ארגון ומינהל
3.
בינוי ופיתוח
3.2
הנוהל להגדרת הצרכים לבניית מוסדות חינוך
מתקציב הפיתוח לשנת 2000
(נט)3.2‎-1

בנייה חדשה
 
מנהלי אגפי/מחלקות החינוך ברשויות המקומיות שקיים בהן צורך
בבינוי או בהרחבת מוסדות חינוך ידאגו להגשת רשימה כוללת של
צורכי הפיתוח עד סוף חודש אפריל 1999. ברשימה תפורטנה כל
הבקשות להרחבת מוסדות חינוך קיימים ולבניית מוסדות חינוך
חדשים, כנגזר מהתחזית ומההחלטות שהתקבלו במסגרת תכנית האב
למערכת החינוך ביישוב.
 
יש לכלול ברשימה גם בקשות שהוגשו בעבר ושטרם תוקצבו, גם אם
הצורך בהן הוכר.
 
הנוהל להגדרת הצרכים והטפסים שבהם יש לפרט את הבקשות ואת
התחזיות הדרושות מופיעים בחוזר "הוראות קבע" נח/6, סעיף 3.2‎-1,
וכן באתר האינטרנט של משרדנו, שכתובתו:
http://www.education-gov.il (כניסה בתפריט "סיור במערכת החינוך").

 
התאמות ושיפוצים במבנים קיימים
 
-   במידת הצורך יש לכלול ברשימת הבקשות לבנייה חדשה, כמפורט לעיל,
    גם בקשות לשינויים בתכנית הרב שנתית להתאמות ולשיפוצים במבני
    חינוך קיימים.
 
-   יש לפרט את הבקשות לשינויים במכתב הסבר.
 
-   הנוהל להגדרת הצרכים נמצא באתר האינטרנט של משרדנו, שכתובתו
    פורטה לעיל.
 


למידע ולפרטים נוספים אפשר לפנות אל תחום מיפוי ותכנון במינהל הפיתוח,
טל' 03‎-5603382/3.
הודעות


חוזר מנכ"ל נט/5, י"ג בטבת התשנ"ט, 1 בינואר 1999