ארגון ומינהל
3.
תשלומי הורים
3.11
טבלת העלויות המרביות בטיול החודשי
ובטיול הארוך - מעודכנת לשנה"ל התשנ"ט
(נט)3.11‎-1

משך הטיול והמחירים המרביים למרכיבי הטיול השונים בשקלים חדשיםסוג הפעולה
טיול ארוך
טיול חודשי
5 ימים
4 ימים
3 ימים
יומיים
יום שלם
חצי יום
לכיתה
6,241
לכיתה
4,993
לכיתה
3,745
לכיתה
2,496
לכיתה
1,248
לכיתה
748
הסעות
לתלמיד
42.9
לתלמיד
34.0
לתלמיד
25.2
לתלמיד
17.5
לתלמיד
8.8
לתלמיד
8.8
אתרים
לכיתה*
1,301
לכיתה*
1,040
לכיתה*
780
לכיתה*
520
לכיתה*
260
לכיתה*
260
מלווה
חמוש
לכיתה
304
לכיתה
244
לכיתה
182
לכיתה
122


קשר או
פלאפון
לתלמיד**
406.5
לתלמיד**
304.9
לתלמיד**
203.3
לתלמיד**
101.6


כלכלה
ולינה
לתלמיד**
118.1
לתלמיד**
94.4
לתלמיד**
70.9
לתלמיד**
47.1
לכיתה
375.3
לכיתה
375.3
הדרכה
וחובש
1,220
לכיתה****
915
לכיתה****
610
לכיתה****
305


אירוח
מלווים
870
673
477
281
72
55
עלות לתלמיד
באוטובוס
ל- 30
תלמידים
826
639
451
265
63
48
באוטובוס
ל- 35
תלמידים
794
613
432
252
56
43
באוטובוס
ל- 40
תלמידים
הסכום מבוסס על שכירת מלווה חמוש אחד בתשלום ועל גיוס מלווים
נוספים מבין ההורים והמורים.
*
כולל ארוחת בוקר, ארוחה אחת בשרית, ארוחת ערב חמה, ארוחת ביניים
ולינה.
**
התחשיב לפי ממוצע של 35 תלמידים לכיתה.
***
ההשתתפות היא בעלות האירוח של שלושה מלווים.
****


לפרטים נוספים: סגן מנהל המינהל הפדגוגי, ד"ר יאיר סמוכה,
טל' 02‎-5604028.
הודעות


חוזר מנכ"ל נט/5, י"ג בטבת התשנ"ט, 1 בינואר 1999