בטיחות, ביטחון ושעת חירום\
5.
בטיחות
5.1
תיקון לסעיף 5.1‎-6 בחוזר הוראות הקבע נח8(א) בנושא
הוראות בטיחות בפעילויות ספורט ונופש חוץ בית ספריות
5.1‎-14
בינואר 1999
תאריך תחולה
 
עדכון חוזר תשנח/8(א)
סעיף 5.1‎-6

מטרת הפרסום
 

אנו מבקשים לעדכן את העמ' 38 ו 39 של חוזר נח/8(א), ולכן אנו
מפרסמים את העמודים החדשים להלן, נא להחליפם בעמ' 37 ו 38 של
סעיף 6 5.1.
 
המדריך או המורה האחראי ידאג לתדרך את התלמידים
בהוראות הבטיחות לפני השימוש במתקנים, ויקפיד על
משמעת במהלך הפעילות.
ב)
 
יש לוודא מראש עם בעלי האתר, שיש להם רשיון וביטוח
לפעילות במקום.
ג)
 
החניכים
2)
 
הבילוי בברכת השחייה, בים או בפארק מים, הכולל שימוש במגלשות מים
ובמתקנים של שעשועי מים, מותר לתלמידים מכיתה ה' ומעלה היודעים
לשחות.
 
המלווים
3)
 
מספר המלווים המבוגרים יהיה אחד על כל 15 תלמידים.
א)
 
המלווים הבוגרים יסיירו במתקנים בעת הפעילות,
ויוודאו שהפעילות תקינה ואינה חורגת מכללי הבטיחות.
במתקן בועה יתלווה המורה/המלווה למשגיחים על המתקן,
כל זמן שהתלמידים מצויים בו.
ב)
 
כללי ההתנהגות והשימוש במתקנים
4)
 
לפני התרת הגלישה יוודא המורה האחראי את הימצאותם
של "משלח" בראש המגלשה ו"מקבל" בתחתיתה, שהם עובדי
האתר. לא תותר גלישה אם חסרים נושאי תפקידים אלה.
כמו כן חייב להיות באתר מציל מוסמך.
א)
 
ה"מקבל" יוודא הרחקת גולשים שסיימו את גלישתם.
ב)
 
פרק הזמן בין גולש אחד למשנהו יהיה לא פחות מ 15 שניות
במגלשות המפותלות האיטיות.
ג)
 
במגלשות המהירות על המורה האחראי לוודא שיהיה בכל
עת גולש אחד בלבד על המגלשה. לא יישלח גולש נוסף אם
הגולש הקודם לא עזב את ברכת הקבלה.
ד)
 
מגלשות מהירות מותרות לשימוש לתלמידי חטיבת הביניים
ומעלה בלבד. יש לוודא עם בעלי האתר את סוג המגלשות
(מהירות או איטיות).
ה)
 
ברכות גלים, מסלולי אבובים ומתקני בועה למיניהם
מותרים לשימוש לתלמידי חטיבת הביניים ומעלה בלבד.
ו)
 
הגלישה מותרת כאשר הרגליים מכוונות קדימה בלבד. אין
לגלוש בכל צורה אחרת.
ז)
 
אין להרשות גלישה של כמה גולשים יחד.
ח)
 
בפעילויות השונות בפארקי מים, ובמיוחד בגלישה
במגלשות, יש להקפיד להסיר משקפיים. אין לגלוש עם
חפצים חדשים או קשים.
ט)
 
במשך שהות התלמידים באתר המים האחריות עליהם היא
על המורה האחראי.
י)
 
הפעילות תתבצע בשעות היום בלבד.
יא)
 
לפני תחילת הפעילות ובסיומה ייערך מפקד שמי על ידי
המורה/המדריך האחראי.
5)
 
קמ"ס (קנה, מסכה, סנפירים)
2.15
החניכים
1)
 
המשתתפים בפעילות קמ"ס יהיו מיומנים בשחייה. המדריך יוודא כי אין בין
המשתתפים חניך הסובל מבעיה של נזלת או של הפרעות בדרכי הנשימה.
 
רשאים להשתתף בפעילות זו תלמידים מכיתה ה' ואילך שסיימו את לימוד
השחייה בדרגת "שחיין" כהגדרתו בחוזר "הוראות קבע" נח/7, סעיף 4 5.1.
 
המדריכים
2)
 
המדריכים בקמ"ס יהיו כאלו שהוסמכו לכך. בכל פעילות במים יהיה מדריך
אחד לכל 10 חניכים, אך בכל מקרה לא יהיו פחות משני מדריכים. בזמן השחייה
למרחק יוביל המדריך האחראי את המשחה, ומדריך אחד לפחות ישחה כמאסף
ולא ירשה לאף חניך לשחות מאחוריו. בזמן שחיית החניכים בים הפתוח תלווה
הקבוצה על ידי סירת ליווי.
 
בפעילות הנערכת בברכה אין צורך במדריך שישהה עם הילדים במים. הפעילות
תתואם עם המציל במקום. בפעילות בחוף האלמוג באילת יינתן תדרוך בטיחותי
על ידי מדריך במקום. הפעילות תלווה על ידי המציל האחראי, תתואם אתו
ותפוקח על ידו.
 
שטחי הפעולה
3)
 
לא תיערך כל פעילות קמ"ס בעומק הים, אלא רק בשטחים שיוגדרו היטב על ידי
המדריך במקום.
 
הציוד
4)
 
עם תחילת הפעילות יוודא המדריך, כי כל הציוד תקין ולכל חניך ציוד המתאים
לו.
 
מפקד
5)
 
לפני כל פעילות ובסיומה יערוך המורה/המדריך האחראי מפקד של המשתתפים.
 
מזג אוויר
6)
 
אין לצאת לפעילות קמ"ס כאשר הים גלי או עכור.
 
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נט/5(א), י"ג בטבת התשנ"ט, 1 בינואר 1999