דרכי הוראה
6.
טיולים ופעילות חוץ בית ספרית
6.2
הביטחון בטיולים במערכת החינוך - הוראות
7 - 6.2
השימוש בכלי ירייה/הוראות פתיחה באש

1 בדצמבר 1998
תאריך תחולה
 
החלפת חוזר מיוחד ו'
תשנז פרק 7, חוזר
תשנח/1 סעיף 7,
חוזר תשנח/6 סעיף
5.3‎-1, חוזר תשנח/7
סעיף 6.2‎-5


חוזר זה בוטל
מטרת הפרסום
 

כללי
1.
כלי יריה הוא אמצעי קטלני שהשימוש בו עלול לסכן את חייו או את
שלמות גופו של אדם, הן מי שכוון אליו הירי והן של אחרים. השימוש
בנשק ייעשה אך ורק בהתאם לחוק.
 
הגדרות
2.
סכנת חיים: סכנה לאבדן חייו של אדם או לחבלה מסוכנת בגופו.
2.1
 
נשק חם: לרבות כלי ירייה, רימון יד, בקבוק תבערה, מטען נפץ וכו'.
2.2
 
נשק קר: לרבות סכין, פגיון, גרזן, אלות ומוטות מתכת.
2.3
 
אזהרה מוקדמת: הודעה על כוונה לפתוח אש אם לא תיפסק התקיפה.
2.4
 
הוראות פתיחה באש במקרה של סכנת חיים
3.
השימוש בכלי ירייה מותר אם הוא נדרש באופן מיידי, כדי להדוף תקיפה
שלא כדין, שבוצעה באמצעות נשק חם או קר ושנשקפה ממנה סכנת חיים
מוחשית ליורה או לזולתו.
3.1
 
השימוש בכלי ירייה לצורך הגנה עצמית ייעשה כמוצא אחרון, במידת
הזהירות הראויה, כאשר אין דרך אחרת בנסיבות הענין להתגבר על
התוקף.
3.2
 
פתיחה באש תעשה רק כמוצא אחרון, לאחר שנשקלו ומוצו דרכי פעולה
אחרות להפסקת התקיפה, לרבות מתן אזהרה מוקדמת, ובלבד שלא יהיה
בכך כדי לסכן את חייו של היורה או של זולתו.
3.3
 
לצורך הדיפת התקיפה המסכנת חיים מותר לפתוח באש לעבר גופו של
התוקף במגמה לפגוע בו באופן שימנע ממנו להשלים את ביצוע מעשה
התקיפה. אם ניתן לסכל את התקיפה באמצעות ירי לעבר רגלי התוקף, יש
להעדיף ירי כזה. יש להפסיק את הירי מיד כשפסקה התקיפה ואין עוד סכנת
חיים.
3.4
 
פתיחה באש תבוצע כאמור לעיל לעבר התוקף בלבד, בירי בודד ומכוון,
תוך כדי נקיטת אמצעי זהירות למניעת פגיעה בחפים מפשע הנמצאים
בטווח אש.
3.5
 
נמלט התוקף עם כלי נשקו, והוא עדיין מסכן חיים, ניתן לירות לעבר רגליו.
אם ואין בכך כדי לסכל את הסיכון, ניתן לירות לעבר גופו, כדי למנוע את
המשך התקיפה או למנוע סיכון חיי אחרים במהלך בריחתו.נמלט התוקף
בלא נשק, אין לירות בו.
3.6
 
אין לפתוח באש כהגנה על רכוש כאשר אין מתלווה לעברת הרכוש סכנת
חיים.
3.7
 
יש לדווח בהקדם האפשרי על מקרה של שימוש בכלי ירייה לתחנת
המשטרה הקרובה ולחדר המצב לטיולים.
3.8
 הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נט/4(ג), י"ב בכסלו התשנ"ט, 1 בדצמבר 1998