בחינות
4.
בחינות בגרות
4.3
לימודים ובחינות בספרדית
(נט)4.3‎-4
יש לנהוג לגבי תלמידים חדשים בספרדית בהתאם להנחיות שניתנו באשר למספר
השעות השבועיות ולמספר שנות הלימוד בחוזר "הודעות ומידע" נח/ 8(א),
סעיף 4.3‎-3.
1.
תאריכי הבחינות לגבי תלמידים אינטרניים ואקסטרניים הם מ א' בתמוז
התשנ"ט (15 ביוני 99) ועד ב' באב התשנ"ט (15 ביולי 99). יש לתאם תאריכים
עם המפקח על המקצוע.
2.
על כל מנהל בית ספר להודיע בהקדם לפיקוח על המספר המשוער של
התלמידים בבית ספרו או באחריות בית ספרו הלומדים והניגחינות
הבגרות בספרדית כשפה זרה.
 
תלמידים אקסטרניים יירשמו בהקדם בשלוחות המחוזיות, ושם יקבלו
הנחיות בקשר לחומר הלימודים.
 
בכל המקרים הבחינה היא בכתב ובעל פה.
 
מנהלי בתי הספר יקפידו שהמורים לספרדית יכינו תכנית לימודים חודשית,
בהתאם לתכנית השנתית שבידיהם, אשר נשלחה לכל בתי הספר שהשפה הספרדית
נלמדת בהם. העתק של התכנית יש להעביר למפקח על המקצוע והוא יחזיר
הערות כנדרש.
3.
יש ל לעובדה שבתכנית החדשה יש מספר רב יותר של יצירות של סופרים
דרום אמריקאים.
4.


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל ד"ר משה אדרי, הפיקוח על הוראת הספרדית,
טל' 025603272, פקס' 02‎-5603255.
הודעות


חוזר מנכ"ל נט/4, י"ב בכסלו התשנ"ט, 1 בדצמבר 1998