עובדי הוראה
8.
תנאי שירות
8.5
פרישה לקצבה
(נט)8.5‎-4

עובדי הוראה במוסדות חינוך רשמיים שיגיעו לגיל 65 על פי הרישום בתעודת
הזהות לפני כ' באלול התשנ"ט (1.9.99), ואשר השלימו עשר שנות שירות ב 1/3
משרה לפחות, חייבים לפרוש לקצבה בסוף שנת הלימודים הזאת: ב י"ט באלול
התשנ"ט (31.8.99).
א.
עובדי הוראה במוסדות חינוך רשמיים שיגיעו לגיל 60 על פי הרישום בתעודות
הזהות לפני התאריך שהוזכר לעיל רשאים לפרוש בסוף שנת הלימודים הזאת
אם השלימו עשר שנות שירות ב 1/3 משרה לפחות.
ב.
גננות בגני ילדים רשמיים שתגענה לגיל 57 על פי הרישום בתעודת הזהות לפני
התאריך שהוזכר לעיל רשאיות לפרוש לקצבה בסוף שנת הלימודים הזאת אם
השלימו עשר שנות שירות ב 1/3 משרה לפחות.
ג.
עובדי הוראה העומדים לפרוש לקצבה בהתאם לסעיפים לעיל יפנו ללשכת מחוז
עבודתם עד לא יאוחר מ י"ד בשבט התשנ"ט (31.1.99), כדי למלא טופס תביעה
לגמלה.
ד.
לטופס התביעה לגמלה יש לצרף, בין היתר, גם את תלוש המשכורת האחרון.
ה.
משרדנו לא יהיה אחראי לעיכוב כלשהו שיחול בביצוע תשלום הקצבה לעובד
הוראה שיגיש את טופס התביעה לגמלאות לאחר המועד ולא יצרף את כל
המסמכים הנדרשים.
ו.


לפרטים ולבירורים אפשר לפנות אל מר נתן מרקו, מנהל גף גמלאות ופיצויים,
טל' 02‎-5603538
הודעות


חוזר מנכ"ל נט/4, י"ב בכסלו התשנ"ט, 1 בדצמבר 1998