בחינות
4.
בחינות בגרות
4.3
בחינת הבגרות בגיאוגרפיה קיץ התשנ"ט
(נט)4.3‎-9

בשאלוני בחינות הבגרות בגיאוגרפיה בקיץ התשנ"ט (ולאקסטרנים גם בחורף
התש"ס) תיכלל בפרק "הגיאוגרפיה של ארץ ישראל" שאלת בחירה (נוספת על
שש השאלות המופיעות כרגיל בפרק זה), שתתבסס על המאמרים הבאים בספר
"תמורות בגיאוגרפיה של ישראל גלעין ושוליים", בהוצאת האגף לתכניות
לימודים ו"מעלות":
1.
תפיסת גלעין - שוליים לאומיים - אריה שחר
א.
 
היישוב הקהילתי בין כפר לפרבר, תמורות בהתיישבות הכפרית
בישראל - לביאה אפלבום ודוד ניומן
ב.
 
מדיניות פיזור התעשייה בישראל - ערן רזין
ג.
 
שינויים בתפיסת המדבר: גישות חדשות לפיתוח הנגב - יהודה גרדוס
ושבתאי דובר.
ד.
 
בפרק "המזרח התיכון" תיכלל במועדים שהוזכרו לעיל שאלת בחירה (נוספת
על ארבע השאלות המופיעות כרגיל בפרק זה), שתתבסס על המאמרים הבאים
בספר "יישוב, חברה וכלכלה פרקים בגיאוגרפיה של המזרח התיכון",
בהוצאת האגף לתכניות לימודים ו"מעלות";
2.
המזרח התיכון: אזור שולי במערכת העולמית? - גבי שפר
א.
 
הגירה במזרח התיכון ממדינות עניות למדינות עשירות - אליהו קנובסקי
ב.
 
מתחים בתהליכי המודרניזציה באזור המפרץ הפרסי - אבי פלסקוב
ג.
 
עלייתו ונפילתו של כוח הנפט הערבי - אליהו קנובסקי
ד.
 
גידול אוכלוסייה ותהליכי פיתוח באירן - סמואל ליברמן
ה.
 
התפוצצות האוכלוסייה במצרים - עודד ינון.
ו.
 
חלק מן הנתונים במאמרים שהוזכרו לעיל אינם מעודכנים. המורים מתבקשים
לעיין במקורות מידע ונתונים מעודכנים ולהציגם בפני התלמידים.
3.
מומלץ ללמד את הגיאוגרפיה של ישראל ושל המזרח התיכון, נוסף למאמרים
שצוינו, גם על פי המאמרים האחרים הנכללים בספרים שהוזכרו לעיל.
4.
בשאלות הבחירה שהוזכרו לעיל, בפרקים "ארץ ישראל" ו"המזרח התיכון",
תיתכן התייחסות הן למאמרים שצוינו והן לנושאים שהם רלוונטיים מספרי
הלימוד המקובלים. לדוגמה: ייתכן שילוב בין המאמר על "ערי המזרח התיכון"
(שאינו מופיע בשנה זו) לבין החומר המקביל לו בספרו של ארנון סופר,
"תמורות בגיאוגרפיה של המזרח התיכון".
5.
הנושא "מערב אירופה" ייכלל בשאלון 210631, בחלק ב', ובשאלון 057202
החל בקיץ התשנ"ט במקום בריטניה וצרפת (ראה בחוזר "הודעות ומידע"
נח/10(א), סעיף 6 4.3). ספר הלימוד לנושא זה הוא "מערב אירופה לקראת
המאה ה 21 נושאים נבחרים בגיאוגרפיה לחטיבה העליונה", שיצא לאור
על ידי האגף לתכניות לימודים ו"מעלות" (ראה באותו חוזר מנכ"ל).
6.
במגמה להקל על לימודו של הנושא, הנלמד לראשונה בבתי הספר, לא ייכללו
בחומר הבחינה בנושא זה בקיץ התשנ"ט הפרקים הבאים בספר:
 
חלק ראשון
 
התפתחות האיחוד האירופי, מעמ' 23 עד עמ' 30
2.
 
תמורות דמוגרפיות וחברתיות, מעמ' 37 עד עמ' 44
3.
 
תנועות הגירה והשלכותיהן המרחביות, הכלכליות והחברתיות,
מעמ' 46 עד עמ' 58
4.
 
תמורות בחקלאות והשפעתן על הנוף הכפרי, מעמ' 125 עד עמ' 136
9.
 
חלק שני
 
אזור פריס, מעמ' 165 עד עמ' 172
א.
 
בלגיה, מעמ' 199 עד עמ' 206
ד.
 
ספרד ופורטוגל, מעמ' 223 עד עמ' 230
ז.
 
יוון, מעמ' 236 עד עמ' 240.
ח.
 
כל שאר הנושאים על פי הספר שהזכרנו לעיל ייכללו בשאלונים.
 


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל מר יצחק הינברגר,
המפמ"ר לגיאוגרפיה, טל' 02‎-5603589.
הודעות


חוזר מנכ"ל נט/5, י"ג בטבת התשנ"ט, 1 בינואר 1999