תודחוימ תויסולכוא
.1
דחוימ ךוניח
1.2
םייללכ תונורקע - ררעו המשה תודעו :דחוימה ךוניחה קוח םושיי
1.2-12
1999 ראוניב 1

הלוחת ךיראת
 
רזוחה לש ןוכדע
ו"נשתה ,ב"כ דחוימה


לטוב הז רזוח

םוסרפה תרטמ
 

יללכ
.1
,ב"כ דחוימ רזוח לש תנכדועמ הרודהמ םה 1.2 16 דע 1.2-12 םיפיעסה
םה ןכלו ,"ררעו המשה תודעו :דחוימה ךוניחה קוח םושיי" ,ו"נשתה
.ותוא םילטבמ
:יכ תאזב רהבומ
 
םירחא םיאשונ .דבלב חוסינ ינוקית וכרענ םימיוסמ םיאשונב
ףיעס תתו ,2.6 ק"ס ,2 ףיעס תת 1.2-13 ףיעס לשמל האר) ושגדוה
(ב 4.3 ק"ס ,4

 
םירוה יגיצנל םולשתה יפירעת אשונב וכרענ םייתוהמ םינוכדע
ףיעס האר) ררעו המשה תודעווב םיירוביצ םינוגרא יגיצנלו
.(1.3 ק"ס ,1 ףיעס תת ,1.2-15

 
םיאשונב קרו ךא תוקסוע ןלהלש 1.2-16 דע 1.2-13 םיפיעסב תויחנהה
םיכורכה םילהנב וא דחוימה ךוניחה קוח תוארוהל תונשרפ םיבייחמה
םושב תושמשמ ןניא ןה .ררעהו המשהה תודעוול עגונה לכב ומושייב
.וב קדקודמ ןויעמ ארוקה תא תורטופ ןניאו ,קוחב רומאל ףילחת ןפוא
,"תיכוניח תרגסמ" וב םירכזומש 1.2-16 דע 1.2-12 םיפיעסב םוקמ לכ
דסומ ,ונייהד) רכומ ךוניח דסומל הנווכה ,"םידלי ןג" וא "רפס תיב"
(ימשר וניאש רכומ ךוניח דסומ וא ימשר רכומ ךוניח
 
תונורקע
.2
ח"משתה דחוימה ךוניחה קוח ףקותמ תולעופ ררעהו המשהה תודעו
ןיעמ יעוצקמ ףוג ןה הלא תודעו .ומושייב עירכמ תמוצ ןהו ,(1988)
לבקל תוירחאהו תוכמסה ןהידיבו ,קוחב עבקנ ובכרהש יטופיש
תרגסמב ותמשה יבגלו דחוימ ךוניחל גירח דלי לש ותואכז יבגל תוטלחה
אוה ררעה וא המשהה תודעווב ןוידה .ויכרצ תא תמלוהה תיכוניחה
אוהש תיכוניחה תרגסמב גירחה דימלתב לופיט לש ךשמתמ ךילהתב ךבדנ
:הב דמול
 
ותיינפה םרט ,ליגרה ךוניחה תרגסמב דמולה גירח דימלתב לופיטה
,ררעה וא המשהה תדעו לש הטלחה תובקעבו המשהה תדעוול
רושקה לכב טרופסהו תוברתה ךוניחה דרשמ תוינידמ לע ססובמ
תורגסמב םידמולה םידחוימ םיכרצ ילעב םידימלתב לופיטל
תוינידמב םייוניש" ,ד"נשתה ,ב"י דחוימ רזוח האר) ליגרה ךוניחה
םידימלת תמשהבו ליגרה ךוניחב םישקתמ םידימלתב לופיטה
.("דחוימה ךוניחב

 
תובקעב ,דחוימה ךוניחה תרגסמב דמולה גירח דימלתב לופיטה
,וניינעב םירזוח םינוידו ררעה וא המשהה תדעו לש הטלחה
.דחוימה ךוניחה קוח תוארוה לע ססובמ

 
םישגדה
.3
תדעוו ,וכרוא לכל לופיטה ךילהתב םיברועמ דימלתה ירוה
עימשהל ולכויש יעוצקמ םרוג םרובע תשמשמ ררעה/המשהה
דחוימ ךוניחל םדלי לש ותואכזל רושקה לכב םהינועיט תא וינפל
.ותמשה תרגסמלו

 
עדימ לע תססובמ היהת ררעהו המשהה תודעווב תוטלחהה תלבק
ידי לע ואבוהש םיכמסמ הז ללכבו ,הפ לעבו בתכב ןהינפל אבוהש
ירבדו םדי לע ואבוהש םיכמסמ ,םירוהה ירבד ,םייעוצקמ םימרוג
.ןוידל םירחאה םינמזומה

 
תא עובקל האובב ,המשהה תדעו ,דחוימה ךוניחה קוח יפ לע
תרגסמב ותמשהל המידק תוכז קינעת ,גירחה דליה לש ותמשה
הליגר התיכב וא ליגר ךוניחל םידלי ןגב ונייהד ,ליגרה ךוניחה
ךוניח תרגסמב םשוהש דימלתב לופיטה .ליגר ךוניחל רפס תיבב
."בולישה לס" תינכת תרגסמב השעיי ליגר

 
ךוניחה תרגסמב גירח דלי לש ותמשה לע הדעווה הטילחהשמ
ךוניחל ןג :הב םשוי אוהש תרגסמה גוס תא עבקת איה דחוימה
תיב וא ליגרה ךוניחה לש רפס תיבב דחוימ ךוניחל התיכ ,דחוימ
תטלחה תא תמלוהה תרגסמב דימלתה ץוביש .דחוימ ךוניחל רפס
םע םואיתב ,תימוקמה ךוניחה תושר ידי לע השעיי הדעווה
הבורקה תרגסמל תופידע ןתמ ךות ,דחוימה ךוניחה לע חקפמה
דחוימ ךוניח תרגסמב דימלתב לופיטה .וירוגמ רוזאל רתויב
ונדרשמ ידי לע ועבקייש םינוירטירקהו םילהנה יפ לע השעיי
.דחוימה ךוניחה קוח םושייל

 
לולכמל תוסחייתמ 1.2-16 דע 1.2-13 םיפיעסב תואבומה תויחנהה
ררעהו המשהה תודעו לא םידימלת תיינפהב םירושקה םיטביהה
תוליעפ לש הניחב לע תוססובמ ןהו ,תודעווה לש ןתדובעבו
ךוניחה קוח רואל תונורחאה םינשב ררעהו המשהה תודעו
הלא םיפיעסב תנתינ תדחוימ בל תמושת .ויתויועמשמו דחוימה
לא הנפומה דימלתה ירוה לש םתוברועמ וב תשרדנש אשונ לכל
.ררעה וא המשהה תדעו

 
םייקמ דחוימה ךוניחה ףגאב ררעהו המשהה תודעו לע הנוממה
ירבחל הכרדה תולועפ םזוי ,הלא תודעו לש ןתדובע רחא בקעמ
תודעו ירבח לש םיונימל רושקה אשונ לכב לפטמ ,תודעווה
תבותכ שמשמו ,ןתדובעב םירושקה םילהנלו ררעהו המשהה
הינפהה יכילהל םירושקה םיאשונה לכב תונולתלו תולאשל
לא תונפל רשפא .דחוימה ךוניחה קוח יפ לע םידימלת לש המשההו
'חר :וזה תבותכה יפל ררעהו המשהה תודעו לע הנוממה
03-6931805/4 'לט ,52544 ןג תמר ,71 יקסניטוב'ז

 
םניח דחוימ ךוניחל תואכזה
.4
ליג דעו שולש ליגמ ,גירח דלי לכ ,דחוימה ךוניחה קוח תוארוה יפ לע
תדעו תטלחה יפ לע דחוימ ךוניח תרגסמב דמול רשא ,תחאו םירשע
ותואכז ןיינעל עובקה ךיראתה .םניח דחוימ ךוניחל יאכז ,ררע וא המשה
ןיינעל עבוקה ךיראתה אוה םניח דחוימ ךוניחל שולש ליגב גירח דלי לש
'ל ךיראת דע םינש שולש ול ואלמיש דלי ,ונייהד .הבוח דומיל קוח
ןגב וידומיל תא ליחתהל יאכז היהי תמיוסמ הנשב (ללכב דעו) ולסכב
ךוניחל ותואכז תא העבק המשהה תדעו םא ,הנש התואב דחוימ ךוניחל
ןיינעל עובקה ךיראתה .דחוימ ךוניחל ןגב ותמשה לע הטילחהו דחוימ
.ליעל רומאל המאתהב אוה םניח דחוימ ךוניחל דימלת לש ותואכז םויס
21 ול ואלמי הבש הנשה איה ותואכזל הנורחאה םידומילה תנש ,ונייהד
ולסכב 'ל ךיראת דע ןכמ רחאלש הנשב םינש 21 ול ואלמי םא םג ,םינש
דלי לש ותואכז רבדב ררעהו המשהה תודעו תוטלחה (ללכב דעו)
יפ לע ושעיי ןמושייו דחוימ ךוניח תרגסמב ותמשהו דחוימ ךוניחל
.ליעל םיכיראתה
 
םידמולה םידחוימ םיכרצ ילעב םידימלת לש םתיינפה םוצמצ
המשהה תודעו לא ליגרה ךוניחה תורגסמב

.5
םידחוימ םיכרצ ילעב םידימלתב לופיטל רושקה לכב ונדרשמ תוינידמ
לא םידימלת לש הינפה עונמל הרקיעב תדעוימ ליגרה ךוניחה תורגסמב
וז תוינידמ סיסב לע .הליגרה התיכב םהב לפטל ןתינ םא ,המשהה תודעו
ךוניחה יתורישב שמתשהל ליגרה ךוניחה תורגסמל רשפאמ דרשמה
בייחמ וניא בולישה לס יתוריש ןתמ ."בולישה לס" תרגסמב דחוימה
(ךשמהב האר ;בלושמ ןג טעמל) המשהה תדעו לא םידימלת תיינפה
רשא תוירוזא/תויבושיי בוליש תודעו תמקהל לעופ םג ונדרשמ
דמול םידחוימה םיכרצה לעב דימלתהש תיכוניחה תרגסמהש הנאדוות
הליגרה התיכה תרגסמב דימלתב לופיטל תויורשפאה לכ תא התצימ הב
"עבק תוארוה" רזוחב האר) המשהה תדעו לא הינפהה הרבעוהש ינפל
ליגרה ךוניחה תורגסמב בולישה תינכת" אשונב ,1.2 6 ףיעס ,(ב)9/חנ
תוליגר תותיכב םידמולה םידחוימ םיכרצ ילעב םידימלתב לופיטל
הניא בולישה תדעו ידי לע תישענה הקידבה .("דחוימ ךוניח תותיכבו
הנפומה דימלתה ןכא םא קודבל התוירחאמ המשהה תדעו תא תרטופ
קוח יפ לע התוכמסמ תערוג הניאו ,דחוימ ךוניח לש תרגסמל קקזנ הילא
.ליגרה ךוניחה תרגסמב דימלתה לש בוליש לע טילחהל
 


לע הנוממה לא תונפל רשפא 1.2-16 דע 1.2-12 םיפיעסל תועגונה תולאשב
02-5603280-ו 03-6931805/4 'לט ,לגיא הלמרכ 'בגה ,ררעו המשה תודעו

עבק תוארוה


1999 ראורבפב 1 ,ט"נשתה טבשב ו"ט ,(ב)6/טנ ל"כנמ רזוח