עובדי הוראה
8.
תנאי שירות
8.5
רציפות פדיון ימי מחלה
8.5‎-4
1 בפברואר 1999

תאריך תחולה
 
חדש

מטרת הפרסום
 
בהמשך לנאמר בסעיף 13 להסכם 1993 ובסעיף 24 להסכם 1994 הרינו להבהיר:
החל מאוקטובר 1998 תחול סוגיית פיצוי עבור ימי מחלה שלא נוצלו אצל בעלויות
קודמות על כל הבעלויות על מוסדות החינוך.

בשאלות אפשר לפנות אל הממונה על תנאי שירות,
מר שמעון שטמפפר, טל' 02‎-5603820.


הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נט/6(א), ט"ו בשבט התשנ"ט, 1 בפברואר 1999