דרכי הוראה
6.
טיולים ופעילות חוץ בית ספרית
6.2
הביטחון בטיולים במערכת החינוך - הגשת
4 - 6.2
בקשה לאישור בטחוני

1 בדצמבר 1998
תאריך תחולה
 
החלפת חוזר מיוחד ו'
תשנז פרק 7, חוזר
תשנח/1 סעיף 7,
חוזר תשנח/6 סעיף
5.3‎-1, חוזר תשנח/7
סעיף 6.2‎-2


חוזר זה בוטל
מטרת הפרסום
 

האחראי לטיול ימלא את טופס הבקשה לקבלת אישור ביטחוני על פי הנחית
הלשכות לתאום טיולים.
1.
טופס הבקשה לקבלת אישור ביטחוני ימולא ב- 2 עותקים עותק אחד יוגש
ללשכת התאום בכתב יד קריא, ועותק שני ישאר ברשות מגיש הבקשה.
במילוי הבקשה יודגשו הפרטים האלה:
2.
מילוי כל הפרטים הנדרשים על גבי הטופס, ובכלל זה סוג הפעילות
המתוכנן.
2.1
 
דרכי ההתקשרות לבית הספר ולאחראי הטיול בפועל, 24 שעות ביממה.
2.2
 
טופס הבקשה לטיול הנערך באזורים 2 ו-3 יועבר ללשכת התאום לא
יאוחר מ-14 יום לפני מועד הטיול ולטיול הנערך באזור 1 לא יאוחר מ-21
יום לפני הטיול.
3.
הטיול נחשב מאושר רק לאחר החתמת טופס הבקשה על ידי גורמי
הביטחון או על ידי הלשכה לתאום טיולים של משרדנו המופעלת על ידי
החברה להגנת הטבע. בית-הספר ינהג לפי כל ההנחיות וההגבלות המופיעות
בטופס האישור ובנספחים אליו. תצלום של האישור הביטחוני יילקח על
ידי אחראי הטיול לשטח.
4.
אם יש צורך לבצע שינוי במסלול הטיול בזמן ההתרחשות, חובה לפנות
לחדר המצב לטיולים ולקבל את אישורו לכך. יצירת קשר עם היחידה
הצבאית שהטיול מתקיים במרחבה תעשה רק אם ניתנה הוראה לכך בטופס
המאושר על ידי הלשכה לתיאום טיולים.
5.
אם ידוע מראש על ביטול הטיול, יש להודיע על כך ללשכה לתיאום טיולים.
אם הוחלט על ביטול הטיול ביום הביצוע, יש להודיע על כך לחדר המצב
לטיולים.בכל מקרה של שינוי בעיתוי הטיול יש ליידע את לשכת התיאום
ולקבל אישור על עדכון תאריך הטיול.
6.הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נט/4(ג), י"ב בכסלו התשנ"ט, 1 בדצמבר 1998