הוראה זו מבוטלת
ההוראה המעודכנת נמצאת באתר חוזרי מנכ"ל החדש
למעבר להוראה המעודכנת
בטיחות, ביטחון ושעת חירום
5.
בטיחות
5.1
תיקון לסעיף 5.1‎-4 בחוזר "הוראות קבע" תשנח/7,
"כללי בטיחות בשיעורים ובפעילויות של שחייה"
5.1‎-15
1 פברואר 1999
תאריך תחולה
 
עדכון חוזר תשנח/7
סעיף 5.1‎-4

מטרת הפרסום
 
 
בסעיף 5.1‎-4 בחוזר "הוראות קבע" תשנח/7, עסקנו בכללי הבטיחות בשיעורים ובפעילויות של
שחייה. אנו מבקשים להחליף את עמ' 11 ו-12 של סעיף זה בגלל תוספת שהוספנו שם.
להלן הדף המעודכן:
בתיאום עם בעלות הברכה עליו לקבוע את מקומות הפיקוח וההשגחה של
המציל על התלמידים הלומדים בברכה.
ב.
 
בתחילת כל יום לימודים עליו לבדוק -
ג.
 
את הימצאותו של ציוד עזרה ראשונה והצלה;
1)
 
את תקינות המים על סמך בדיקת מפעיל הברכה;
2)
 
כי פתחי הניקוז של הברכה מכוסים ברשתות מגן;
3)
 
את שאר תנאי הבטיחות המפורטים בפרק ג' של נוהל 1 של חוזר
מיוחד ז', התשנ"ז.
4)
 
עליו לוודא את ביצוען של הוראות הבטיחות ונוהליהן, את התיאום בין
המלווים למדריכי השחייה ואת נוכחות המציל בשעת השיעורים.
ד.
 
אם נתגלו חריגות או ליקויים כלשהם מההוראות או מהנהלים, עליו
לדווח על כך מיידית לרכז השחייה המחוזי או למפקח על החינוך הגופני
במחוז ולקבל הנחיות לפעולה.
ה.
 
עליו לקבל מידי המורה המלווה, בתחילת השיעור, את התלמידים
הלבושים בבגדי ים ומוכנים לשיעור.
ו.
 
לפני תחילת השיעור הראשון עליו לקבל מהמורה המלווה את רשימת
התלמידים ולוודא כי היא כוללת את הפרטים אודות תלמידים חריגים
(ראה לעיל, 4.4-ה). על המקרים הנראים לו חשובים ידווח הרכז
למדריכי השחייה.
ז.
 
תפקידו של מדריך השחייה
4.7
מדריך השחייה יקבל את קבוצת התלמידים מידי רכז הברכה כשהם
לבושים בגדי ים ומוכנים להתחיל את השיעור.
א.
 
בכל שיעור ינהל מדריך השחייה יומן נוכחות של התלמידים.
ב.
 
לפני תחילת כל שיעור יערוך המדריך מפקד נוכחות של החניכים.
ג.
 
במשך השיעור יערוך המדריך בדיקות חוזרות של מספר החניכים בקבוצה
(במפקד זוגות או בספירה).
ד.
 
לאורך כל השיעור על המדריך להתמקם באופן שיהיה לו קשר עין קבוע
וישיר עם כל החניכים שבקבוצתו.
ה.
 
בגמר השיעור יוודא המדריך, על פי היומן השמי שבידו, כי כל תלמידי
קבוצתו עזבו את המים ויצאו משטח הברכה, וידווח על כך לרכז הברכה.
ו.
 
מדריך השחייה יוודא, שבהפסקה בין שיעור לשיעור לא יישאר תלמיד
כלשהו במים.
ז.
 
בעת ההפסקה לא יעסוק המדריך בפעילות שאינה קשורה ישירות בלימודי
השחייה ובהשגחה על התלמידים.
ח.
 
המדריך לא יתיר קפיצות תלמידים למים ממקפצה, אלא משפת הברכה
או מאדני הזינוק.
ט.
 
המדריך יאשר קפיצת ראש רק במים עמוקים (1.5 מ' ומעלה), וידגיש
לקופצים, כי עליהם להשאיר את ידיהם מעל לראש ובהמשך לגוף, עד
להתאזנות הגוף במים.
י.
 
המעבר ממים רדודים למים עמוקים ייעשה בהתאם לשיקולו של המדריך;
זאת לאחר שיינקטו אמצעי זהירות ובטיחות ובהתאם להנחיות
המקצועיות המפורסמות על ידי הפיקוח על החינוך הגופני.
יא.
 
אם תתעוררנה בעיות משמעת שאין ביכולתו של המדריך לפתרן תוך כדי
השיעור, הוא ירחיק מהמים את המפריע, ויעבירו אישית, בידיעת רכז
הברכה, לידי המלווה, או שיפסיק את השיעור לקבוצה כולה, באישורו של
הרכז.
יב.
 
המדריך יעמיד את התלמידים על הנהגים האלה:
יג.
 
איסור דחיפות, הכשלות, משחקי "הטבעות" ושאר משחקים שאינם
כלולים במסגרת השיעור
1)
 
החובה להשתמש בשירותים ובמקלחות טרם הכניסה לברכה
2)
 
החובה החלה על בעלי השיער הארוך לחבוש כובע ים.
3)
 
לבוש מדריך השחייה בעת השיעור יהיה כדלקמן:
יד.
 
בגד ים (צנוע) בלבד. במקרים מיוחדים אפשר גם חלוק או טוניקה
הניתנים להסרה בקלות.
1)
 
מומלצים: קבקבים, ובברכות פתוחות כובע רחב שוליים וחולצת טריקו.
2)
 
אם לימודי השחייה הם חלק מלימודי החינוך הגופני במוסד, ימלא המורה
לחינוך גופני גם את תפקידו של מדריך השחייה.
טו.
 
הוראות במקרה של תאונה
4.8
נפצע תלמיד בעת שיעור שחייה, תוגש לו מיד עזרה ראשונה על ידי חובש
או על ידי מי שעבר קורס להגשת עזרה ראשונה במד"א.
א.
 
אם הפציעה היא קשה, או נשקפת סכנה לתלמיד יועבר הנפגע מיד,
בלוויית מבוגר, למרפאה או לבית החולים הקרוב ביותר. כל זאת בהתאם
להחלטתו של מגיש העזרה הראשונה.
ב.
 הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נט/6(א), ט"ו בשבט התשנ"ט, 1 בפברואר 1999