ארגון ומינהל
3.
מבנה שנת הלימודים
3.5
חופשות לימודים בחודש דצמבר
(נט)3.5‎-5

חנוכה: - מיום רביעי, כ"ז בכסלו התשנ"ט (16 בדצמבר 1998), עד יום שני, ב'
בטבת התשנ"ט (21 בדצמבר 1988). הלימודים יתחדשו ביום שלישי, ג' בטבת
התשנ"ט (22 בדצמבר 1998).הודעות


חוזר מנכ"ל נט/4, י"ב בכסלו התשנ"ט, 1 בדצמבר 1998