בחינות
4.
בחינות בגרות
4.3
שינויים במבנה בחינת הבגרות בתורה שבע"פ בחינוך הכללי
(נט)4.3‎-5

החל משנת הלימודים התשנ"ט ייכלל הנושא "מן המקורות על רשות הרבים"
במסגרת בחינות הבגרותבעל פה. כבר בהתשנ"ט לא תהיה אפשרות להיבחן
בנושא זה בכתב. ביתר הנושאים אין שינוי.
תזכורת: אין אפשרות להיבחן בתושבע"פ בחינוך הכללי על 5 י"ל בכתב. שאלון
ההשלמה לרמת 5 י"ל מורכב מ- 2 י"ל לבחינה בעל פה. נבחנים בו בעל פה בלבד
ועד ידי בוחן חיצוני בלבד.


בשאלות אפשר לפנות אל הגב' חגית דינור, המפמ"רית לתושבע"פ בחינוך
הממלכתי, טל' 052‎-729160.
הודעות


חוזר מנכ"ל נט/4, י"ב בכסלו התשנ"ט, 1 בדצמבר 1998