דרכי הוראה
6.
טיולים ופעילות חוץ בית ספרית
6.2
הביטחון בטיולים במערכת החינוך -
6 - 6.2
ניפוק נשק לאבטחת טיולים

1 בדצמבר 1998
תאריך תחולה
 
החלפת חוזר מיוחד ו'
תשנז פרק 7, חוזר
תשנח/1 סעיף 7,
חוזר תשנח/6 סעיף
5.3‎-1, חוזר תשנח/7
סעיף 6.2‎-4


חוזר זה בוטל
מטרת הפרסום
 

יחידות החימוש במשטרת ישראל ותחנות ההפעלה של "המשמר האזרחי"
תנפקנה נשק לליווי חמוש בטיולים בהתאם לכמות שצוינה בטופס אישור
הבקשה לעריכת טיול על-ידי הגוף המאשר, על-פי האפשרויות
והקריטריונים שנקבעו על-ידי משטרת ישראל.
1.
נשק לליווי טיולים, יונפק גם אם הטיול הוא בתחום אחריות צה"ל
(אזור 1) בלבד.
2.
הנשק שיונפק על-ידי המשטרה למלווים החמושים בטיולים יהיה מסוג
"קרבין".
3.
3 ימים לפני מועד היציאה לטיול יפנו כל המיועדים לשמש כמלווי הטיול
לפקיד הרישוי ביחידת החימוש שבתחנת המשטרה כשהם מצוידים-
4.
בטופס מקורי מאושר של הבקשה לעריכת הטיול;
4.1
 
ברשימת המלווים החמושים שתכלול מס' תעודת זהות, שם מלא, שנת
לידה, מספר אישי צבאי/תעודת מתנדב משא"ז וכתובת מדויקת;
4.2
 
אישור על ביצוע מטווח בנשק מסוג "קרבין" ב-24 החודשים האחרונים.
4.3
 
פקיד הרישוי יבדוק במסוף המשטרתי באמצעות שאילתת "נשק טיולים"
אם קיים רישום פלילי מודיעיני נגד המלווים. לאחר הבדיקה ובהתאם
לתוצאותיה יורשו/לא יורשו לשמש הנבדקים מלווים חמושים.
5.
פקיד הרישוי יאשר וינפק את הנשק למלווה (העונה על הקריטריונים),
ויחתים אותו על טופס רשיון לנשיאה ולהחזקה של כלי הירייה (כולל
תוקף הרשיון) במקום המיועד לכך ותוך מתן דגש ואזהרה בחתימה כי
רשיון זה הוא אישי וישמש אותו כמלווה של הטיול.
6.
הנשק ינופק באופן אישי למלווה שאושר לשמש כמלווה לטיול.
7.
לרשיון יצורף דף הוראות שימוש בנשק ופתיחה באש כנספח.
8.
האחראי למחסן הנשק יחתים את האחראי לטיול על טופס קבלה
והתחייבות הכולל פרטים על מספר כלי ירייה,סוגי וכוחות התחמושת,
האבזרים הנלווים ותאריך החזרת הנשק.
9.
על אחור בהחזרת הנשק יחויב האחראי בתשלום פיצוי. האחראי למחסן
יציין את סכום הפיצוי, שיהיה 10% מסכום החימוש הנלקח.
10.
על כל נשק יסופקו 30 כדורים.
11.
הנשק יוחזק עד למועד הטיול בארון נעול המבטיח מניעת גישה אליו מצד
כל גורם שהוא.במשך הטיול יוחזק הנשק בצמוד למלווים החמושים
המורשים בלבד.
12.
הנשק ימסר למאבטח 24 שעות לפני מועד הטיול. רק במקרה שאין אפשרות
לאחסנת הנשק בארון נעול על-ידי המלווים החמושים ימסר הנשק סמוך
ליציאת הטיול.
13.
המלווה החמוש יתחייב להחזיר למחסן הנשק המשטרתי או ליומנאי
היחידה את הנשק כשהוא נקי.
14.
טופס ההתחייבות יבוטל כאשר יוחזר הנשק.
15.
נשק לטיולים/למחנות יאושר רק לאחר המצאת המסמכים האלה:
16.
טופס מקורי של הבקשה לאישור בטחוני לטיול שאושר על-ידי לשכות
התאום של החברה להגנת הטבע והנושא את חותמת הלשכות, או, לחלופין
אישור של הגורם המרחבי שאישר את הטיול (משטרת ישראל או צה"ל).
16.1
 
מכתב מאת המוסד יוזם הטיול (בית ספר, תנועת נוער וכו'), ובו אישור
שמבקש הנשק נקבע להיות מלווה חמוש בטיול.
16.2
 
הנשק ימסר לאחר בדיקת קיום התנאים האלה:
17.
מקבלי הנשק עומדים בתנאי היסוד שפורטו בסעיף 5 - 6.2, "דרישות
כוחות הבטחון לליווי חמוש בטיולים", תת-סעיף 1.
17.1
 
המוסד המבקש יציין במכתבו מיהו המבוגר האחראי לטיול ומה הם
כישוריו הצבאיים וכן את מספר המבוגרים ובני הנוער שהם מלווים
חמושים בטיול.
17.2
 
במקרה שמבקשי הנשק הם בני נוער יש לוודא את קיום התנאים הנוספים
האלה:
17.3
 
אחראי הטיול יהיה מבוגר ששרת בצה"ל.
17.3.1
 
לפחות 50% מכלל המלווים החמושים בטיול הם מבוגרים.
17.3.2
 
לא יותר מ- 2 בני נוער משמשים מלווים חמושים בטיול.
17.3.3
 
מסירת נשק למתנדבי המשמר האזרחי
18.
מתנדבים מבוגרים ותיקים יפעלו בנושא ליווי טיולים על-פי נוהל המשמר
האזרחי, ויעמדו בתנאי היסוד האלה:
18.1
 
מקבל הנשק יהיה מתנדב פעיל - חבר בארגון לפחות שנה. חריג מתנאי זה
יאושר על ידי מפקד המשמר האזרחי בעיר בלבד.
18.1.1
 
המתנדב עבר מטווח בהתאם לנוהל המשמר האזרחי.
18.1.2
 
למתנדב יש המלצת מפעיל הבסיס שבו הוא פעיל.
18.1.3
 
מתנדבים מבוגרים חדשים שהתגייסו למשמר האזרחי לצורך ליווי טיולים
בלבד, יעמדו בתנאי היסוד האלה:
18.2
 
הם יהיו בוגרי צבא או בוגרי שנת שירות.
18.2.1
 
הם עברו אימון ירי בנשק מסוג קרבין (במסגרת המשא"ז או במסגרת
הגדנ"ע) אחרי גיוסם ולפני היציאה לטיול.
18.2.2
 
הם עברו אימון ירי באותה שנה במשמר האזרחי.
18.2.3
 
העונים לדרישות האלה יוכלו ללוות טיולים עם גיוסם למשמר האזרחי,
ללא צורך בוותק של פעילות במשמר האזרחי.
18.3
 
מכסת הפעילות של המלווים המבוגרים במשמר האזרחי צריכה לעמוד על
5‎-4 טיולים בשנה לפחות. מעבר לכך אין חובה למכסת פעילות חודשית
כנדרש מחבר המשמר האזרחי העוסק באבטחה.
18.4
 
איש המשמר האזרחי, חבר יחידת כוננות, המחזיק נשק של המשמר
האזרחי בביתו, יוכל לקחת את נשקו האישי לאבטחת טיולים, אולם הוא
אינו פטור מכל ההליכים המתחייבים מנוהל זה.
18.5
 
חבר המשמר האזרחי השומר בתוקף חוק השמירה ושאינו מתנדב אינו
זכאי לקבל נשק לטיולים לפי נוהל זה.
18.6
 
הוראות לנושאי נשק
19.
במשך הטיול יהיו נושאי הנשק פרוסים בין המטיילים: בעת הליכה רגלית,
אם יש שני מלווים חמושים, יהיה לפחות נושא נשק אחד בראש הטור
ואחד במאסף.
19.1
 
האחראי לטיול יקפיד על ביצוע הנהלים המחייבים את כל נושאי הנשק
שבאחריותו בשעת הטיול, בחניית ביניים ובחניית לילה, כמפורט להלן:
19.2
 
כלי הנשק והתחמושת יהיו בידי המלווים שהוסמכו לשאתם במשך
הטיול, בעת נסיעה, הליכה או חנייה.
19.2.1
 
נושא הנשק אחראי לכך שלא תהיה לתלמידים כל גישה לנשק או לתחמושת.
19.2.2
 
יש להקפיד שהנשק לא יהיה טעון, אלא אם כן ניתנה הוראה אחרת על ידי
האחראי לטיול.
19.2.3
 
במשך כל הטיול יקפידו האחראי לטיול ונושאי הנשק על מילוי התנאים
המפורטים ברשיון מטעם הביטחון.
19.2.4
 
במתן הוראה לטעון את הנשק חייבים נושאיו לנקוט את אמצעי הזהירות
האלה:
19.2.5
 
לנצור את הנשק
א.
 
לא לדרוך את הנשק אלא לפי הוראה של האחראי לטיול
ב.
 
לפתוח באש רק לפי הוראות האחראי לטיול
ג.
 
במתן הוראה לפרוק את הנשק חייב האחראי לטיול לוודא את פריקת
התחמושת.
19.2.6
 הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נט/4(ג), י"ב בכסלו התשנ"ט, 1 בדצמבר 1998