ארגון ומינהל
3.
מינהל מוסדות חינוך
3.7
שימור אתרי הנצחה במוסדות חינוך
3.7‎-4
1 בפברואר 1999

תאריך תחולה
 
חדש

מטרת הפרסום
 
מוסדות חינוך שיש בהם אתרי הנצחה חייבים להקפיד הקפדה יתרה על אחזקתם
השוטפת ולהשקיע מאמץ משותף - של המורים, התלמידים, ההורים וההנהלה -
במטרה ליצור מחויבות לשמר את אתר ההנצחה.

מפקחים המבקרים במוסדות חינוך מתבקשים לפקוד את אתר ההנצחה
ולעמוד על מידת טיפוחו.

בשאלות אפשר לפנות אל ד"ר יאיר סמוכה, סגן מנהל המינהל הפדגוגי,
טל' 02‎-5604028.


הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נט/6(א), ט"ו בשבט התשנ"ט, 1 בפברואר 1999