חינוך חברתי וחינוך בלתי פורמאלי
7.
נוער שוחר מדע
7.8
פעילויות נוער שוחר מדע - תוספת לסעיף 7.8‎-1
בחוזר "הודעות ומידע" נט/3
(נט)7.8‎-2

בחוזר "הודעות ומידע" נט/ 3 פרסמנו את רשימת המוסדות שמתקיימת בהם
פעילות נוער שוחר מדע. נוסף לכך מתקיימת פעילות גם במוסדות האלה:

טלפון
שם הרכז
המוסד

9838774 04

ד"ר ניצה יוגב
מכללת אורנים,
המכון לשיפור דרכי ההוראה

9434689 08

ד"ר יגאל גור
המרכז לחקר גרעיני,
נחל שורק


לבירורים נוספים: ד"ר דבורה לנג, המחלקה לנוער שוחר מדע, המינהל
למדע ולטכנולוגיה, טל' 02‎-5603143, פקס 02‎-5602600.
הודעות


חוזר מנכ"ל נט/5, י"ג בטבת התשנ"ט, 1 בינואר 1999