל בחפצים חשודים ובחומרי נפץ, ובכלל
זה החובה להודיע על כך מיד למלווים
2.2.1


האיסור של נגיעה וטיפול בכל חפץ חשוד ובלתי מזוהה הנקרה על דרכם של
המטיילים.
2.2.2


האיסור של נגיעה בכלי הנשק ובתחמושת שבידי המלווים החמושים.
2.2.3


קשר
3.
מומלץ להעדיף להסעת הטיול רכב המצויד במכשיר קשר לחברת האם שלו
ומכשיר נשיא שיוחזק על-ידי המטיילים על אותו תדר, לצורך קשר בין
הטור לרכב הממתין.
3.1

כל אחראי טיול יצויד במכשיר טלפון נייד, ויישא אותו בכל מהלך הטיול.
3.2

בזמן הפיצול לקבוצות ללא קשר עין ביניהן חובה שיימצא מכשיר קשר בכל
קבוצה.
3.3

לינה
4.
טיול הכולל לינה מחייב תיאום ואישור של לשכות התאום.
4.1

יש להעדיף כאתר לינה מקום המאפשר פיקוח ביטחוני על הנכנסים ועל
היוצאים.
4.2

יש להעדיף מבנה שיש בו כמה פתחי כניסה ויציאה
4.3

מקום לינה בשדה יאותר מראש.
4.4

שמירת לילה בעת לינה
5.
לינה במבנה
5.1

יש להעדיף מקומות לינה שבהם האחריות לשמירה היא על מנהלי המתקן.
במקומות אחרים יש להבטיח שמירה, כדלקמן:


לקבוצה המונה עד 100 מטיילים ימונה שומר מבוגר, שיהיה אחראי להעיר
את השומרים החמושים במקרה חרום
5.1.1


לקבוצה המונה מעל 100 תלמידים ימונו 2 שומרים, אחד מהם חמוש.
5.1.2


לינה בשטח
5.2

אחראי הטיול יכין תכנית אבטחה לחניון ויתדרך את השומרים בהתאם.
5.2.1


השמירה תתבצע בצמדים, אחד חמוש והשני אינו חמוש (יכול להיות תלמיד
מכתה י"א ומעלה).
5.2.2


מפתחות שמירה:
5.2.3


א. עד 100 תלמידים - שני שומרים (אחד חמוש)ב. 300‎-100 תלמידים - 4 שומרים (שניים חמושים)ג. 300 ומעלה תלמידים - 6 שומרים (שלושה חמושים)התנהגות במצבי חירום
6.
מצבי חירום בטיול עלולים להיווצר עקב גורמים שונים, כגון תאונה קשה
עם נפגעים (תאונת דרכים או תאונה סביבתית), אירועים ביטחוניים שונים
ואירועים בריאותיים -רפואיים (טביעה, מכת חום, מקרי הרעלה, נפילה
לתהום, לבור או למערה וכו').
6.1

האחראי לטיול יקבע את המהות ואת סדר הפעולות שתינקטנה בכל אירוע
תוך הסתייעות, במידת הצורך, באחראי לביטחון, במלווים הרפואיים,
במלווים האחרים ובתלמידים בוגרים.
האחראי לטיול, יקבע טרם היציאה לטיול, את אחד המלווים כאחראי בעת
הצורך להזעקת עזרה).
6.2

אלה עיקרי הפעולות שתינקטנה במצב חירום עם נפגעים:
6.3

איתור הנפגעים והגשת עזרה ראשונה להם, לפי קדימות שתיקבע על ידי
המלווים הרפואיים
6.3.1


במידת הצורך- פנייה לחדר מצב טיולים, טל' 02‎-6222211, לשם הזעקת
שירות הצלה, מד"א, מכבי אש, יחידת חילוץ, יחידת צה"ל וכו',לסיוע
בחילוץ, לטיפול בנפגעים ולפינוים
6.3.2


במידת האפשר והצורך- פינוי הנפגעים על ידי רכב אחר, אולם תוך הימנעות
מפינוי בלתי מקצועי ומהזזה של פצוע שיש חשש שהוא נפגע בעמוד השדרה
או באגן
6.3.3


במידת הצורך- הזעקת מסוק לפינוי נפגעים באמצעות חדר המצב, יחידת
צה"ל קרובה, תחנת משטרה או בית ספר שדה קרוב
6.3.4


בעת הזעקת עזרה לסיוע, לחילוץ ולפינוי - ציון פרטי הגוף המזעיק, מקום
האירוע המדויק, סוג האירוע, מספר הנפגעים ומצבם, סוגהסיוע הנדרש
(רפואי, חילוץ, פינוי וכו') ונקודת החבירה עם הכוח המסייע
6.3.5


פנייה לפקח הטיולים האזורי של המשרד.
6.3.6


אלה עיקרי הפעולות שתינקטנה במצב חירום ביטחוני:
6.4

ניתן להגדיר שלושה מצבי חירום ביטחוניים עיקריים:
6.4.1


א. היקלעות לאזור מופגז/מופצץב. היקלעות לאזור שיש בו אש מנשק קל או ירי ישיר על הטיולג. ניסיון לפיגוע מיקוח בעת השהייה במבנה.אלה הפעולות העיקריות שתינקטנה בכל אחד מהמצבים נוסף לפעולות
שהובאו בהוראות הקודמות (בכל מקרה רצוי ליצור קשר עם חדר המצב
לטיולים):
6.4.2


הפגזה/הפצצה
א.


- בעת שהייה במבנה יש להיכנס למקלט/לחדרי ביטחון, ובהעדרם - לחדרים
  פנימיים בקומת הקרקע.- בשטח פתוח יש להיצמד לקרקע ולתפוס מחסה מאחורי תלוליות עפר,
  סלעים, תעלות וחפירות.- יש להתרחק מהר ככל האפשר מהאזור המוכה כאשר הנסיבות מאפשרות
 זאת.ירי מנשק קל
ב.


- יש להיצמד לקרקע ולתפוס מחסה.- יש להשיב אש במידת האפשר.- יש לנתק מגע ולהתרחק מהאזור כאשר הנסיבות מאפשרות זאת.פיגוע מיקוח (ניסיון לתפיסת בני ערובה או תפיסת בני ערובה)
ג.


- יש להזעיק את כוחות הביטחון.- יש לנקוט כל אמצעי סביר שיגביל את תנועת המחבלים וימנע תפיסת בני
  ערובה, כגון הפעלת כלי נשק וחסימת מעברים ודלתות.- כאשר יש בני ערובה בידי המחבלים, יש להימנע מפתיחה באש ולהישמע
  להוראות המחבלים, עד לנקודה שמתחילה פגיעה בבני הערובה.- יש להימנע מעמידה חשופה מול חלונות, מחשש לפגיעה מידי כוחותינו.- ברגע פריצת כוחותינו, או בהישמע הוראות ברמקול מצד כוחותינו, על
  בני הערובה לשכב על הרצפה וידיהם על ראשם, רחוק ככל האפשר
  מהמחבלים.צמידות לתלמידים 7.