בחינות
4.
בחינות בגרות
4.3
תאריך בחינת הבגרות בחינוך גופני
(נט)4.3‎-6

בחינת הבגרות במגמת חינוך גופני וספורט, סמלי שאלון 914533 ו- 9145431,
תיערך ביום חמישי, כ"ז באייר התשנ"ט (13.5.99), בשעה 9.


בדבר פרטים נוספים ניתן לפנות אל מר אברהם זוכמן, סגן מנהל רשות הספורט
והמפמ"ר על החינוך הגופני, טל' 03‎-5615516.
הודעות


חוזר מנכ"ל נט/4, י"ב בכסלו התשנ"ט, 1 בדצמבר 1998