עובדי הוראה
8.
תנאי שירות
8.5
נוהל אישור חופשה בשכר לעובדי הוראה
(נט)8.5‎-5

בחוזר "הוראות קבע" נט/ 4(א) פרסמנו בסעיף 3 8.5 את הנוהל לאישור חופשה
בשכר לעובדי הוראה.
בתת סעיף 1 של סעיף זה, בסעיף קטן 1.4, נפלה טעות בשורה השלישית, וצ"ל
"...למעט המפורט בתת סעיפים 3 ו- 5 להלן". נא לתקן בהתאם.הודעות


חוזר מנכ"ל נט/5, י"ג בטבת התשנ"ט, 1 בינואר 1999