ארגון ומינהל
3.
תשלומי הורים
3.11
שינויים ותוספות לחוזר "הוראות קבע"
נט/1(ג), סעיף 3.11‎-2, "תשלומי הורים"
3.11‎-4
1 בינואר 1999
תאריך תחולה
 
עדכון חוזר תשנט/1(ג)
סעיף 3.11‎-2

מטרת הפרסום
 

אנו מבקשים להחליף את העמודים שלהלן בעמ' הבאים מתוך סעיף
3.11‎-2, "תשלומי הורים", בחוזר נט/1 (ג): עמ' 17 ו 18 ועמ' 25 ו- 26.
 
הגבייה בכיתה לפעולת רשות מוגדרת חד פעמית היא בניהול ועד
ההורים הכיתתי ובאישור ועד ההורים המוסדי והנהלת המוסד.
9.8
 
יתרות של עד 10% מהעלות של ההוצאה המתוכננת תנוצלנה
בהתאם להחלטת הנהלת המוסד החינוכי וועד ההורים. אם
היתרות תעלינה על 10%, יוחזר התשלום להורים, או שהכספים
ישמשו לפעולות נוספות מאותו סוג, על פי החלטה משותפת של
ועד ההורים ושל בית הספר.
9.9
 
תשלומי ההורים מיועדים למטרות מוגדרות מראש. מטרת הדו"ח
הכספי היא לאפשר לכל ועד הורים לעקוב אחר השימוש שנעשה
בכספים ששילם.
9.10
 
בסוף כל שנת לימודים יוגש דו"ח כספי על ידי המוסד החינוכי
לרשות המקומית ולמנהל המחוז של משרד החינוך התרבות
והספורט. דו"ח על גביית כספים הנוגעת לתשלומי הורים יוגש גם
ליו"ר ועד ההורים המוסדי.
9.11
 
הדו"ח הכספי ייעשה לגבי כל סעיף הוצאות ויתייחס לכל שכבת גיל
בנפרד.
9.12
 
הורה המעוניין לקבל דוח כספי יפנה לוועד ההורים המוסדי.
9.13
 
כל מוסד חינוכי וכל רשות מקומית יקבעו ביניהם את אופן
הגבייה של התשלומים השונים בהתאם ליתרונות היחסיים של כל
גורם.
9.14
 
פניות ובירורים
10.
לצורך בירורים או תלונות יש לפנות קודם כול אל הנהלת המוסד
החינוכי ואל הרשות המקומית (או אל הבעלות על המוסד).
 
אם יש צורך בפנייה נוספת, הכתובת היא הנהלת המחוז של המשרד
החינוך התרבות והספורט שהמוסד החינוכי נמצא בתחומו.
 
להלן מספרי הטלפון של הנהלות המחוז:
 
מחוז ירושלים - 02‎-5601586
 
מנח"י.- 02‎-6296116
 
מחוז תל אביב - 03‎-6935102
 
האגף לחינוך התיישבותי - 03‎-6922809
 
מחוז מרכז - 03‎-6935036
 
מחוז צפון - 06‎-6500104
 
מחוז חיפה - 04‎-8353876
 
מחוז דרום - 07‎-6464273
 
נספח
11.
תכנית לימודים נוספת (תל"ן)
 
הבסיס החוקי להפעלת תכנית לימודים נוספת
1.
 
על התכנית לקבל את אישור הפיקוח במחוז. יש להקפיד כי
התכנית תינתן, בעיקר במקצועות הלימוד שהתלמידים
מתקשים בהם, בצורת תגבור לימודים, העשרתם וכו',
בשעות אחר הצהריים. ניתן, לפי אישור מיוחד, לכלול גם
מתן שיעורי עזר לתלמידים נזקקים במסגרת תל"ן, בשעות
שלאחר הלימודים.
א.
 
סעיף 8 בחוק החינוך הממלכתי, התשי"ג - 1953, קובע:
ב.
 
"השר רשאי, בתנאים שנקבעו בתקנות, לאשר למוסד חינוך רשמי, לפי דרישת
הורי תלמידים באותו מוסד, תכנית לשעות נוספות על השעות שנקבעו בתכנית
הלימודים, ובלבד שכל ההוצאות הנובעות מביצוע התוספת תחולנה על הורי
התלמידים המתחנכים על פיה או על רשות החינוך המקומית שהתחייבה לשאת
בהן על חשבונה."
 
תקנות החינוך הממלכתי (תכנית השלמה ותכנית נוספת),
התשי"ד 1953, קובעות, בפרקים השלישי והרביעי, את נוהל
הגשת הבקשות, הטיפול בהן ואישורן.
ג.
 
תכנית לימודים נוספת תהיה תואמת את מטרות החינוך
הממלכתי כפי שנוסחו בסעיף 2 של חוק החינוך הממלכתי,
התשי"ג 1953.
ד.
 
תכניות התל"ן במוסדות החינוך תגובשנה במוסד שבו הן
עתידות להילמד, ויתקבל בגינן אישור של משרד החינוך
התרבות והספורט. עם אישורה של תל"ן יש להודיע על כך
להורי התלמידים באותו מוסד ולפרט את מהותה כתכנית
רשות ואת עלותה למי שמבקש כי ילדו ייטול בה חלק.
ההורים אשר יחפצו כי ילדיהם ייטלו חלק בתל"ן יחתמו על
התחייבות אישית לשאת בהוצאותיה.
ה.
 
אין לחייב בתשלום הורה שאינו חפץ כי ילדו ישתתף בתל"ן,
ואף אין להתנות רישום בהשתתפות בתל"ן או בתשלום
בגינה.
ו.
 
בכפיפות לכך שהתל"ן תיערך בסוף יום הלימודים אין חובה לשתף במסגרתה
את התלמידים שהוריהם לא שילמו עבורה (ובתנאי שהטעם לכך אינו טעם
כלכלי מוצדק).
 
האחריות הפדגוגית לתכנית הלימודים הנוספת היא על מנהל
המוסד החינוכי. ניתן להפעיל תכנית כזו בכל דרגות
החינוך: בגן הילדים, בבית הספר היסודי ובבית הספר העל
יסודי.
ז.
 
הורים המעוניינים להפעיל תכנית נוספת יגישו למנהל בית הספר
בקשה על גבי טופס.
10.
 
ניתן להגיש בקשה אחת המתייחסת לכיתה אחת, לכמה כיתות או
לבית הספר כולו. הבקשה תהיה חתומה על ידי ההורים
המעוניינים בכיתה או בכיתות האלה.
11.
 
רשות חינוך מקומית או בעלות המבקשת להפעיל תכנית נוספת
תציע למנהל את הגדרת התכנית המבוקשת: מפרט התכנית, הכיתות,
מספר השעות השבועיות וכדומה.
12.
 
מנהל בית ספר שקיבל הצעה לתכנית נוספת מההורים או מרשות
חינוך מקומית יביאנה לדיון ולאישור במועצה הפדגוגית
ויעבירנה למפקח הכולל, בצירוף כל החומר: פרוטוקול ישיבת
המועצה הפדגוגית, התחייבות ההורים לכיסוי ההוצאות ורשימת
המורים ו/או המדריכים. העתק יישלח לרשות החינוך המקומית,
ובחמ"ד גם למחמ"ד.
13.
 
רשות החינוך המקומית או הבעלות תעביר את חוות דעתה ואת
אישורה לגבי נוהל הפעלת התכנית הנוספת (דרך העסקת המורים
ו/או המדריכים, ההתקשרות עם גורמי חוץ, גביית הכספים וכו').
14.
 
המפקח הכולל יבדוק את בקשת ההורים לתכנית נוספת, את חוות
דעת המועצה הפדגוגית ואת חוות דעת מנהל המחלקה לחינוך,
ויעביר את המלצתו, בצירוף כל החומר, תוך 7 ימים, אל מנהל
המחוז. בחינוך הדתי יעביר המפקח על המוסד את ההצעות, את
ההמלצות, את חוות הדעת של הרשות המקומית ואת סיכום
הדיון במועצה הפדגוגית למחמ"ד במחוז, והוא יעביר אותם
לאישור מנהל המינהל הדתי.
15.
 
מנהל המחוז יחליט אם לאשר את הבקשה, ובחינוך הממלכתי דתי
הוא יחליט על כך לאחר התייעצות עם המחמ"ד, וישיב במישרין
למנהל בית הספר. העתקים יישלחו למפקח הכולל, למנהל המחלקה
לחינוך, ובחמ"ד גם למחמ"ד.
16.
 
תכנית ייחודית של בתי ספר ייחודיים או מגמות ייחודיות בבתי
ספר רגילים טעונות אישור מיוחד מראש ממנהל המחוז ומהמינהל
הפדגוגי של משרד החינוך התרבות והספורט, ותתנהלנה בהתאם
להוראות תל"ן.
17.
 
הפעלה של תגבור לימודי ושיעורי עזר בחטיבה העליונה
6.
 
הבסיס החוקי של הפעלת התכנית לתגבור לימודי שיעורי עזר בחטיבה העליונה
זהה לבסיס החוקי להפעלת תל"ן.
 
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נט/5(א), י"ג בטבת התשנ"ט, 1 בינואר 1999