דרכי הוראה
6.
טיולים ופעילות חוץ בית ספרית
6.2
הביטחון בטיולים במערכת החינוך -
9 - 6.2
חניון לילה/יום ארעי
1 בדצמבר 1998
תאריך תחולה
 
החלפת חוזר מיוחד ו'
תשנז פרק 7, חוזר
תשנח/1 סעיף 7,
חוזר תשנח/6 סעיף
5.3‎-1, חוזר תשנח/7
סעיף 6.2‎-7

מטרת הפרסום
 

הגדרה
1.
חניון לילה/יום ארעי הוא מקום המשמש לחניה ללינת לילה, בדרך כלל
במחנה נודד, או לחניה במהלך היום, לפעילות המטיילים (חניון לא
מוסדר), כדוגמת שטח מיושב, פארק, שטח הררי, גדות נחל /אגם או שפת
ים.
 
אישור ביטחוני
2.
מוסד חינוכי המבקש לחנות בחניון לילה/יום ארעי יחויב לקבל אישור
על-גבי טופס האישור הביטחוני לאחר שיציין בבקשתו מיקום מדויק (נ"צ
בת 10 ספרות וציון טופוגרפי תואם).
2.1
 
הלשכה לתיאום טיולים היא הגורם המאשר לאחר בדיקת הנושאים
שבאחריותה.
2.2
 
חניכי המוסד החינוכי ילונו/ישהו אך ורק במקום שאושר. שינוי יחייב
בקשה מחודשת.
2.3
 
בדיקת התאמתו של השטח לחניון ארעי
3.
המקום המיועד לחניון הארעי ייבחן על ידי אחראי הטיול או מי שמונה
מטעמו לפני הגעת הטיול.
3.1
 
מיקום החניון לא יהיה סמוך למצוק או למדרון,תחת קו מתח חשמלי,
בקרבת תחנת דלק, כביש,מטווח, מפעל וחניון רכב, או סמוך לכל מפגע
בטיחותי.
3.2
 
דרך הגישה לחניון תהיה נוחה ובטוחה לתנועת כלי רכב.
3.3
 
השטח יחולק לאזורי לינה, אוכל, ציוד לפעילות מחנאית, חנייה, שירותים,
אשפה, מרפאה, מדורה.
3.4
 
בטיחות
4.
סריקה
4.1
 
הסריקה תתבצע לפני הגעת המטיילים, על-ידי שני מבוגרים (לפחות),
ותסתיים באור יום.
4.1.1
 
הסריקה תקיף את כלל השטח, ותכלול פחי אשפה, מבנים, צמחייה, גבעות
שולטות סביב וכן כל מקום אחר העלול לשמש מפגע בטיחותי או ביטחוני.
4.1.2
 
יסומנו מכשולים בשטח באופן שייראו גם בחשכה, אם הם אינם ניתנים
לפינוי.
4.1.3
 
בכל מקרה לא תותר כניסת המטיילים לפני קבלת האישור מאחראי הטיול.
4.1.4
 
ציוד הטיול
4.2
 
ציודם האישי של המטיילים, וכן הציוד הכיתתי יסומנו באופן ברור
ומוכר לכל המטיילים והמלווים, כדי למנוע החדרת חפצים חשודים לשטח
החניון.
4.2.1
 
דלקים ושמנים יכוסו וירוכזו באתר מסומן ומשולט בקצה שטח החניון.
4.2.2
 
אזור הבישול הכולל מכלי גז יורחק מאזור שהיית המטיילים (לא בכיוון
שטח חניית האוטובוסים ולא באזור מצבור דלק או מדורה).
4.2.3
 
אחראי הטיול יוודא כי מכלי הגז תקינים וצינורות הגז קשורים מאחורי
מחסה. בשום שלב לא יישארו המכלים ללא השגחה.
4.2.4
 
חניית הרכב
4.3
 
שטח החנייה ייסרק לפני הגעת כלי הרכב.
4.3.1
 
שטח החנייה יהיה לא פחות מ100- מ' מקצה/גבול החניון.
4.3.2
 
שטח החנייה יהיה מאובטח.
4.3.3
 
סימון תחום החניון הארעי
5.
עדיפות בבחירת השטח תיתנן לשטח מגודר.
5.1
 
שטח שאינו מגודר יסומן/יתוחם באמצעות חבלים/עצים/ אבנים או כל
אמצעי אחר כדי שגבולותיו יהיו ברורים לנוחות השוהים בו לביטחונם.
5.2
 
אם והסימון נעשה באמצעות חבלים, הם יחובללו לגובה החזה.מומלץ
לסמנם בסרטים לבנים /זוהרים כדי למנוע פגיעה במטיילים.
5.3
 
תיקבע נקודה לריכוז אשפה.
5.4
 
תיקבענה נקודות שירותים.
5.5
 
תיקבענה נקודת כניסה ויציאה.
5.6
 
תיקבע נקודת בישול.
5.7
 
יש לדאוג שהשטח המיועד יהיה נקי מכל פסולת שהיא. נקודת הבישול לא
תוקם מתחת לעצים ותהיה מתחת לכיפת השמים.
5.8
 
נקודת הבישול תהיה מרוחקת מהשירותים ומהמקלחות. נקודת הבישול
יימצא מטפה כיבוי אש.
5.9
 
שמירה
6.
בלילה תתבצע שמירה חמושה, והמלווים החמושים יהיו בקיאים
ומתודרכים בהוראות הפתיחה באש ובנשיאת הנשק ובטיפול בו, בהתאם
לחוזרי המנכ"ל. (ראה להלן, בסעיף 10 - 6.2, "הוראות כלליות").
6.1
 
המלווים החמושים ילונו בריכוז וישמשו ככיתת כוננות.
6.2
 
בעת בחירת שטח החניון יש לוודא כי תנאי המקום ימנעו כניסת רכב זר.
6.3
 
השומרים ימוקמו באופן שהם יוכלו לשלוט על כל שטח החניון.
6.4
 
הסברה
7.
עם ההגעה לשטח החניון יינתן תדרוך למטיילים ולמלווים, באחריות
אחראי הטיול.
7.1
 
ההסברה תכלול פירוט בנושאים האלה:
7.2
 
אופי השטח, גבולותיו, מכשולים (אם קיימים)
7.2.1
 
ההתארגנות
7.2.2
 
נוהלי אבטחה והביטחון ונוהלי הפינוי בחירום
7.2.3
 
ניקיון
7.2.4
 
קשר
8.
ברשות אחראי הטיול יימצא מגפון, ואם יש מעל 500 מטיילים תהיה גם
מערכת כריזה.
8.1
 
בחניון מרובה מטיילים יצוידו המלווים החמושים במכשירי קשר/בטלפון
סלולרי.
8.2
 
מענה רפואי
9.
אנשי העזרה הראשונה ימוקמו במרוכז (כולל לינה), והציוד הרפואי
יהיהבקרבתם.
9.1
 
מיקום המרפאה יצויין בעת ההסברה ויסומן באופן שיימצא אף בחשכה
(בלינת לילה).
9.2
 הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נט/4(ג), י"ב בכסלו התשנ"ט, 1 בדצמבר 1998