ארגון ומינהל
3.
ארגון העבודה הפדגוגית
3.1
פרסי חינוך לשנה"ל התשנ"ט
(נט)3.1‎-1
בשנת הלימודים התשנ"ט תופעל מתכונת חדשה לבחירת הזוכים בפרס החינוך
המוסדי והאישי. על פי מתכונת זו יוענקו עד 10 פרסי חינוך מוסדיים ואישיים
לבתי ספר ולגני ילדים בחינוך הממלכתי ובחינוך הממלכתי דתי ולאנשי חינוך
על תרומה ייחודית לחינוך.
1.
פרס חינוך מוסדי
2.
הפרסים הם ארציים, ללא מכסות למחוזות ולאגפים.
-  
הפרסים ניתנים בכל שנה לאותה שנה.
-  
כל החפץ בכך, בין אם הוא עובד המערכת, הורה, איש פרטי או איש ציבור,
יוכל להגיש המלצה על בית ספר או על גן ילדים כמועמד.
-  
מוסדות חינוך ניסויים לא ייכללו בתקופת הניסוי בין המומלצים.
-  
אין להמליץ על מוסד בטרם מלאו חמש שנים להקמתו.
-  
אין להמליץ על מוסד שמנהלו משמש בתפקידו פחות מ 3 שנים.
-  
הקריטריונים להמלצה על מוסד חינוכי
3.
המוסד מקדם את תלמידיו (במיוחד את בני השכבות "החלשות"/"המקופחות"
בחברה הישראלית) בהישגים הלימודיים, הן בידע והן במיומנות.
א.
 
המוסד מכוון את תלמידיו להשקעת מאמץ וללימוד עצמי, ובהתאם לכך
להתמודדות עצמית עם תוכני ההוראה והחינוך.
ב.
 
במוסד שורר אקלים של דרך ארץ וכבוד הדדי.
ג.
 
המוסד מחנך את תלמידיו לערכי מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית,
בהתאם למגילת העצמאות ולחוקי היסוד.
ד.
 
פרס חינוך אישי
4.
כל החפץ בכך יוכל להגיש המלצה על איש חינוך, על פי הקריטריונים שלהלן,
ולצרף להמלצתו חוות דעת של שני אנשי חינוך מוכרים שאחד מהם הוא איש
אקדמיה.
 
הקריטריונים להמלצה על איש חינוך
5.
איש חינוך הפעיל במערכת שיזם מפעל מתמשך, מחדש וייחודי, שגרם לשינוי
מערכתי או לשינוי בתחומי ההוראה והחינוך.
 
הליך בחירת המועמדים
6.
בכל מחוז תוקם ועדת פרס מחוזית בהרכב זה:
6.1
 
מנהל המחוז (יו"ר)
-  
מחמ"ד המחוז
-  
נציג של הפיקוח הלא עברי (במחוזות הרלבנטיים)
-  
מפקח ממחוז אחר (בתיאום עם מנהל המחוז שבו הוא עובד)
-  
מנהל מוסד חינוכי שזכה בעבר בפרס חינוך
-  
איש ציבור.
-  
כל חברי הוועדה (להוציא המחמ"ד) ייבחרו על ידי מנהל המחוז.
 
במקביל תוקם ועדת שיפוט ארצית בהרכב זה:
6.2
 
יו"ר המזכירות הפדגוגית (יו"ר הוועדה)
א)
 
נציג אישי של המנהל הכללי
ב)
 
ראש מינהל החמ"ד
ג)
 
המנהלים של אגפי הגיל
ד - ו)
 
נציג של החינוך שאינו חינוך עברי
ז)
 
נציג של מוסד להשכלה גבוהה (שאינו ולא היה עובד המשרד)
ח)
 
נציג של הזוכים בעבר בפרס חינוך אישי.
ט)
 
החברים ז', ח' ו- ט' ימונו על ידי יו"ר המזכירות הפדגוגית, על דעת המנהל
הכללי.
 
כל ועדה מחוזית תגיש לוועדת השיפוט הארצית המלצות מנומקות לפרס על 2
- 4 מוסדות, על פי הקריטריונים לעיל.
6.3
 
ועדת השיפוט הארצית תקבע את דרכי ההערכה לגבי המוסדות שהומלצו על ידי
המחוזות, והיא תגיש, על יסוד המלצות המחוזות ומידע נוסף, את המלצותיה
לשר החינוך התרבות והספורט ולמנהל הכללי.
6.4
 
החלטות השר והמנהל הכללי לגבי הזוכים בפרס הן סופיות.
6.5
 
הפרס
7.
מוסדות החינוך ואנשי החינוך שאושרו לפרס חינוך יזכו בתעודות הערכה
ובפרס כספי.
 
8. לוח הזמנים
המעוניינים להמליץ על מועמדים לפרס מוסדי יפנו לקבלת טופס המלצה ללשכת
מנהל המחוז שבתחומו נמצא המוסד המומלץ.
8.1
 
על הטפסים להגיע ללשכה לא יאוחר מ י"א בטבת התשנ"ט (30 בדצמבר 98).
טפסים שיגיעו לאחר מועד זה לא יטופלו.
8.2
 
המעוניינים להמליץ על מועמד לפרס אישי יגישו את המלצתם עד י"א בטבת (30
בדצמבר 98) לוועדת השיפוט הארצית, לידי יעל פרבר, מרכזת הוועדה,
המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך התרבות והספורט, ירושלים 91911.
8.3
 
בחודשים ינואר פברואר 99 תקיים ועדת הפרס המחוזית ביקורים במוסדות
המומלצים במחוז, ובאותה עת תקבע ועדת השיפוט הארצית את המתכונת
לקביעת המומלצים לפרס אישי ותפעל לפיה.
8.4
 
במהלך חודש מארס 99 תסכמנה הוועדות המחוזיות את עבודתן ותעברנה את
המלצותיהן המנומקות בכתב למרכזת ועדת השיפוט הארצית.
8.5
 
במהלך חודש אפריל 99 תדון ועדת השיפוט הארצית במועמדים לפרס המוסדי
ולפרס האישי ותגיש את המלצותיה לשר ולמנהל הכללי.
8.6
 
עם אישור המועמדים על ידי השר והמנהל הכללי ישלח השר הודעות למוסדות
הזוכים ולמקבלי הפרסים האישיים.
8.7
 
בחודש יוני 99 ייערך טקס הענקת הפרסים בבית הנשיא בירושלים.
8.8
 


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל הגב' יעל פרבר מהמזכירות הפדגוגית,
טל' 02‎-5603231/0
הודעות


חוזר מנכ"ל נט/4, י"ב בכסלו התשנ"ט, 1 בדצמבר 1998