אורחות חיים בבית הספר
2.
בריאות
2.2
הנחיות לאחות בית הספר בדבר מתן טיפול תרופתי דחוף בבית הספר
2.2‎-8
1 בפברואר 1999

תאריך תחולה
 
חדש

מטרת הפרסום
 
בקרב אוכלוסיית התלמידים בבית הספר יש תלמידים העלולים לסבול מהתקפים בלתי
צפויים בגין מחלות אלרגיות למיניהן, הדורשים התערבות תרופתית מיידית.

על פי הוראות משרד הבריאות יש לאחות בית הספר סמכות להתערב על פי שיקול
הדעת במצבים דחופים. ההוראה אינה כוללת מתן תרופות לשיכוך כאבים.

הטיפול התרופתי ייעשה על בסיס הנחיה כתובה של הרופא המטפל, מלווה בהסכמת
הורים כתובה.

על אחות בית הספר להצטייד במידע הרפואי הקשור למחלה ולתופעותיה, לתעד את
פעילותה, ובמידת הצורך ליצור קשר עם ההורים או להפנות את הילד למרכז רפואי
בליווי מבוגר.

לפרטים נוספים אפשר לפנות אל הגב' עירית לבנה,
הממונה על בריאות ועל חינוך לבריאות במשרדנו, טל' 02‎-5603451.


להלן טופסי בקשת הורים ובקשת רופא למתן טיפול תרופתי על ידי אחות בית הספר:
טופס בקשת הורים למתן טיפול תרופתי דחוף על ידי אחות בית הספר:

לכבוד
_______________________________
אחות בית הספר_________________________
הנדון: מתן טיפול תרופתי במסגרת בית הספר
אנו, הורי התלמיד/ה__________________ מס' ת"ז__________________
מבקשים לתת את התרופה______________________________________
לבננו/לבתנו בידיעתנו, באחריותנו ובהתאם להנחיית הרופא המטפל המצורפת בזה.
במקרה של תופעות לוואי יש להודיע ל: _____________________טל'________
הבקשה תקפה מתאריך______________________ ועד תאריך___________


בכבוד רב,
____________
            _________________
חתימה

שם פרטי ושם משפחה

טופס בקשת רופא למתן טיפול תרופתי על ידי אחות בית הספר
לכבוד
______________________________
אחות בית הספר_______________________
הנדון: מתן טיפול תרופתי דחוף על ידי אחות בית הספר
התלמיד/ה סובל/ת מ:__________________________________________
במקרים דחופים, כגון__________________________________________
יש לתת לתלמיד/ה את התרופה:___________________________________
                                                           (באותיות דפוס לטיניות)
                          במינון:_____________________________________
במקרה של תופעות לוואי יש להודיע להורי התלמיד/ה, ובמידת הצורך להפנות למד"א
או לקופ"ח.
הבקשה תקפה מתאריך ____________ועד תאריך ____________


בברכה,
____________
_____________

___________
_________________
חתימה
מוסד רפואי
מספר רשיון
שם פרטי ושם משפחה
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נט/6(א), ט"ו בשבט התשנ"ט, 1 בפברואר 1999