בחינות
4.
בחינות בגרות
4.3
אבחונים פסיכולוגיים להתאמת דרכי היבחנות
לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים
4.3‎-10
1 בינואר 1999

תאריך תחולה
 
חדש

מטרת הפרסום
 

אבחונים פסיכולוגיים לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים של מוסדות
המקיימים, זה בצד זה, מכוני אבחון חינוכי וקורסים להכנה לבגרות לא
יתקבלו על ידי הוועדה להתאמת דרכי היבחנות לתלמידים כאלה.
 
על התלמידים להמציא אבחונים כנדרש ממקורות אחרים.
 


בשאלות אפשר לפנות אל ד"ר יאיר סמוכה, סגן מנהל המינהל הפדגוגי,
טל' 02‎-5604028.

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נט/5(א), י"ג בטבת התשנ"ט, 1 בינואר 1999