ארגון ומינהל
3.
מינהל מוסדות חינוך
3.7
עדכון מפקד תלמידים הלומדים בשנה"ל התשנ"ט
בכיתות י"ב בחינוך הטכנולוגי
(נט)3.7‎-9

כמדי שנה יערוך מנהל הגיוס עדכון מפקד תלמידים הלומדים בכיתות י"ב
במגמות הטכנולוגיות.
1.
מטרות המפקד
2.
לאתר בוגרי מגמות טכנולוגיות, להסמיכם למקצוע צבאי ולמנוע
את גיוסם באמצע שנת הלימודים
א.
 
לאתר כיתות טכנולוגיות נוספות שאינן מוכרות על ידי צה"ל כדי
להגדיל את הפוטנציאל המקצועי לגיוס
ב.
 
לתכנן את הגיוס המקצועי לצה"ל בשנים הקרובות
ג.
 
לעדכן את נתוניהם האיכותיים של המיועדים לשירות ביטחון,
תלמידי בתיהספר, על פי המידע שנאסף.
ד.
 
שיטת המפקד
3.
המידע ייאסף פיזית מבתי הספר באותו אופן שבו הוא נאסף בתחילת
שנת הלימודים.
א.
 
נציגי לשכת הגיוס יבקרו בבתי הספר, עם רשימת הלומדים בהם,
שתוכן על פי הצהרת התלמידים בלשכת הגיוס ועל פי המידע שנמסר
על ידי בתי הספר במפקד שנערך בחודש ספטמבר 98.
ב.
 
מנהלי בתי הספר יתבקשו להכין רשימות של הלומדים בכיתות י"ב
במגמות הטכנולוגיות. רשימות אלו תושווינה עם הרשימות שתוכנה
על ידי הלשכות.
ג.
 
נציגי לשכת הגיוס האזורית יתאמו טלפונית עם בתי הספר את מועד
הביקור, סמוך למועדים להלן.
ד.
 
לוח הזמנים המתוכנן לפעילות: ג' ו ד' בשבט התשנ"ט (20 21 בינואר 99).
4.
מנהלי בתי ספר מתבקשים לסייע לנציגי צה"ל בביצוע מפקד התלמידים.
5.


לפרטים אפשר לפנות לגב' נירית מטלון, טל' 03‎-5695639.הודעות


חוזר מנכ"ל נט/5, י"ג בטבת התשנ"ט, 1 בינואר 1999