ארגון ומינהל
3.
ארגון העבודה הפדגוגית
3.1
נוהל הגשת הצעות למוסדות חינוך ניסויים לשנת התש"ס
(נט)3.1‎-2
הצעות בתי הספר תוגשנה על ידי מנהלי בתי הספר, באמצעות המפקחים,
למנהלי המחוזות, עד יום ראשון, י"ב באדר התשנ"ט (28.2.99). הצעת
מוסדות על יסודיים המבקשים שינוי במתכונת בחינות הבגרות תוגש אל
המחוז ואל היחידה לניסויים במקביל.
1.
הצעות גני ילדים יש להגיש בשני עותקים: אחד להנהלת המחוז הממונה
והשני לאגף לחינוך קדם יסודי, למחלקה לשיטות ולמודלים חינוכיים,
עד יום ראשון, י"ב באדר התשנ"ט (28.2.99).
2.
בכל מחוז תוקם ועדת אד הוק בראשות מנהל המחוז ונציגי היחידה
לניסויים וליזמות. הוועדה תבחן בקפדנות את ההצעות, את אישור
הרשויות המקומיות ואת נכונות המחוז להשתתף במשאבים השונים.
אם יאושר הניסוי, על הוועדה המחוזית להגיש את רשימת בתי הספר
המומלצים על פי סדר עדיפויות. הצעות אלו תובאנה להחלטת הוועדה
העליונה.
3
הצעות מנהלי המחוזות תועברנה למזכירות הפדגוגית עד ח' בניסן
התשנ"ט (25.3.99).
4.
החלטות הוועדה העליונה והמנכ"ל תימסרנה למחוזות החל מ א' בסיוון
התשנ"ט (15.6.99).
5.
הערה: במוסדות שאושרו כניסויים לשנת התשנ"ט ייקבע המשך הניסוי
והיקפו בשנת התש"ס בהתאם לנהלים המפורסמים בחוזר "הוראות
קבע" נט/5, סעיף 5 3.1. ראה שם את הוראות הקבע בנושא מוסדות
חינוך ניסויים.
 


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל היחידה לניסויים וליזמות במזכירות
הפדגוגית, טל' 02‎-5603804.
הודעות


חוזר מנכ"ל נט/5, י"ג בטבת התשנ"ט, 1 בינואר 1999