בחינות
4.
בחינות בגרות
4.3
מיקוד חומר הלימודים לקראת בחינות הבגרות, קיץ התשנ"ט
(נט)4.3‎-8

רקע
1.
התכנית למיקוד חומר הלימודים לקראת בחינות הבגרות באה להחליף אף
בשנת הלימודים התשנ"ט את שיטת הלח"ב שהייתה נהוגה בעבר. התלמידים
הניגחינות הבגרות יחויבו להיבחן בשנת הלימודים התשנ"ט על חומר
המקיף כארבע שביעיות של תכניות הלימודים במקצועות הבחינה השונים,
מקצועות חובה ומקצועות בחירה.
 
יש להדגיש, כי הלימודים יתקיימו בהתאם לתכניות הלימודים במלואן בכל
המקצועות, וכי צמצום חומר הלימודים יחול רק על בחינות הבגרות עצמן
ויימסר סמוך למועד הבחינות.
 
להלן הוראות הביצוע הקשורות במיקוד:
2.
הבחינות תיערכנה במועדים שיפורטו בלוח הבחינות. משך כל בחינה יהיה כפי
שהיה בעבר, ומבנה השאלון יהיה על פי מה שפורסם על ידי הפיקוח על הוראת
המקצוע.
2.1
 
המפמ"ר של כל מקצוע, בשיתוף עם ועדת השאלון בתחומו, אחראי לקביעת
המיקוד ולדרך ניסוחו. לבית הספר יימסרו ניסוחים על דרך החיוב או על דרך
השלילה, כמו, למשל, "אלה הנושאים, הפרקים, הסעיפים, תת הסעיפים או
המושגים שבהם תישאלנה שאלות בבחינה", או "אלה הנושאים, הפרקים,
הסעיפים, תת הסעיפים או המושגים שבהם לא תישאלנה שאלות בבחינה". בכל
מקרה, יש להביא לידיעת המורים והתלמידים כי מושגי היסוד שנלמדו במהלך
שנות הלימודים ייכללו בתכנית הבחינה.
2.2
 
המיקוד יחול על כל השאלונים המופקים על ידי משרד החינוך והתרבות
והספורט או באישורו.
2.2
 
המיקוד ייקבע לכל שאלון בנפרד.
2.4
 
המיקוד יחול על כל הנבחנים, גם בכיתות י' ו י"א, וכן על נבחני משנה. בית
הספר אחראי להודיע גם לנבחני המשנה על המיקוד.
2.5
 
המיקוד יחול גם על נבחנים אקסטרניים, והוא יובא לידיעתם בשלוחות החל מן
המועד שבו יופץ החומר לבחינה לבתי הספר.
2.6
 
בבחינות בית ספריות באישור המפמ"ר יתקיים אותו עיקרון של מיקוד חומר
הלימודים; הודעה על המיקוד תימסר לתלמידים על ידי המורים כשבועיים לפני
מועד הבחינה.
2.7
 
המיקוד לא יחול בעבודות גמר, בעבודות אישיות, בעבודות ביחידה אחת
המשלימה ל 5 י"ל, בפרויקטים, בבחינות הבודקות מיומנויות בעבודת
המעבדה, בביוטופ ובגיאוטופ. המיקוד יחול, ככל הניתן, בבחינות בעל פה.
המפמ"רים הנוגעים בדבר יוציאו הנחיות מתאימות. ההודעה על המיקוד
בבחינות בעל פה תימסר לתלמידים על ידי המורים כעשרה ימים לפני מועד
הבחינה בעל פה.
2.8
 
הציונים השנתיים יימסרו למשרדנו על ידי בתי הספר, כפי שנמסרו לפני ההפעלה
של שיטת הלח"ב.
2.9
 
הציונים השנתיים ייקבעו על ידי בתי הספר על סמך הישגי התלמידים במהלך
לימודיהם, והם ייתנו ביטוי להישגים אלה בהקשר של תכנית הלימודים כולה.
על פי החלטת המועצה הפדגוגית שלו יוכל בית הספר לקיים, לפני קביעת
המיקוד, מבחנים מסכמים על תכנית הלימודים כולה.
2.10
 
בתי הספר המקיימים בחינות מתכונת (המשרד אינו מחייב את בתי הספר לקיים
בחינות כאלה) יערכו אותן במתכונת של בחינות הבגרות, כלומר הבחינה תהיה
על החומר הממוקד ובמועד קרוב לבחינה עצמה.
2.11
 
מומלץ שמשקלו של הציון בבחינת המתכונת הממוקדת לא יעלה על 15% של
הציון השנתי
(ההמלצה שפורסמה בחוזר נג/ 8, סעיף 343, באשר למשקל בחינת
המתכונת, תקפה אם הבחינה המתבססת על כל נושאי הלימוד ועל פי תכניות
הלימודים הרגילות).
 
הודעה שבה יהיה פירוט המיקוד בכל המקצועות תימסר לבתי הספר בשבוע
שלפני היציאה לחופשת הפסח (ב - ד' בניסן התשנ"ט, 21 במרס 99).
2.12
 


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל מר שלמה אלון, טל' 02‎-5603588.



הודעות


חוזר מנכ"ל נט/4, י"ב בכסלו התשנ"ט, 1 בדצמבר 1998