עובדי הוראה
8.
תנאי שירות
8.5
הסכמים קיבוציים
(נט)8.5‎-3
להלן ההסכמים הקיבוציים שנחתמו עם הסתדרות המורים ועם ארגון המורים
ב י"ז באלול התשנ"ח, 8 בספטמבר 1998.
שאלות הבהרה אפשר להפנות לגב' דניאלה סלומון, סגנית הממונה על תנאי
שירות, טל' 02‎-5603812.
הסכם קיבוצי 1.
שנערך ונחתם ביום י"ז באלול התשנ"ח 8 בספטמבר 1998

ממשלת ישראל, בשם מדינת ישראל, המיוצגת ע"י הממונה על השכר והסכמי
עבודה במשרד האוצר, מר יוסי קוצ'יק, ומנכ"ל משרד החינוך, מר בן ציון דל;
מרכז השלטון המקומי בישראל, בשמו ובשם כל הרשויות המקומיות (למעט
שלוש הערים הגדולות), המיוצג ע"י עדי אלדר ומר יעקב אגמון; שלוש הערים
הגדולות: ירושלים, תל אביב יפו וחיפה, המיוצגות ע"י מר ראובן מינסקר;
בין:
כולם ביחד וכל אחד מהם לחוד.
 
(להלן - "המעסיקים")
צד א'

הסתדרות המורים בישראל, המיוצגת ע"י המזכיר הכללי, מר אברהם בן שבת.
לבין:

(להלן - "הסתדרות המורים")
צד ב'

והצדדים ניהלו מו"מ בעניין שכר ותנאי עבודה של עובדי ההוראה;
הואיל:
והצדדים מבקשים לעגן את ההסכמות אליהן הגיעו בהסכם קיבוצי;
והואיל:
הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
לפיכך:
המבוא והנספחים
1.
המבוא להסכם זה והנספח לו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
 
תחולת ההסכם
2.
הסכם זה יחול על כל העובדים המדורגים בדירוג עובדי הוראה המיוצגים ע"י
הסתדרות המורים (להלן: "עובדי הוראה").
2.1
 
מוסכם כי ממשלת ישראל תפעל ליישום הוראות הסכם זה גם על עובדי
ההוראה המועסקים ב"בעלויות" מכוח היותה המפקחת והמתקצבת של
בעלויות אלה.
2.2
 
הכם זה יחול גם על עובדי הוראה שהיו בשנת שבתון בשנת הלימודים התשנ"ח,
כמו גם על עובדי הוראה שיהיו בשנת שבתון בשנת הלימודים התשנ"ט ואילך.
2.3
 
תוקף ההסכם
3.
תקופת תוקפו של הסכם זה תהיה מיום 1.10.97 ועד יום 31.12.98.
 
ליווי טיולים ופעילות חוץ בית ספרית
4.
מוסכם בין הצדדים כי החל מיום 1.9.98 ישולם לעו"ה תגמול בגין פעילות חוץ
בית ספרית עם תלמידים.
א.
 
פעילות חוץ בית ספרית, בהסכם זה, הינה פעילות המתבצעת על ידי עובדי
הוראה עם תלמידים מחוץ למוסד החינוכי (לרבות גן ילדים) ואשר הינה אחת
(בלבד) מאלה:
ב.
 
פעילות המתחילה בשעות הבוקר ומסתיימת לאחר שעות ההוראה, בין השעות
14:00 15:00
1.
 
פעילות המתחילה בשעות הבוקר ומסתיימת בין השעות 15:00 18:00
2.
 
פעילות המתחילה בשעות הבוקר ומסתיימת בין השעות 18:00 21:00
3.
 
פעילות המתחילה בשעות הבוקר ומסתיימת בין השעות 21:00 24:00
4.
 
פעילות מנותקת - פעילות המתקיימת בין השעות 16:00 24:00
5.
 
פעילות עם לינה - פעילות הנמשכת משעות הבוקר, הכוללת לינה, והמסתיימת
ביום למחרת.
6.
 
התגמול אשר ישולם לעו"ה יחושב לפי יחידות פעילות.
ג.
 
יחידת פעילות תהיה שווה לערך של 0.7% משכרו החודשי המשולב של עו"ה.
 
מספר היחידות אשר יינתנו עבור כל סוג פעילות יהיה בהתאם לשעת סיום
הפעילות, כמפורט להלן:
ד.
 
טור ב'
  טור א'


סה"כ יחידות לפעילות*
  שעת סיום הפעילות
אופי הפעילות  פעילות המסתיימת:

א.
0.5
  בין 14:00 לבין 15:00
1.

2
  בין 15:00 לבין 18:00
2.

3.5
  בין 18:00 לבין 21:00
3.

5
  בין 21:00 לבין 24:00
4.


  פעילות מנותקת

ב.
3
  בין 16:00 לבין 24:00


7
  פעילות עם לינה

ג.
 
למען הסר ספק יובהר כי עבור כל יציאה מחוץ למוסד החינוכי יינתן אך ורק
מספר היחידות המצוינות מול שעת הסיום של אותה פעילות.
*  
מספרי היחידות המצוינות בטור ב' לא יינתנו במצטבר עבור פעילות אחת (פרט
למקרה שבו הפעילות כוללת יותר מלינה אחת. במקרה כזה מספר היחידות
יחושב בהתאם למספר הלינות).
 
התגמול ישולם לעובד ההוראה במשכורת המשולמת עבור החודש שלאחר
החודש שבו השתתף עובד ההוראה בפעילות החוץ בית ספרית.
ה.
 
התגמול לא ייחשב כשכר לעניין ערך שעה, פנסיה, הפרשות לקרן השתלמות,
קופת גמל ופיצויי פיטורין.
ו.
 
החל מתחילת ההפעלה של ההסדר האמור לעיל מבוטלים כל ההסדרים אשר היו
קיימים מכוח הסכמים קודמים בעניין תשלום לעו"ה עבור השתתפות בפעילות
חוץ בית ספרית או עבור פעילות דומה במהותה.
ז.
 
על אף האמור בסעיף קטן ז', מוסכם כי עבור השתתפות בפעילות חוץ בית
ספרית אשר מתקיימת ביום שבו עובד ההוראה אינו מועסק בהוראה או
מועסק פחות מ- 4 שעות באותו יום יינתן, בנוסף להסדר כמפורט בסעיף זה,
תשלום בהתאם להחלטת הוועדה הפריטטית מיום 25.11.86 (סעיף 2
להחלטה).נוסח ההחלטה מצ"ב כנספח א' להסכם זה, ומהווה חלק בלתי נפרד
ממנו.
ח.
 
על אף האמור בסעיף קטן ז', הסדר התשלום עבור השתתפות בפעילות חוץ בית
ספרית המפורט בסעיף זה לא יחול על מורי של"ח. על מורי של"ח ימשיך לחול
הסדר התגמול אשר היה בתוקף ערב חתימת הסכם זה.
ט.
 
מוסכם בין הצדדים כי האמור בסעיף זה מסדיר את תביעות הסתדרות המורים
בעניין הפעילות החוץ בית ספרית הנזכרת בסעיף 30 להסכם בין הצדדים מיום
11.5.93.
י.
 
עלות ומימון
5.
מוסכם, כי מסגרת העלות של תוספות השכר וההטבות הכספיות המוענקות
לעובדי ההוראה על פי סעיף 4 להסכם זה תהיה בשיעור של 1.2% מהשכר
הקובע לפנסיה של עובדי ההוראה.
5.1
 
מובהר כי מקור העלות האמורה בסעיף 5.1, בשיעור 1.2%, נובע מסעיף 14
להסכם הקיבוצי עם הסתדרות המורים מיום 19.9.94.
5.2
 
גמול ניהול
6.
מוסכם כי החל מ 1.1.98 יוגדל שיעור גמול הניהול המשולם כיום למנהלים,
לסגני מנהלים ולגננות מרכזות ב 12.5%.
 
גמול חינוך
7.
החל מיום 1.1.98 יוגדל גמול החינוך המשולם בשיעור 5% למקבלי גמול
חינוך (להלן: "גמול חינוך 5%") לשיעור של 9% מהשכר המשולב ומתוספות
המסגרת של עובדי ההוראה (להלן: "גמול חינוך 9%").
 
למען הסר ספק, ימשיכו לחול הכללים על פיהם שולם גמול חינוך כאמור ערב
חתימת הסכם זה.
 
גמול מקצוע והכשרה
8.
החל מיום 1.1.98 יוגדל שיעור גמול מקצוע והכשרה המשולם לכל עובדי
ההוראה הזכאים לו לשיעור של 5.75% מהשכר המשולב ותוספות המסגרת
של עו"ה.
 
למען הסר ספק ימשיכו לחול הכללים שעל פיהם שולם גמול כאמור ערב
חתימת הסכם זה.
 
עלות הסכם השכר
9.
מוסכם בין הצדדים, כי מסגרת העלות של תוספות השכר וההטבות הכספיות
הניתנות לעובדי ההוראה על פי סעיפים 6, 7, 8 להסכם זה תהיה בשיעור של
1.9% מסך כל עלות תשלומי השכר לעובדי ההוראה.
 
עלות זו תהווה את העלות הכוללת בגין הסכם שכר זה לתקופה שבין
1.10.97 לבין 31.12.98.
 
הכללת רכיבים לגמל
10.
מוסכם בין הצדדים, כי בגין התקופה המתחילה ב 1.1.98 תבוצע הפרשה לקופת
גמל בגין רכיבי שכר ותשלומים אחרים אשר אינם פנסיוניים ואשר לא מבוצעת
בגינם הפרשה לקרן "דפנה", למעט גילום מס וזקיפת הטבה, בהתאם כמפורט
להלן ובכפוף למסגרת עלות כאמור בסעיף 10.3.
10.1
 
לצורך הסכם זה קופת גמל מוגדרת כקופת גמל לתגמולים כמשמעותה בתקנות
מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופת גמל), התשנ"ד 1994.
10.2
 
מוסכם, כי מסגרת העלות הכוללת של חלקו של המעסיק מההפרשה לקופת גמל
לתגמולים, על פי סעיף זה, תהיה בשיעור של 0.8% מהשכר הקובע לפנסיה של
עובדי ההוראה.
10.3
 
מוסכם כי מקור העלות האמורה בסעיף 10.3 נובע מסעיף 14 להסכם הקיבוצי
עם הסתדרות המורים מיום 19.9.94.
10.4
 
מוסכם בין הצדדים, כי האמור בסעיף זה מהווה מיצוי מלא ומוחלט של
האמור בסעיף 14 להסכם עם הסתדרות המורים מיום 19.9.94.
10.5
 
ההסתדרות מתחייבת לא להעלות כל תביעה מכל מין וסוג שהוא בעניין הפרשה
לקופת גמל או לפנסיה, בגין רכיבי שכר ותשלומים אחרים שאינם פנסיוניים, על
בסיס הסעיף האמור.
 
תגמול ותמרוץ עובדי הוראה נדרשים
11.
הוראותיו של סעיף 9 להסכם הקיבוצי מיום 19.9.94 יהיו בתוקף גם בהסכם
הנוכחי (1998). בשינויים המפורטים להלן:
 
לתגמול ותמרוץ עובדי הוראה נדרשים יהיו זכאים עובדי הוראה שענו על
הקריטריונים שנקבעו בעבר וכן עובדי הוראה המלמדים ביישובים נוספים
עם צרכים חינוכיים מיוחדים עליהם יוחלט בוועדה שתוקם במשרד החינוך,
בשיתוף עם משרד האוצר, לצורך זה, הועדה תחליט על רשימת הישובים
בתוך חודש מחתימת הסכם זה.
 
הזכאים לקבלת תגמול ותמרוץ יהיו כל אותם עובדי הוראה העונים על
הקריטריונים שפורסמו בחוזר המנהל הכללי נ"ט/1(א), ספטמבר 1998.
 
הוראות כלליות
12.
הסכם זה מהווה מיצוי מלא ומוחלט של כל תביעות הצדדים, הן ברמה הארצית
והן ברמה המקומית, בנושאים הקשורים לשכר, תנאי עבודה לתקופת תוקפו
של ההסכם.
12.1
 
לא ינוהל בתקופת תוקפו של ההסכם כל מו"מ נוסף בנושאים אלו.
 
תנאים ותניות שנקבעו בעבר בין הצדדים בהסכמים קיבוציים, או בהסדרים
קיבוציים, או בהתחייבויות אחרות שבכתב, יוסיפו להיות תקפים לתקופת
ההסכם, אלא אם תוקנו או בוטלו במפורש או במשתמע ע"י הוראה מהוראות
הסכם זה.
12.2
 
כל סכסוכי העבודה הקיבוציים שהוכרזו או הודעו הנוגעים לנושאים
שהוסדרו בהסכם זה בטלים עם החתימה על הסכם זה.
12.3
 
הצדדים מתחייבים כי בתקופת תוקפו של הסכם זה, לא ינקוט צד אחד או
יחידה מיחידותיו, נגד הצד השני או יחידה מיחידותיו, באמצעי שביתה או
השבתה מלאה או חלקית, או כל פגיעה מאורגנת אחרת בהליכי העבודה או
סדריה לגבי העניינים שהוסדרו בהסכם זה.
12.4
 
יישוב חילוקי דעות
13.
ועדה משותפת בהרכב: הממונה על השכר והסכמי עבודה באוצר, מנכ"ל משרד
החינוך ויו"ר הסתדרות המורים, תעקוב אחר ביצוע הסכם זה ותכריע פה אחד
בחילוקי דעות הנוגעות לפירושו או ליישומו.
 

ולראיה באו הצדדים על החתום:

בשם הסתדרות המורים


בשם ממשלת ישראל
בשם מרכז השלטון המקומי
בשם שלוש הערים הגדולות

נספח א'
נוסח סעיף 2 להחלטת הוועדה הפריטטית מיום 25.11.86
מלווי טיולים:
2.
הצעתו של הרב רפאלי בוועדה פריטטית בראשותו של מר שמעון שטמפפר
מתקבלת.
 
0 שעה באותו יום, יקבל 4 ש"ש.
 
1 שעה, יקבל 3 שעות.
 
2 שעות, יקבל 2 שעות.
 
3 שעות, יקבל 1 שעה.
 
4 שעות, יקבל 0 שעות.
 
תחולה - 1.12.86.
 
הסכם קיבוצי 2.
שנערך ונחתם ביום י"ז באלול התשנ"ח
8 בספטמבר 1998

ממשלת ישראל, בשם מדינת ישראל, המיוצגת ע"י הממונה על השכר והסכמי
עבודה במשרד האוצר, מר יוסי קוצ'יק, ומנכ"ל משרד החינוך, מר בן ציון דל;
בין:
מרכז השלטון המקומי בישראל, בשמו ובשם כל הרשויות המקומיות (למעט
שלוש הערים הגדולות), המיוצג ע"י עדי אלדר ומר יעקב אגמון;
 
שלוש הערים הגדולות: ירושלים, תל אביב - יפו וחיפה, המיוצגות ע"י מר
ראובן מינסקר; כולם ביחד וכל אחד מהם לחוד.
 

(להלן "המעסיקים")
צד א'

ארגון המורים העל יסודיים המיוצג ע"י יו"ר ההנהלה הארצית מר רן ארז.
לבין:

(להלן "ארגון המורים")
צד ב'

והצדדים ניהלו מו"מ בעניין שכר ותנאי עבודה של עובדי ההוראה;
הואיל:
והצדדים מבקשים לעגן את ההסכמות אליהן הגיעו בהסכם קיבוצי;
והואיל:
הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
לפיכך:
המבוא והנספחים
1.
המבוא להסכם זה והנספח לו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
 
תחולת ההסכם
2.
הסכם זה יחול על כל העובדים המדורגים בדירוג עובדי הוראה המיוצגים ע"י
ארגון המורים (להלן: "עובדי הוראה").
2.1
 
מוסכם כי ממשלת ישראל תפעל ליישום הוראות הסכם זה גם על עובדי
ההוראה המועסקים ב"בעלויות". מכוח היותה המפקחת והמתקצבת של
בעלויות אלה.
2.2
 
הסכם זה יחול גם על עובדי הוראה שהיו בשנת שבתון בשנת הלימודים
התשנ"ח, כמו גם על עובדי הוראה שיהיו בשנת שבתון בשנת הלימודים התשנ"ט
ואילך.
2.3
 
תוקף ההסכם
3.
תקופת תוקפו של הסכם זה תהיה מיום 1.10.97, ועד יום 31.12.98.
 
ליווי טיולים ופעילות חוץ בית ספרית
4.
מוסכם בין הצדדים כי החל מיום 1.9.98 ישולם לעו"ה תגמול בגין פעילות חוץ
בית ספרית עם תלמידים.
א.
 
פעילות חוץ בית ספרית, בהסכם זה, הינה פעילות המתבצעת על ידי עובדי
הוראה עם תלמידים מחוץ למוסד החינוכי (לרבות גן ילדים) ואשר הינה אחת
(בלבד)מאלה:
ב.
 
פעילות המתחילה בשעות הבוקר ומסתיימת לאחר שעות ההוראה, בין השעות
14:00 15:00
1.
 
פעילות המתחילה בשעות הבוקר ומסתיימת בין השעות 15:00 18:00
2.
 
פעילות המתחילה בשעות הבוקר ומסתיימת בין השעות 18:00 21:00
3.
 
פעילות המתחילה בשעות הבוקר ומסתיימת בין השעות 21:00 24:00
4.
 
פעילות מנותקת - פעילות המתקיימת בין השעות 16:00 24:00
5.
 
פעילות עם לינה - פעילות הנמשכת משעות הבוקר, הכוללת לינה, והמסתיימת
ביום למחרת.
6.
 
התגמול אשר ישולם לעו"ה יחושב לפי יחידות פעילות.
ג.
 
יחידת פעילות תהיה שווה לערך של 0.7% משכרו החודשי המשולב של עו"ה.
 
מספר היחידות אשר יינתנו עבור כל סוג פעילות יהיה בהתאם לשעת סיום
הפעילות, כמפורט להלן:
ד.
 
טור ב'
  טור א'


סה"כ יחידות לפעילות*
  שעת סיום הפעילות
אופי הפעילות  פעילות המסתיימת:

א.
0.5
  בין 14:00 לבין 15:00
1.

2
  בין 15:00 לבין 18:00
2.

3.5
  בין 18:00 לבין 21:00
3.

5
  בין 21:00 לבין 24:00
4.


  פעילות מנותקת

ב.
3
  בין 16:00 לבין 24:00


7
  פעילות עם לינה

ג.
 
למען הסר ספק יובהר כי עבור כל יציאה מחוץ למוסד החינוכי יינתן אך ורק
מספר היחידות המצוינות מול שעת הסיום של אותה פעילות.
*  
מספרי היחידות המצוינות בטור ב' לא יינתנו במצטבר עבור פעילות אחת (פרט
למקרה שבו הפעילות כוללת יותר מלינה אחת. במקרה כזה מספר היחידות
יחושב בהתאם למספר הלינות).
 
התגמול ישולם לעובד ההוראה במשכורת המשולמת עבור החודש שלאחר
החודש שבו השתתף עובד ההוראה בפעילות החוץ בית ספרית.
ה.
 
התגמול לא ייחשב כשכר לעניין ערך שעה, פנסיה, הפרשות לקרן השתלמות,
קופת גמל ופיצויי פיטורין.
ו.
 
החל מתחילת ההפעלה של ההסדר האמור לעיל מבוטלים כל ההסדרים אשר היו
קיימים מכוח הסכמים קודמים בעניין תשלום לעו"ה עבור השתתפות בפעילות
חוץ בית ספרית, או עבור פעילות דומה במהותה.
ז.
 
על אף האמור בסעיף קטן ז', מוסכם כי עבור השתתפות בפעילות חוץ בית
ספרית אשר מתקיימת ביום שבו עובד ההוראה אינו מועסק בהוראה או
מועסק פחות מ 4 שעות באותו יום יינתן בנוסף להסדר כמפורט בסעיף זה,
תשלום בהתאם להחלטת הוועדה הפריטטית מיום 25.11.86 (סעיף 2 להחלטה).
נוסח ההחלטה מצ"ב כנספח א' להסכם זה, ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
ח.
 
על אף האמור בסעיף קטן ז', הסדר התשלום עבור השתתפות בפעילות חוץ בית
ספרית המפורט בסעיף זה לא יחול על מורי של"ח. על מורי של"ח ימשיך לחול
הסדר התגמול אשר היה בתוקף ערב חתימת הסכם זה.
ט.
 
מוסכם בין הצדדים כי האמור בסעיף זה מסדיר את תביעות ארגון המורים
בענין הפעילות החוץ בית ספרית הנזכרת בסעיף 30 להסכם בין הצדדים מיום
11.5.93.
י.
 
עלות ומימון
5.
מוסכם, כי מסגרת העלות של תוספות השכר וההטבות הכספיות המוענקות
לעובדי ההוראה על פי סעיף 4 להסכם זה תהיה בשיעור של 1.2% מהשכר
הקובע לפנסיה של עובדי ההוראה.
5.1
 
מובהר כי מקור העלות האמורה בסעיף 5.1, בשיעור 1.2%, נובע מסעיף 14
להסכם הקיבוצי עם ארגון המורים מיום 19.9.94.
5.2
 
גמול ניהול
6.
מוסכם כי החל מ 1.1.98 יוגדל שיעור גמול הניהול המשולם כיום למנהלים,
לסגני מנהלים ולגננות מרכזות ב 12.5%.
 
גמולי חינוך
7.
החל מיום 1.1.98, יוגדל גמול החינוך המשולם בשיעור 5% למקבלי גמול
חינוך (להלן: "גמול חינוך 5%") לשיעור של 9% מהשכר המשולב ומתוספות
המסגרת של עובדי ההוראה (להלן: "גמול חינוך 9%").
 
למען הסר ספק, ימשיכו לחול הכללים על פיהם שולם גמול חינוך כאמור ערב
חתימת הסכם זה.
 
גמול מקצוע והכשרה
8.
החל מיום 1.1.98 יוגדל שיעור גמול מקצוע והכשרה המשולם לכל עובדי
ההוראה הזכאים לו לשיעור של 5.75% מהשכר המשולב ותוספות המסגרת
של עו"ה.
 
למען הסר ספק ימשיכו לחול הכללים שעל פיהם שולם גמול כאמור ערב
חתימת הסכם זה.
 
עלות הסכם השכר
9.
מוסכם בין הצדדים, כי מסגרת העלות של תוספות השכר וההטבות הכספיות
הניתנות לעובדי ההוראה על פי סעיפים 6, 7, 8 להסכם זה תהיה בשיעור של
1.9% מסך כל עלות תשלומי השכר לעובדי ההוראה.
 
עלות זו תהווה את העלות הכוללת בגין הסכם שכר זה לתקופה שבין
1.10.97 לבין 31.12.98.
 
הכללת רכיבים לגמל
10.
מוסכם בין הצדדים, כי בגין התקופה המתחילה ב 1.1.98 תבוצע הפרשה לקופת
גמל בגין רכיבי שכר ותשלומים אחרים אשר אינם פנסיוניים ואשר לא מבוצעת
בגינם הפרשה לקרן "דפנה", למעט גילום מס וזקיפת הטבה, בהתאם כמפורט
להלן ובכפוף למסגרת עלות כאמור בסעיף 10.3.
10.1
 
לצורך הסכם זה קופת גמל מוגדרת כקופת גמל לתגמולים כמשמעותה בתקנות
מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופת גמל), התשנ"ד 1994.
10.2
 
מוסכם, כי מסגרת העלות הכוללת של חלקו של המעסיק מההפרשה לקופת גמל
לתגמולים, על פי סעיף זה, תהיה בשיעור של 0.8% מהשכר הקובע לפנסיה של
עובדי ההוראה.
10.3
 
מוסכם כי מקור העלות האמורה בסעיף 10.3 נובע מסעיף 5 להסכם הקיבוצי
עם ארגון המורים מיום 31.8.94.
10.4
 
מוסכם בין הצדדים, כי האמור בסעיף זה מהווה מיצוי מלא ומוחלט של
האמור בסעיף 14 להסכם עם ארגון המורים מיום 31.8.94.
10.5
 
הארגון מתחייב לא להעלות כל תביעה מכל מין וסוג שהוא בעניין הפרשה לקופת
גמל או לפנסיה, בגין רכיבי שכר ותשלומים אחרים שאינם פנסיוניים, על בסיס
הסעיף האמור.
 
חוזים אישיים
11.
הוראותיו של סעיף 21 להסכם הקיבוצי מיום 31.8.94, לרבות בעניין המכסה,
יהיו בתוקף גם בהסכם הנוכחי (1998), בשינויים המפורטים להלן:
 
לחוזים האישיים יהיו זכאים עובדי הוראה שענו על הקריטריונים שנקבעו
בעבר וכן עובדי הוראה המלמדים ביישובים נוספים עם צרכים חינוכיים
מיוחדים שעליהם יוחלט בוועדה שתוקם במשרד החינוך, בשיתוף עם משרד
האוצר, לצורך זה. הוועדה תחליט על רשימת היישובים בתוך חודש מחתימת
הסכם זה.
 
הזכאים לקבלת החוזים האישיים יהיו כל אותם עובדי הוראה העונים על
הקריטריונים שפורסמו בחוזר המנהל הכללי נ"ט/1(א), ספטמבר 1998.
 
הוראות כלליות
12.
הסכם זה מהווה מיצוי מלא ומוחלט של כל תביעות הצדדים, הן ברמה הארצית
והן ברמה המקומית, בנושאים הקשורים לשכר, תנאי עבודה לתקופת תוקפו
של ההסכם.
12.1
 
לא ינוהל בתקופת תוקפו של ההסכם כל מו"מ נוסף בנושאים אלו.
 
תנאים ותניות שנקבעו בעבר בין הצדדים בהסכמים קיבוציים, או בהסדרים
קיבוציים, או בהתחייבויות אחרות שבכתב, יוסיפו להיות תקפים לתקופת
ההסכם, אלא אם תוקנו או בוטלו במפורש או במשתמע ע"י הוראה מהוראות
הסכם זה.
12.2
 
כל סכסוכי העבודה הקיבוציים שהוכרזו או הודעו הנוגעים לנושאים
שהוסדרו בהסכם זה בטלים עם החתימה על הסכם זה.
12.3
 
הצדדים מתחייבים כי בתקופת תוקפו של הסכם זה, לא ינקוט צד אחד או
יחידה מיחידותיו, נגד הצד השני או יחידה מיחידותיו, באמצעי שביתה או
השבתה מלאה או חלקית, או כל פגיעה מאורגנת אחרת בהליכי העבודה או
סדריה לגבי העניינים שהוסדרו בהסכם זה.
12.4
 
יישוב חילוקי דעות
13.
ועדה משותפת בהרכב: הממונה על השכר והסכמי עבודה באוצר, מנכ"ל משרד
החינוך ויו"ר ארגון המורים העל יסודיים, תעקוב אחר ביצוע הסכם זה
ותכריע פה אחד בחילוקי דעות הנוגעות לפירושו או ליישומו.
 

ולראיה באו הצדדים על החתום:

בשם הסתדרות המורים


בשם ממשלת ישראל
בשם מרכז השלטון המקומי
בשם שלוש הערים הגדולות

נספח א'
נוסח סעיף 2 להחלטת הוועדה הפריטטית מיום 25.11.86
מלווי טיולים
2.
הצעתו של הרב רפאל בוועדה פריטטית בראשותו של מר שמעון שטמפפר
מתקבלת.
 
0 שעה באותו יום, יקבל 4 ש"ש
 
1 שעה, יקבל 3 שעות.
 
2 שעות, יקבל 2 שעות.
 
3 שעות, יקבל 1 שעה.
 
4 שעות, יקבל 0 שעות.
 
תחולה - 1.12.86.
 
הודעות


חוזר מנכ"ל נט/4, י"ב בכסלו התשנ"ט, 1 בדצמבר 1998