הארוה יכרד
.6
תירפס תיב ץוח תוליעפו םילויט
6.2
- ךוניחה תכרעמב םילויטב ןוחטיבה
6.2 - 8
םיינפוא ילויט יבגל לארשי תרטשמ תושירד
1998 רבמצדב 1
הלוחת ךיראת
 
'ו דחוימ רזוח תפלחה
רזוח ,7 קרפ זנשת
,7 ףיעס 1/חנשת
ףיעס 6/חנשת רזוח
7/חנשת רזוח ,5.3‎-1
6.2‎-6 ףיעס

םוסרפה תרטמ
 

,ליגרה השקבה ספוט לע הנשגות םיינפוא ילויטל ינוחטיב רושיאל תושקב
."םיינפוא לויט" ןויצב להונל םאתהב ,םילויט םואתל הכשלל
.1
םיבושיי ,םיתמצ ,םישיבכ הז ללכבו ,קיודמה לולסמה ומשריי השקבב
.םוקמ לכב רבעמל רעושמ םינמז חולו
.2
םוחת תא ןהו ינוחטבה םוחתה תא ןה ףיקי הלאכ תושקבב לופיטה
.הרובעתה/העונתה
.3
העונתה םוחתב תוארוה
.4
תוסחייתמה הרובעתה תונקת לש תוארוהה לע ודיפקי םיינפואה יבכור
.136‎-123 תונקת :םיינפוא תלתו םיינפואל
4.1
 
.הריהמ ךרדב םיינפוא יבכור תעונתל רושיא ןתניי אל
4.2
 
ףסאמב עסייש אשמ בכר יווילב ביוחת םיבכור 50 דע הנומה הצובק לכ
.םיינפוא ינוקיתל דויצו "םיינפוא יבכור תוריהז" הרהזא טלש וילעו
ףוסיאל ןכו םוקמב םנקתל ןתינ אלש םיינפוא ףוסיאל םג שמשי בכרה
.םילשחנ
4.3
 
יטלש ללוכה ,ףסונ בכרב הוולת םיבכור 50 לעמ הנומה הצובק לכ
.רוטה שארב עסייש ,הרהזא
4.4
 
2 תוחפל הב ופתתשי ןכ םא אלא ,םיבכור תצובקל רושיא ןתניי אל
.(18 ליג לעמ) םירגובמ
4.5
 
הריצעה.וילושב וא שיבכה לע רוצעי אל הוולמה בכרה וא םיינפואה בכור
.ךרדה םוחתל ץוחמ היהת םינוקית ךרוצל
4.6
 
םה םאו בכר ילכמ יונפ אוה ןכ םא אלא ,שיבכ םיינפואה יבכור וצחי אל
.שיבכב הרידסה העונתה תא בכעל ילב תוצחל םילוכי
4.7
 
.הרוסא הכשחה תועשב םיינפוא יבכור תוצובק תעונת
4.8
 
בחורל רתוי וא תוגוזב הביכר רסאיתו ,הרושב עונת םיבכור תצובק
.שיבכה
4.9
 עבק תוארוה


1998 רבמצדב 1 ,ט"נשתה ולסכב ב"י ,(ג)4/טנ ל"כנמ רזוח