דרכי הוראה
6.
טיולים ופעילות חוץ בית ספרית
6.2
הביטחון בטיולים במערכת החינוך -
3 - 6.2
עקרונות כלליים

1 בדצמבר 1998
תאריך תחולה
 
החלפת חוזר מיוחד ו'
תשנז פרק 7, חוזר
תשנח/1 סעיף 7,
חוזר תשנח/6 סעיף
5.3‎-1, חוזר תשנח/7
סעיף 6.2‎-1


חוזר זה בוטל
מטרת הפרסום
 

הנהלים בסעיפים 3 - 6.2 עד 13 - 6.2 מחליפים את ההוראות הקיימות
שפורסמו בחוזרי מנכ"ל האלה:
1.
חוזר מיוחד ו', התשנ"ז, "טיולים במערכת החינוך",פרק 7, ביטחון
1.1
 
חוזר נח/1, סעיף 7 - "השאלת רובים במחסני משטרת ישראל"
1.2
 
חוזר "הודעות ומידע" נח/6, סעיף 1 - 5.3, "נשיאת נשק לליווי ולאבטחת
טיולים".
1.3
 
חוזר נח/7 , סעיף 1 - 6.2, "נשיאת נשק לליווי טיולים".כמו כן יש בנהלים
אלה עדכון של פרק 6 בחוזר המיוחד ו', התשנ"ז, "הנחיות בריאות".
1.4
 
מטרת הנהלים בסעיפים 3 - 6.2 עד 13 - 6.2 הוא עדכון פרק הבטחון
בטיולים והנהלים לקבלת נשק ממשטרת ישראל לליווי הטיולים במערכת
החינוך.
2.
הגדרות
3.
טיול מאורגן: קבוצה מאורגנת של מטיילים ברגל, ברכב, או ברכיבה על
אופניים המונה 12 איש לפחות.
3.1
 
לשכות תיאום טיולים: הלשכות האחראיות על תאום ואישור הטיולים
במערכת החינוך וכן מנחות את מוסדות החינוך בכל המתחייב בתחום
הביטחוני בהתאם לחוזרי מנכ"ל משרד החינוך התרבות והספורט לשכות
התיאום מופעלות ע"י החברה להגנת הטבע עבור המשרד והן פרוסות
במקביל למחוזות המשרד.
3.2
 
חדר מצב: חדר מצב משמש מרכז מידע, דיווח, הנחיה וסיוע למוסדות
הקשורים למערכת החינוך בזמן הלמידה מחוץ לכותלי בית הספר,
בטיולים ובמחנות, כדלקמן:
3.3
 
חדר המצב נותן שרותי "חדר מבצעים" לפעילות מחוץ לכותלי בית הספר
(בהכללה) של מוסדות מערכת החינוך. חדר המצב מופעל על ידי "החברה
להגנת הטבע".
3.3.1
 
חדר המצב מופעל 24 שעות ביממה, 364 יום בשנה, להוציא את יום
הכיפורים.
3.3.2
 
חדר המצב עומד בקשר רציף עם כל גורמי השטח הנותנים מענה, תמיכה
וסיוע וחילוץ לפעילות המתבצעת בחוץ לכותלי בית הספר כדוגמת פקחי
הטיולים, צה"ל, משטרת ישראל, מד"א, יחידות החילוץ המרחביות,
בתי-ספר שדה וכו'.
3.3.3
 
חדר מצב נותן שרותי מוקד למשרדנו עבור מוסדותיו יוצאים או
המתכננים לצאת ללמידה מחוץ לכותלי בית הספר.
3.3.4
 
לחדר המצב סמכות לאשר שינוי ותוספת למסלול טיול בזמן
התרחשותו.מס' הטלפון של חדר מצב: 02‎-6222211; מס' הפקס:
02‎-6236545.
3.3.5
 
פקח טיולים: מי שימונה לתפקיד זה מטעם משרד החינוך התרבות
והספורט/מינהלת הטיולים ומתפקידו לוודא את יישום כללי הבטחון
והבטיחות ונוהלי הטיול כפי שהוכתבו בחוזרי המנכ"ל.
3.4
 
חלוקת הארץ לתחומי אחריות ביטחון פנים: הארץ חולקה לתחומי
אחריות פנים (המפורטים במפת תיאום הטיולים העדכנית, דצמבר 98').
פרוט מדויק לפי נ"צ. (נקודת ציון) נמצא בלשכות התיאום.
3.5
 
מפת טיולים: מפה הכוללת את חלוקת האזורים ותחומי האחריות
המפורטים של צה"ל ומשטרת ישראל. המפות מופצות לגופים המטיילים
וליחידות משטרת ישראל וצה"ל באחריות משרדנו והם מעודכנות מעת
לעת.
3.6
 
אזור 1: האזורים הנמצאים במרחב הסמוך לגבולות המדינה או בשטחי
יהודה, שומרון וחבל עזה. באזורים אלה צה"ל אחראי לבטחון הפנים.
3.7
 
אזור 2: אזורים באחריות בטחון פנים של משטרת ישראל. אזורים
המאופיינים בתבניות נוף טופוגרפיות שאינן מאפשרות בדרך כלל קשר עין
ואין בהם רצף התישבותי.
3.8
 
אזור 3: אזורים שבאחריות בטחון פנים של משטרת ישראל, בדרך כלל
מאופיין ברצף התישבותי הסוגר על השטחים הפתוחים.
3.9
 
שטח אש: שטח המיועד לאימוני צה"ל או כל גוף בטחוני אחר. כניסת
מטיילים אליו אסורה
, אלא אם כן נתקבל אישור מהלשכה לתיאום טיולים
שטחי האש מודגשים במפת הטיולים בצבע אדום ויעודכנו על פי הצורך על
ידי משרד החינוך התרבות והספורט.
3.10
 
בקשה לעריכת טיול: מוסד חינוכי שיש בכוונתו לטייל מחוייב בהגשת
בקשה לאישור הטיול ללשכת לתאום טיולים הקרובה לישוב שבו נמצא.
הבקשה תמולא ע"י מנהל ביה"ס או על ידי מי שמונה מטעמו והוא חבר
צוות ההוראה בבית הספר. הבקשה משמשת רשיון לעריכת טיולים
ותכלול הנחיות בטחוניות לאחראי טיול. בהמשך יפורטו האזורים
הפטורים מהגשת בקשה לתאום. כל טיול הכולל לינת לילה (בכל אזורי
הארץ) מחוייב בתיאום.
3.11
 
אישור בטחוני: בקשה לעריכת טיול המאושרת על ידי לשכת התאום
משמשת עבור הגורם המטייל "רשיון לטיול" ואישור בטחוני לטיול
המתוכנן, אלא אם צויין אחרת על גבי האישור שהתקבל. חלק ממסלולי
הטיולים או מהפעילויות הנדרשות בטיול אין בסמכות לשכות התאום
לאשר. בקשות אלו תועברנה לאישור על ידי הלשכה לתיאום טיולים
לצה"ל או למשטרת ישראל.
3.12
 
אישור בטיחותי: אישור הטיול אינו מהווה אישור בטיחותי לפרקי הטיול
השונים והפעילויות בו. על אחראי הטיול מוטלת האחריות לוודא עמידה
בכללי הבטיחות המתפרסמים מעת לעת בחוזרי המנכ"ל.
3.13
 
לקבלת אישור לביצוע כנסים, עצרות, צעדות ומרוצים יש לפנות ישירות
לממונה המחוז לבטחון במחוזות משרד החינוך התרבות והספורט.
4.

שאלות הנוגעות לסעיפים 3 - 6.2 עד 13 - 6.2 אפשר להפנות
אל מנהל מינהלת הטיולים, טל' 02‎-5603005/6.
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נט/4(ג), י"ב בכסלו התשנ"ט, 1 בדצמבר 1998