ארגון ומינהל
3.
רישום והעברות תלמידים
3.10
רישום לגני ילדים ולבתי ספר יסודיים לקראת שנת הלימודים התש"ס
(נט)3.10‎-2

מועד הרישום
1.
הרשום לגני ילדים ולבתי ספר יסודיים יתקיים מיום רביעי, א' באדר התשנ"ט
(17 בפברואר 1999), ועד יום שני, כ' באדר התשנ"ט (8 במרס 1999), ועד בכלל.
1.1
 
רשות החינוך המקומית רשאית לקבוע, בהתאם לצורכי המקום ובהתחשב
בנוחות הקהל, כמה ימי רישום לגני ילדים ולבתי ספר בתקופת הרישום כנ"ל,
ובלבד שלא תקבע פחות משישה ימי רישום, שבשניים מהם יהיו משרדי הרישום
פתוחים גם בימים שמחוץ לתקופת הרישום הנ"ל.
1.2
 
בימים אלה ניתן לערוך גם את הרישום לגני ילדים של טרום חובה, אך רשות
החינוך המקומית רשאית לערוך את הרישום לגני ילדים אלה גם בימים שמחוץ
לתקופת הרישום הנ"ל.
1.3
 
רשויות החינוך המקומיות מתבקשות לעשות את כל הסידורים כדי לסיים את
רישום התלמידים במועד שנקבע על ידן. יש להבהיר לציבור ההורים, שסיכוייו
של תלמיד ללמוד במוסד חינוך סמוך לביתו גדולים, אם יירשם בתקופת
הרישום.
1.4
 
החייבים ברישום
2.
לכיתה א'
2.1
 
תאריכי הלידה של החייבים ברישום לכיתה א' לשנת הלימודים התש"ס הם: א'
בטבת התשנ"ג (25 בדצמבר 1992) עד ל' בכסלו התשנ"ד (14 בדצמבר 1993).
 
הורי ילדים שנולדו מ א' בטבת התשנ"ד (15 בדצמבר 1993) ימלאו טפסים
המיועדים לגני חובה.
 
במקרים מיוחדים, אם הורים אלה ירצו לרשום את ילדם לבית ספר, הם יוכלו
למלא, נוסף על טופס הרישום לגן חובה, טופס העברה לבית ספר. אם יימצא
מאוחר יותר, על פי הקריטריונים המקובלים (המלצת גננת, בדיקת רופא
המשפחה וחוות דעת של השירות הפסיכולוגי), כי הילד מתאים ללמוד בכיתה
א', תשתמש הרשות המקומית בטופס העברה לצורך דיווח על הרישום.
 
לגן חובה
2.2
 
תאריכי הלידה של החייבים ברישום לגן חובה לשנת הלימודים התש"ס הם: א'
בטבת התשנ"ד (15 בדצמבר 1993) עד ל' בכסלו התשנ"ה (3 בדצמבר 1994).
 
אנו חוזרים ומדגישים, כי תאריכי הלידה נגזרים מן החוק.ילדים שנולדו אחרי
התאריך הנ"ל יירשמו לגן טרום חובה.
 
תלמיד שלא נרשם במועד
3.
רשות החינוך המקומית תשלח להורי תלמיד שלא נרשם בזמן הודעה בכתב
שבה הם יידרשו לרשום את התלמיד תוך 7 ימים מיום מסירת ההודעה.
3.1
 
לא מילאו ההורים אחר האמור בהודעה, או התברר שאין לתלמיד הורים תקבע
רשות החינוך המקומית את גן הילדים או את בית הספר שבו ילמד התלמיד
במקום הקרוב ביותר למקום מגוריו.
3.2
 
הגיעה רשות החינוך המקומית להסדר אחר עם ההורים, ישובץ התלמיד בגן
הילדים או בבית הספר על פי ההסדר שנקבע.
3.3
 
רשות החינוך המקומית תשלח להורי התלמיד הודעה בכתב בעניין גן הילדים או
בית הספר שבו שובץ ילדם ובעניין חובת הלימוד הסדיר שלו באותו מוסד.
3.4
 
זכאי הרישום לגני טרום חובה
4.
תאריכי הלידה של הזכאים להירשם לגן טרום חובה לשנת הלימודים התש"ס
הם: א' בטבת התשנ"ה (4 בדצמבר 1994) עד כ"ט בכסלו התשנ"ז (10 בדצמבר
1996).
 
מועדי ההעברה לנרשמים לבתי ספר ולגני חובה
5.
מועדי ההעברה זהים לימי הרישום שנקבעו על ידי רשות החינוך המקומית.
במועד ההעברה הורים רשאים להגיש בקשה לרשות החינוך המקומית להעביר
את בנם או את בתם -
5.1
 
ממוסד רשמי אחד למשנהו;
-  
ממוסד רשמי למוסד פרטי;
-  
ממוסד רשמי למוסד פטור;
-  
ממוסד רשמי למוסד מיוחד;
-  
ממוסד פרטי למוסד רשמי;
-  
ממוסד פטור למוסד רשמי.
-  
העברות תלמידים בין מוסדות חינוך יכולות להתבצע גם מחוץ למועד (בתנאי
שהתלמידים משובצים כתלמידים במוסד חינוך), כפי שיפורט להלן:
5.2
 
הורים רשאים להגיש בכל עת בקשה להעביר את בנם או בתם
 
ממוסד רשמי למוסד מיוחד;
-  
ממוסד פרטי למוסד רשמי;
-  
ממוסד רשמי אחד למשנהו, מטעמים חינוכיים אלה:
-  
אי התאמת התלמיד לחברת הילדים
-  
קשיים של הורים או של תלמידים עם מנהל המוסד או עם מוריו
-  
בעיות הסתגלות;
-  
ממוסד רשמי אחד למשנהו, משום שהתלמיד העתיק את מקום מגוריו
בתחום השיפוט של רשות החינוך המקומית;
-  
ממוסד רשמי אחד למשנהו, בשל מחלת התלמיד;
-  
ממוסד פרטי אחד למשנהו.
-  
על פי הנאמר לעיל, לא ניתן להעביר תלמידים ממוסד רשמי למוסד
פרטי (מוכר שאינו רשמי) אלא במועד העברה הזהה למועד הרישום.

 
הרשויות המקומיות מתבקשות לתת את דעתן על סעיף זה ולהקפיד
על נוהלי ההעברה.

 
טפסים ונוהל
6.
לכיתות א' ולגני חובה
6.1
 
טופסי הרישום, בצירוף חוברת הדרכה לרשמים, יחולקו לרשויות
המקומיות לקראת הרישום. קליטת הנתונים תיעשה באמצעות החברה
לאוטומציה במינהל השלטון המקומי.
6.1.1
 
משרד החינוך התרבות והספורט, בשיתוף מרכז השלטון המקומי
ובתמיכתו, ימשיך את ההסדר שהיה קיים בשנים קודמות
ברשויות המקומיות:
6.1.2
 
טופסי הרישום, בצירוף דפי ההדרכה לרשמים, יחולקו לרשויות
המקומיות לקראת הרישום.
א.
 
רשויות החינוך המקומיות מתבקשות להעביר את טופסי הרישום,
לרבות הטפסים מבתי ספר מוכרים שאינם רשמיים, לחברה
לאוטומציה במרכז השלטון המקומי, במהלך תקופת הרישום
ולא יאוחר מ כ"ז באדר התשנ"ט (15.3.99).
ב.
 
החברה לאוטומציה תהיה בקשר עם כל הרשויות המקומיות החל
מתחילת תקופת הרישום, ותקבע עם כל רשות מקומית את נוהלי
איסוף החומר והעברתו.
ג.
 
החברה לאוטומציה תקלוט את כל טופסי הרישום לצורך הכנת
קובץ תלמידים מלא שיעמוד לרשות משרד החינוך
התרבות והספורט והרשויות המקומיות.
ד.
 
קובץ התלמידים הנזכר לעיל ישמש בסיס להקצאת המשאבים
לרשויות המקומיות ולמוסדות החינוך המיוחד.
ה.
 
הרשויות המקומיות מתבקשות לעשות כל מאמץ כדי למנוע שיבוש
בהתארגנות במערכת מוסדות החינוך לקראת השנה הבאה.
6.1.3
 
לגני טרום חובה
6.2
 
הרשויות המקומיות והבעלויות מתבקשות לפרסם במכתבים המופנים להורים
לקראת מועד הרישום ועל לוחות המודעות בעת הרישום את תוכן הצהרת
המבקש כפי שמופיע בטופס הרישום לגני טרום חובה, כדי למנוע תלונות של
הורים בדבר אי ידיעת תוכן ההצהרה שהם חותמים עליה (הצהרת המבקש
מופיעה בנספח א להלן).
 
סמל גן
6.3
 
בטופס הרישום יש להשתמש אך ורק בסמלי גן המופיעים בקובץ הממוחשב
(ניתן לקבל תדפיס של קובץ זה במחוזות, מהממונים על גני ילדים). טופסי
רישום ללא פירוט סמלי גן ייפלטו כשגויים, ומשרדנו לא יוכל להעביר את
ההשתתפות בגין הילדים שלא פורטו סמלי הגן שלהם בטופס הרישום.
 
ברשויות מקומיות שעדיין משתמשות בקובץ ממוחשב הנמצא ברשות
המקומית בסמל גן ישן חייבים הסמלים לעבור הסבה לסמלי הגן החדשים.
 
גני הילדים אשר טרם קיבלו אישור בטיחות חייבים לקבל אישור מהממונה על
הבטיחות במחוז עד כ' באלול התשנ"ט (1.9.99). גנים שאין להם אישור זה לא
יהיו זכאים לתשלום.
 
יש להקפיד ולשבץ בכל כיתת גן מספר ילדים על פי האישור שניתן לגן. שיבוץ
ילדים מעל המכסה המאושרת לא יזכה בתשלום.
 
שכר הלימוד בגני ילדים טרום חובה
7.
בשנת הלימודים התש"ס יפעיל משרד החינוך התרבות והספורט שכר לימוד
מדורג בגנים לגילאי 3 - 4, כפי שהיה נהוג אשתקד. הסדר זה יחול על גני הילדים
שבבעלות רשויות החינוך המקומיות, על ארגוני נשים ועל בעלויות אחרות.
7.1
 
שכר הלימוד המדורג שיחול על ההורה ייקבע לפי העיקרון של ההכנסה
החודשית הממוצעת ברוטו לנפש (לרבות קצבת ילדים). גובה שכר הלימוד
יפורסם במועד מאוחר יותר, בתיאום עם מרכז השלטון המקומי. גובה שכר
הלימוד עשוי להשתנות במהלך שנת הלימודים, בהתאם לשינויים במשק.
7.2
 
ההכנסה לנפש הקובעת לצורך מתן הנחה בשכר לימוד לשנת הלימודים התש"ס
היא עד 1,480 ש"ח לחודש ברוטו. ההכנסה תחושב על בסיס שלושת תלושי
המשכורת של אוקטובר נובמבר ודצמבר 1998, לוח דרגות ההנחה להתש"ס
מצורף בנספח ב להלן.
7.3
 
השתתפות משרד החינוך התרבות והספורט תהיה בשיעור של 75% מן ההפרש
שבין שכר הלימוד לבין התשלום שייקבע להשתתפות ההורים, כאמור ב- 7.2
לעיל.
7.4
 
ביישובים שהוגדרו על ידי הממשלה כיישובים בסדר עדיפות לאומית א' ייהנו
התלמידים גילאי 3 - 4 מהחזר של 90% משכר הלימוד.
7.5
 
ביישובים המשתייכים למועצות האזוריות שאינן יישובי פיתוח ייהנו הילדים
בגני הילדים מהשתתפות משרד החינוך התרבות והספורט על פי השיעורים
שנקבעו בהסכם עם ארגון המועצות האזוריות: 85% לגן ילדים ראשון ו 10%
לגן ילדים שני.
7.6
 
בשכונות שהוגדרו כשכונות שיקום על ידי ועדת השרים לשיקום שכונות
ייהנו הילדים בגיל 4 מהחזר של 90% משכר הלימוד.
7.7
 
תאריכי הלידה של הזכאים להנחה הם: א' בטבת התשנ"ה (4 בדצמבר 1994) עד
ל' בכסלו התשנ"ו (23 בדצמבר 1995).
 
ילדי עולים שעלו לארץ לאחר י"ד בתמוז התשנ"ו (1 ביולי 1996) ייהנו מהחזר
של 90% משכר הלימוד.
7.8
 
בטופס הרישום לגני ילדים טרום חובה תיכלל בקשה להנחה בשכר הלימוד
בחינוך המיוחד, כמפורט להלן:
7.9
 
קוד 9, דרגה 11 - 100% הנחה: ילד חריג, הלומד במוסד לחינוך מיוחד
על פי החלטת ועדת השמה, יהיה פטור משכר לימוד כאמור בחוק
החינוך המיוחד התשמ"ח 1988, על פי אישור ועדת ההשמה.
-  
קוד 2, דרגה 1 - 90% הנחה: ילדים שאובחנו לחינוך מיוחד ושובצו
בגנים רגילים או משולבים, לפי הפירוט הזה:
-  
משותקי מוחין ובעלי נכויות פיזיות קשות
1.
 
אוטיסטים
2.
 
עיוורים וחירשים
3.
 
בעלי נכויות קשות אחרות -
4.
 
יקבלו 90% הנחה משכר הלימוד, על פי אישור ועדת ההשמה.

 
רשות חינוך מקומית המעוניינת, מסיבות כלשהן, לתת הנחות מעבר לדרגת
התשלום שנקבעה (עד 4 דרגות) תישא בהפרש בין דרגת התשלום המתחייבת
על פי לוח דרגות ההנחה לבין דרגת ההנחה שנקבעה על ידי הרשות.
במקרה זה תדווח הרשות למשרד החינוך התרבות והספורט על דרגת
ההנחה המקורית,ולא על דרגת ההנחה המיוחדת שניתנה על ידה.

7.10
 
במקרים שבהם אושרה הנחה מיוחדת, מסיבות כלשהן, על ידי ועדת הערעורים
המרכזית המשותפת למשרדנו ולמרכז השלטון המקומי, יישא משרדנו בחלקו
היחסי, כאמור ב- 7.4 לעיל.
 
הרשות מתבקשת להגיש ערעורים על דרגות הנחה למקרים מיוחדים עד כ"ג
באדר א' התש"ס (29 בפברואר 2000). לא תטופלנה בקשות להנחה ולערעורים
שתוגשנה אחרי מועד זה.
 


הרשויות המקומיות מתבקשות להיערך מבעוד מועד ולקבוע את כל ההסדרים
המקומיים לביצוע הרישום בזמן ובדייקנות. לבירורים נוספים אפשר לפנות
אל הגף לארגון מוסדות חינוך, טל' 02‎-5604001.


נספחים
8.
נספח א הצהרת המבקש  
כל הפרטים שמסרתי בעת הגשת הבקשה דלעיל הם נכונים ומלאים, ואני
מסכים שתבדקו אותם בכל דרך שתמצאו לנכון, וידוע לי שהממצאים
עשויים להשפיע על דרגת ההנחה שנקבעה.
1.
 
אני יודע, כי אם יתברר שהפרטים שמסרתי אינם נכונים ו/או אינם מלאים,
אשלם את שכר הלימוד המרבי ללא כל הנחה.
2.
 
כן ידוע לי, כי מסירת מידע שאינו נכון כדי לקבל הנחה בשכר לימוד היא
עברה על החוק.
 
אני מתחייב להודיע לרשות המקומית או לבעלות אם יחול כל שינוי בפרט או
בפרטים שמסרתי בטופס בקשה זה, וזאת תוך שבועיים ממועד השינוי, שאם
לא כן עלולה להתבטל דרגת ההנחה שנקבעה לי. במיוחד אני מתחייב להודיע
על שינויים במעמד, במקצוע ובהכנסות.
3.
 
ידוע לי כי:
4.
 
כדי שתידון בקשתי להנחה בשכר הלימוד עליי לצרף לבקשה זו, בעת
הגשתה, את כל המסמכים העשויים להשפיע על שיעור שכר הלימוד;
א.
 
ללא הצגת כל המסמכים ייקבע לי שכר הלימוד המרבי;
ב.
 
טופס רישום זה אינו משמש תעודת כניסה לגן ילדים; תעודת הכניסה
תימסר רק לאחר סידור תשלום שכר הלימוד שייקבע על ידי משרד
החינוך התרבות והספורט;
ג.
 
אין הרשות מתחייבת להיענות לבקשה זו; הקליטה והשיבוץ ייעשו
בהתאם לאמות המידה הנהוגות ברשות;
ד.
 
שכר הלימוד עשוי להשתנות לפי החלטת משרד החינוך התרבות והספורט;
ה.
 
לאחר הגשת הבקשה לא יתקבלו מסמכים נוספים לערעור אלא בגין
מאורעות שאירעו לאחר הגשת הבקשה.
ו.
 
אני מצהיר שכל הפרטים הרשומים לעיל נכונים ולא רשמתי את הילד
לגן אחר.
5.
 
אני חותם על הצהרה זו לאחר
שקראתי אותה
__________
____________
_________

חתימת הרושם
מס' תעודת זהות
שם הרושם

 

נספח ב לוח דרגות ההנחה - התש"ס  
דרגת התשלום (ב %)
  הכנסה חודשית לנפש
10
  867‎-0
20
  939‎-868
30
  1018‎-940
40
  1094‎-1019
50
  1190‎-1095
60
  1248‎-1191
70
  1324‎-1949
80
  1451‎-1325
90
  1480‎-1452
100
  1481 ומעלה
 הודעות


חוזר מנכ"ל נט/5, י"ג בטבת התשנ"ט, 1 בינואר 1999