ארגון ומינהל
3.
מבנה שנת הלימודים
3.5
חופשות לימודים בחודש דצמבר
(נט)3.5‎-5

חנוכה: - מיום רביעי, כ"ז בכסלו התשנ"ט (16 בדצמבר 1998), עד יום שני, ב'
בטבת התשנ"ט (21 בדצמבר 1988). הלימודים יתחדשו ביום שלישי, ג' בטבת
התשנ"ט (22 בדצמבר 1998).



הודעות


חוזר מנכ"ל נט/4, י"ב בכסלו התשנ"ט, 1 בדצמבר 1998