תכניות לימודים
9.
מקצועות הלימוד
9.7
תכנית לימודים ארצית חדשה להוראת
האנגלית - תיקון מס' טלפון
(נט)9.7‎-9

בחוזר "הודעות ומידע" נט/ 3 פרסמנו את מספר הטלפון של המפמ"רית
לאנגלית, הגב' ג'ודי שטיינר.
לצערנו המספר הוא שגוי. המספר הנכון הוא 02‎-5603587/8.הודעות


חוזר מנכ"ל נט/4, י"ב בכסלו התשנ"ט, 1 בדצמבר 1998