תודחוימ תויסולכוא
1.
דחוימ ךוניח
1.2
המשהה תדעו :דחוימה ךוניחה קוח םושיי
1.2‎-13
1 ראוניב 1999

הלוחת ךיראת
 
רזוחה לש ןוכדע
דחוימה ב"כ, ו"נשתה


םוסרפה תרטמ
 

הירבח יונימו המשהה תדעו בכרה .1
1.1  הדעווה בכרה
ןמקלדכ המשהה תדעו בכרה היהי דחוימה ךוניחה קוחל (א)6 ףיעס יפל:
     שאר בשוי ,תימוקמה ךוניחה תושר גיצנ
     םהיגיצנ וא ,ליגרה ךוניחב ללוכ חקפמ אוה רחאהו דחוימה ךוניחה לע חקפמ אוה םהמ דחאש ךוניחה דרשמ לש םיחקפמ ינש
     תימוקמה תושרה םעטמ ,1977-ז"לשתה ,םיגולוכיספה קוח יפל ,יכוניח גולוכיספ
     תואירבה רש עבקיש המישר ךותמ ,םידלי תאופרב החמומ אפור
     החוורהו הדובעה רש עבקיש המישר ךותמ ,(ילאיצוס דבוע - ןלהל) םיגירח םידליב לופיטב תוחפל םינש 5 לש ןויסינ לעב ,1958-ח"ישתה ,דעסה יתוריש קוחב ותועמשמכ ,תילאיצוס הדובעל רישכ
    .םירוהה דעו עבקיש המישר ךותמ ,דחוימ ךוניחל יצראה םירוהה דעו גיצנ
 
 1.2  המשהה תדעו ירבח יונימ
     יללכ
   (1  .ךוניחה רש ידי-לע םינוממ המשהה תודעו ירבח
   (2  .הדעווה רבחכ ולש יונימה לטב ,המשהה תדעווב רבחל הנומ ופקותמש דיקפתה תא םדא םייס
   (3  .קוחכ יונימ יבתכ תאצוהב לופיטל השקבב דחוימה ךוניחה ףגאב ררעהו המשהה תודעו לע הנוממל הדעווה שאר בשוי הנפי ךרוצה תדימב .ךוניחה רש םעטמ ףקות רב יונימ בתכ ילעב םה הדעווה ירבח לכש אדוול הדעווה שאר בשוי לע
    תימוקמה תושרה םעטמ יכוניח גולוכיספ יונימ
  .ולש יעוצקמה ןוישרה רפסמו ולש תוהזה תדועת רפסמ ,יכוניחה גולוכיספה םש ןיוצי השקבב .המשהה תדעווב רבחל תימוקמה תושרה םעטמ יכוניח גולוכיספ לש ויונימב לפטל השקבב ררעהו המשהה תודעו לע הנוממה לא הנפי המשהה תדעו שאר בשוי
    אפור יונימ
  .וז המישר ךותמ המשהה תדעווב רבחכ אפור ןמזי המשהה תדעו שאר בשוי .המשהה תודעו שאר יבשוי תעידיל אבות יונימ יבתכ ילעב םיאפורה תמישר .תעל תעמ ןכדועתו תואירבה דרשמ ידי-לע רסמיתש המישר יפ-לע םיאפורל יונימ יבתכ תקפנהב לפטי ררעהו המשהה תודעו לע הנוממה
    ילאיצוס דבוע יונימ
  .וז המישר ךותמ המשהה תדעווב רבחכ ילאיצוס דבוע ןמזי המשהה תדעו שאר בשוי .המשהה תודעו שאר יבשוי תעידיל אבות יונימ יבתכ ילעב םיילאיצוסה םידבועה תמישר .תעל תעמ ןכדועתו החוורהו הדובעה דרשמ ידי-לע רסמיתש המישר יפ-לע םיילאיצוס םידבועל יונימ יבתכ תקפנהב לפטי ררעהו המשהה תודעו לע הנוממה
     דחוימ ךוניחל יצראה םירוהה דעו גיצנ יונימ
   (1  .המישרבש םירוהה יגיצנ ןיב עובשב םעפ לש היצטור לע הדפקה ךות ,וז המישר ךותמ המשהה תדעווב רבחכ דחוימ ךוניחל יצראה םירוהה דעו לש גיצנ ןמזי המשהה תדעו שאר בשוי .המשהה תודעו שאר יבשוי תעידיל אבות יונימ יבתכ ילעב םיגיצנה תמישר .תעל תעמ ןכדועת רשאו םירוהה דעו ידי-לע רסמיתש המישר יפ-לע דחוימ ךוניחל יצראה םירוהה דעו יגיצנל יונימ יבתכ תקפנהב לפטי ררעהו המשהה תודעו לע הנוממה
   (2 .המשהה תדעוול גיצנה תא סייגל ידכ המישרבש םירוהה יגיצנ זכרב רזעיהל שי ,םירוה גיצנ אצמיי אל םא
 
   (3  .דחוימה ךוניחה תכרעמב דמול םדליש םירוה קר ועיפוי םיגיצנה תמישרב
   (4 .ררוגתמ אוה הטופיש םוחתבש תימוקמ תושרב המשה תדעווב רבח היהי אל דחוימ ךוניחל יצראה םירוהה דעו גיצנ
 
המשהה תדעו לא םידימלת תיינפה .2
 2.1 יללכ
 
.ךכל ךימסה תואירבה רש וא החוורהו הדובעה רש ,ךוניחה רשש ימ וא ירוביצ ןוגרא ,תימוקמ ךוניח תושר ,רכומ ךוניח דסומ ,הרוה ידיב הילא הנפוהש ימ לש וניינעב ןודת המשהה תדעווש ,עבוק דחוימה ךוניחה קוחב 8 ףיעס
.המשה תדעו לש הטלחה אלל דחוימ ךוניח לש תרגסמב דלי דמלי אל ללככ
 2.2  המשה תדעו לש הטלחה םיבייחמה םירקמה
     *בלושמ ןגל וא דחוימ ךוניח תרגסמל והשלכ רכומ ךוניח דסומב דמל אלש דלי תטילק
     - לא ליגר ךוניחל םידלי ןגמ דלי תרבעה
   -  ;בלושמ םידלי ןג
   -  ;דחוימ ךוניחל םידלי ןג
   -  ;ליגר ךוניחל רפס-תיבב דחוימ ךוניחל התיכ
   -  דחוימ ךוניחל רפס-תיב
     דחוימ ךוניחל םידלי ןג לא בלושמ םידלי ןגמ דלי תרבעה
     - לא דחוימ ךוניחל םידלי ןגמ דלי תרבעה
   -  ;בלושמ םידלי ןג
   -  ;ליגר ךוניחל רפס-תיבב דחוימ ךוניחל התיכ
   -  דחוימ ךוניחל רפס-תיב
     - לא הליגר התיכמ דימלת תרבעה
   -  ;ליגר ךוניחל רפס-תיבב דחוימ ךוניחל התיכ
   - ינלמע ידוסי-לע רפס-תיב לא וא תינלמע םייניב תביטח לא וא דחוימ ךוניחל רפס-תיב
 
     - לא ליגר רפס-תיבב דחוימ ךוניחל התיכמ דימלת תרבעה
   -  ;ינלמע ידוסי-לע רפס-תיב לא וא תינלמע הביטח לא וא דחוימ ךוניחל רפס-תיב
   -  ;ליגר ידוסי לע רפס-תיבב דחוימ ךוניחל התיכ לא וא הליגר םייניב תביטחב דחוימ ךוניחל התיכ
   -  ליגר ידוסי-לע רפס-תיבב הנוילעה הביטחב דחוימ ךוניחל התיכ
     - לא דחוימ ךוניחל רפס-תיבמ דימלת תרבעה
   -  ;ליגר רפס-תיבב דחוימ ךוניחל התיכ
   - .ינלמע ידוסי-לע רפס-תיב וא תינלמע הביטח
 
 2.3  המשה תדעו לש הטלחה םיבייחמ םניאש םירקמה
     ליגר םידלי ןג לא בלושמ םידלי ןגמ דימלת תרבעה
     - לא דחוימ ךוניחל םידלי ןגמ דימלת תרבעה
   -*  ;(בלושמ ןג טעמל) ליגר םידלי ןג
   -  רחא דחוימ ךוניחל םידלי ןג
     :לא ליגר ךוניחל רפס-תיבב דחוימ ךוניחל התיכמ דימלת תרבעה
   -*  ;רחא ליגר ךוניחל רפס-תיבב וא רפס-תיב ותואב הליגר התיכ
   -  רחא ליגר ךוניחל רפס-תיבב וא רפס-תיב ותואב תרחא דחוימ ךוניחל התיכ
     - לא דחוימ ךוניחל רפס-תיבמ דימלת תרבעה
   -*  ;ליגר ךוניחל רפס-תיבב הליגר התיכ
   -  .דחוימ ךוניחל רפס-תיב
   תורעה
     .תימוקמה ךוניחה תושר םע םואיתו ללוכה חקפמה לשו דחוימה ךוניחה לע חקפמה לש רושיא הנועט הטלחהה .ךרוצל םאתהב ,תרחא תיעוצקמו תיגולוכיספ ,תיכוניח תעד תווח סיסב לע ,וב דמול דימלתהש דסומה לש יעוצקמ-ןיבה תווצה ידי-לע לבקתת ,הז ףיעסב טרופמכ ,דימלת תרבעה לע הטלחה
    .םירוהה תעידיל הטלחהה תא איבהל שי תורבעה לש םירחאה םירקמב .(*-ב םינמוסמ םירקמה) םירוהה תמכסה הנועט הטלחהה ליגרה ךוניחה תרגסמ לא דחוימה ךוניחה תרגסממ דימלת תרבעה לש םירקמב
 
     .תימוקמה תושרב םידימלת לש תורבעההו םושירה ילהונ יפ-לע הנישעית המשה תדעו לש הטלחה תובייחמ ןניאש ךוניח תורגסמ ןיב םידימלת תורבעה
     .המשהה תדעווב ןורחאה ןוידה דעוממ היהי רזוחה ןוידל םינשה ןיינמ .דחוימה ךוניחה תורגסמ ןיב םירבעומה םידימלת לע םג תולח םינש שולש לכב המשהה תדעו ינפב רזוח ןוידל דחוימ ךוניח תרגסמב דמולה דימלת לש וניינע תאבה רבדב דחוימה ךוניחה קוח תוארוהש ,שיגדהל שי
     .עוציבל ונדרשמב "ל"כשו םיקזחומה םיפיקמה רפסה-יתב לע הנוממה תדיחי" לא ורשואש תושקבה תא ריבעי דחוימה ךוניחה ףגאו ,דחוימה ךוניחה לע חקפמה רושיאל ,המשהה תודעו לש תוטלחהה יכמסמ ףוריצב ,ותשקב תא ריבעי טלוקה רפסה-תיב .(המשהה תדעו לש הטלחהה דעוממ םינש שולשמ תוחפ ורבע) הפקת םניינעב המשהה תדעו תטלחהש יאנתב ,07 לולסמב ונדרשממ דומיל רכש םרובע לבקל לכוי םתוא טלוקה רפסה-תיב :ונייהד ;07 לולסמל םיאכז ויהי ,הנוילע הביטחב וא יתנש-עברא ידוסי-לע רפס-תיבב דומלל םירבועו ,םייניב תביטחב וא ידוסי רפס-תיבב דחוימה ךוניחה תרגסמב ודמלש םידימלת
    .המשה תדעו לש הטלחה אלל םילוחה-תיבל וא הקלחמל הדומצה דחוימ ךוניח תרגסמב וזופשא ךלהמב דומלל יאכז ירטאיכיספ םילוח-תיבב וא ליגר םילוח-תיבב תירטאיכיספ הקלחמב זפשואמה דימלת
 
 2.4  רחא בושייל דחא בושיימ וירוגמ םוקמ תא קיתעמה דימלת
  ."המשהה תדעווב רזוח ןויד" ,ןלהל 6 ףיעס-תתב םיטרופמה םילהנה יפ-לע שדחה וירוגמ םוקמב המשהה תדעו ינפב רזוח ןוידל דימלתה תא תונפהל רשפא .שדחה וירוגמ םוקמל הפקת םדוקה וירוגמ םוקמב דימלתה לש וניינעב המייקתהש המשה תדעו תטלחה
 
 2.5  המשהה תודעו לא םידימלת לש הינפהה ידעומ
    .("ררעה וא המשהה תדעו תוטלחה םושיי" ,2 ףיעס-תת ,ןלהל 1.2‎-15 ףיעסב האר ,םידומילה תנש ךלהמב המשהה תדעו לש הטלחהה םושיי תא םיבייחמה ,םיגירח םירקמל רשאב) האבה םידומילה תנשב םתמשה תודוא הטלחה תלבקל תדעוימ היהת תמיוסמ םידומיל תנש ךלהמב המשהה תודעו לא תונושה ךוניחה תורגסמב םידמולה םידימלת תיינפה ,ללככ
  .ינויב 15-במ רחואי אל םניינעב םינוידה תא םייסת המשהה תדעווש ידכ ,הנש לכב יאמ שדוחבמ רחואי אל השעית הינפהה
    .תירוזאה/תיבושייה בולישה תדעו רושיאל םג וניינע אבוי ,ליגרה ךוניחה תרגסמב דמול דימלתה רשאכ .דמול דימלתה הבש תיכוניחה תרגסמה לע חקפמה לש םדקומ רושיאל ואבוי הלא םירקמ .הז דעומ רחאל ךוניחה תכרעמב דמולה דימלת לש הפוחד הינפה שרדיהל היושע דואמ םיגירחו םידדוב םירקמב
 
     :דעומה רחאל הינפה תויהל היושע םהבש םיפסונ םיגירח םירקמ
   -  דחוימ ךוניח תרגסמל קקזנ אוהש אצמנו היימינפל םוריח בצמב הנפומ דלי םהבש םירקמ
   -  דחוימ ךוניח תרגסמל םיקקזנהו דעומה רחאל ורתואש ,תושק תויוגירח םהל שיש םילוע םידלי וא ,ל"וחמ םירזוחה וא זופשאמ םיררחתשמה ,םייתיימינפ תודסוממ םירשונה םידלי לש וא ךוניחה תכרעמב םימושר םניאש םידלי לש םירקמ
   -  .תאז םישרוד תימוקמה תושרה וא ירוביצ ןוגרא ,דליה ירוה םהבש םירקמ
  .(2 ףיעס-תת ,1.2‎-12 ףיעסב ,ליעל האר) דחוימ ךוניחל גירח דלי לש ותואכז ןיינעל םיעבוקה םיכיראתב בשחתהב השעית המשהה תדעו לא םיגירח םידלי תיינפה :הרעה
 
 2.6  הינפהה ךילה
     יללכ
   (1  .דימלתה ירוה לש עודייו ףותיש ךות ותישארמ עצבתי הז ךילהת .הב דמול אוהש תיכוניחה תרגסמב ויישק םע תודדומתהו דימלתב לופיט לש ךשמתמ ךילהתמ קלח איה המשהה תדעו לא דימלת תיינפה
   (2  .דמול דימלתה הבש תיכוניחה תרגסמה לע חקפמה לש רושיא תבייחמ המשהה תדעוול דימלת תיינפה
   (3  .תירוזאה /תיבושייה בולישה תדעו לש רושיא םג תבייחמ המשה תדעו לא ליגר ךוניח תרגסמב דמולה דימלת תיינפה
   (4  .תיבושייה בולישה תדעו ידי-לע ורשואי םיגירח םירקמ .םירוהה תשירד יפ-לע אלא המשה תדעוול הנפוי אל ,תוגהנתההו הדימלה םוחתב תושק תוידוקפת תויעב לשב 'ה התיכ ףוס דע רחא יעוצקמ םרוגל וא יכוניחה-יגולוכיספה תורישל הנפוה אלש ,ליגר ךוניח תרגסמב דמולה דימלת
   (5 .םהל רסמנש עדימה תאו םירוהה םע םישגפמה תא הז ללכבו ,דימלתב לופיטה יבלש תא ודעתי תננגה וא רפסה-תיב להנמ
 
    היבלשו הינפהה ךילהת
  :ןמקלדכ םילהנהו םיבלשה יפ-לע היהי המשה תדעו לא יהשלכ תיכוניח תרגסמב דמולה דימלת לש הינפהה ךילהת
   (1  המידקמ החישל תיכוניחה תרגסמה להנמ ידי-לע םירוהה ןומיז
   -  .רפסה תיב בר תא םג ד"מחבו ,ילאיצוסה דבועה תאו יכוניחה גולוכיספה תא ,יכוניחה ץעויה תא ,ךנחמה תא החישב ףתשל יוצר
   -  .(יכוניחה גולוכיספה ידי-לע עבקיי הכרעהב וא ןוחבאב ךרוצה) דימלתה לש תיגולוכיספ הכרעהב וא יגולוכיספ ןוחבאב ךרוצה תאו המשהה תדעו לא דימלתה תא תונפהל הטלחהל תוביסה תא םירוהל גיצי להנמה
   -  .םירוהה ירבד תא הז ללכבו ,םירוהה םע החישה תא דעתי תיכוניחה תרגסמה להנמ
   (2  תיגולוכיספ הקידבל דימלתה תיינפה
   -  .םתעידיל האיבהל הבוח םלוא ,םירוהה לש המכסה תבייחמ הניא תיגולוכיספ הכרעה .םירוהה לש המכסה תבייחמ יגולוכיספ ןוחבאל דימלת תיינפה
   -  .יגולוכיספ ןוחבאל דימלתה תא הנפי אלו ,םושר בתכמב יגולוכיספ ןוחבאב ךרוצה לע םירוהל רפסה-תיב להנמ עידוי ,יגולוכיספ ןוחבאל םירוהה ובריס םא .(ןלהל 1.2‎-16 ףיעסב א חפסנ האר) םדליל יגולוכיספה ןוחבאה תכירעל םתמכסה-יא תא וא םתמכסה תא םיעיבמ םה ובש ספוט לע םירוהה תא תיכוניחה תרגסמה להנמ םיתחי ,יגולוכיספ ןוחבאל דימלתה הנפוי םרטב
   -  .םיגולוכיספה סקנפב םושרה תימוקמה תושרה לש יכוניחה-יגולוכיספה תורישה םעטמ גולוכיספ ידי-לע ועצבתי הינפהה ךרוצלו המשהה תדעו לא הינפהה ךילהתמ קלחכ דימלתל תיגולוכיספ הכרעה וא יגולוכיספ ןוחבא
   - .המשהה תדעוול חלשית רשא ולש תעדה תווח קתעה תא םהל רוסמיו ,דימלתב לופיטה ךשמה לעו היאצממ לע םהל חוודי ,החישל דימלתה ירוה תא גולוכיספה ןמזי תיגולוכיספה הקידבה רחאל
 
   -  .תיבושייה בולישה תדעו לש רושיא םג שרדנ ליגרה ךוניחה תרגסמב דמולה דימלת לש הרקמב .תיכוניחה תרגסמה לע חקפמה ידי-לע הרשוא הינפההש דבלבו ,ןכ תושעל לכוי אוה ,יכוניחה גולוכיספה תצלמה תורמל המשהה תדעוול דימלתה תא תונפהל טילחי תיכוניחה תרגסמה להנמ םא .דימלתב לופיטה יכרד רבדב ותוא החניו תיכוניחה תרגסמה להנמל ךכ לע עידוי אוה ,הליגרה התיכב וידומיל תרגסמב ול עייסל רשפאו יוצרשו המשהה תדעו לא דימלתה תא תונפהל םוקמ ןיאש הנקסמל יכוניחה גולוכיספה עיגי ,היאצממ סיסב לעו תיגולוכיספה הקידבה תובקעב ,םא
   (3  המשהה תדעו לא הינפה ןולאש יולימ
   -  :המשהה תדעו לא םידימלת לש הינפה ינולאש לש םיגוס השולש םימייק
   (1)
   (ב חפסנ ,1.2‎-16 ףיעס האר ;בולישה לס תרגסמב ליגר ךוניחל ןגב דמולה דימלת לש םידחוימ םיכרצ רותיאל םג שמשמ הז ןולאש) המשה תדעו לא דחוימ/ליגר םידלי ןגב דימלת לש הינפה ןולאש
   (2)
   (ג חפסנ ,1.2‎-16 ףיעס האר) המשה תדעו לא הליגר התיכב דמולה דימלת לש הינפה ןולאש
   (3)
   .(ד חפסנ ,1.2‎-16 ףיעס האר) המשה תדעו לא דחוימ ךוניחל רפס-תיבב וא ליגר ךוניחל רפס-תיבב דחוימ ךוניחל התיכב דמולה דימלת לש הינפה ןולאש
   -  .הינפה ןולאש תועצמאב השעית המשה תדעו לא דימלת תיינפה
   -  - ומתחי הינפהה ןולאש לע
   (1)
   ;המשהה תדעווב ןויד םישקבמה תננגה וא רפסה-תיב להנמ
   (2)
   ;(תיבושייה בולישה תדעו שאר בשוי םג ןולאשה לע םותחי ,ליגר ךוניח תרגסמב דמול דימלתה םא) הינפהה תא רשאמה תיכוניחה תרגסמה לע חקפמה
   (3)
  .(ןולאשה לש ןכותל המכסה הניא םירוהה תמיתח ;ךכל הביסה תא ןולאשה יבג לע תננגה וא להנמה ונייצי ,ןולאשה לע םותחל םיברסמ םירוהה םא) ןולאשה לש ונכותו ןוידל השקבה םתעידיל ואבוהש םירשאמה ,דימלתה ירוה
 
   -  .םדלי ןיינעב המשהה תדעו לש הטלחה לכל המכסה לע הרוה שארמ םיתחהל ןיא
   -  .הב דמול אוהש תיכוניחה תרגסמב דימלתב לופיטה תויורשפא וצומש ואדוויש רחאל קר המשה תדעו לא הינפה ורשאי בולישה תדעו וא חקפמה
   -  ."המשה תדעוול הנפומ םדליש םירוהל רבסה ירבד" תרבוחה תא םירוהל תננגה וא להנמה ורסמי ןכ ומכ .המשהה תדעוול חלשיי רשא ,םותחה הינפהה ןולאש לש קתעה םירוהל ורסמי תננגה/רפסה-תיב להנמ
     ירוביצ ןוגרא וא תימוקמ ךוניח תושר ,הרוה ידי-לע המשה תדעוול דלי תיינפה
   (1  .תימוקמה תושרב הדעווה ר"וי לא התוא הנפיו בתכב המשהה תדעווב ןוידל ותשקב תא חסני הנפמה םרוגה
   (2  .םתלבקל המשהה תדעו שאר בשוי לש היינפה דעוממ םוי םישולשמ רחואי אלו ,םדקהב המשהה תדעו שאר בשוי לא ורבעוי דימלתה תודוא תיגולוכיספה תעדה תווחו הינפהה ןולאש .דימלתה תודוא תיגולוכיספ תעד תווחו הינפה ןולאש לבקל השקבב תיכוניחה תרגסמה להנמ לא יוחיד אלל הנפי אוה ,השקבה תא המשהה תדעו שאר בשוי לביקשמ
   (3 .תיגולוכיספה תעדה תווחו הינפהה ןולאש תלבק דעוממ םוי םישולש ךות דימלתה לש וניינעב ןוידל סנכתת המשהה תדעו
 
המשהה תדעווב ןוידה תארקל תוכרעיה .3  
 3.1  יללכ
     .הדעווה שאר בשוי לע תלטומ היתובישי לוהינלו הב םיפתתשמה ןומיזל ,המשהה תדעו לש התדובע ןוגראל תוירחאה
     .הבישיה דעומ ינפל םוי רשע השישמ תוחפ אלו ריבס ןמז קרפ ךות השעיי הדעווה תובישיל ןומיזה
    .תימוקמה תושרב יכוניחה-יגולוכיספה תורישה להנמ ידי-לע הרבעוהש (יגולוכיספ ןוחבא וא תיגולוכיספ הכרעה) תיגולוכיספ תעד תווחו תננגה וא רפסה תיב להנמ ידי-לע וילא רבעוהש המשהה תדעו לא הינפהה ןולאש ותושרבשכ קר ןויד ןמזי הדעווה שאר בשוי
 
     .הדעווה ירבח לכ ונמזוי ןוידל
     .תיגולוכיספה תעדה תווחו הינפהה ןולאש תלבק דעוממ םוי םישולש דע לש ןמז חווטב הדעווה סוניכ דעומ תא עבקי הדעווה שאר בשוי
     .ישיא ןפואב דליה תא םיריכמה ,דמול דליה ובש יכוניחה דסומה לש םיגיצנ המשהה תדעווב ןוידל ןימזי הדעווה שאר בשוי
     .הדעווב ןוידל השקבה תא םזיש ,הנפמה םרוגה תא ןוידל ןמזל שי הרקמ לכב
    .האבה םידומילה תנשל ךרעיהל ךוניחה תכרעמל רשפאל ידכ ,(הז דעומ רחאל הילא ונפויש דואמ םיגירח םירקמ טעמל) הנש לכב ינויב 15 דע הינויד תא םייסת המשהה תדעו
 
 3.2  ןוידל םירוהה תנמזה
     .וניינעב המשהה תדעווב ןוידל ולש סופורטופאה תא וא דליה ירוה תא ןימזהל שי
     .ןוידה דעומ ינפל הדעווה שאר בשויל םריבעהל יוצר הדעווה תטלחהל עייסל םייושעה םיכמסמ םירוהה לש םתושרב שי םאש ,ןיוצי הנמזהב .תימוקמה תושרב קיותי הנמזהה קתעה .םושר ראודב םהילא חלשיתו ,ןלהל 1.2‎-16 ףיעס לש ה חפסנב ספוטה יפ-לע היהת םירוהל הנמזהה
     .תופקת ןניא ןוידל םירוהה ונמזוהש ילב דלי לש וניינעב תולבקתמה המשה תדעו לש תוטלחה
     .חילש תועצמאב םירוהל חלשיי הז ןומיז בתכמ .רחא דעומל םירוהה תא ןמזלו עבקנש ןוידה תא לטבל שי ,ןוידה ךיראת ינפל רזח םירוהל ןומיזה בתכמ םא
     .לוכיטרפב םשריי םירוהה לש םבוריסו ,עבקנש דעומב ןוידה םייקתי ,חילש תועצמאב םהילא רבעוהש ןומיזה בתכמ תא וא םושרה ראודה תא לבקל םירוהה וברסי םא
     .ליעל וטרופש םילהנה יפ-לע ונמוז םהש יאנתב ,םרדעהב תוטלחה לבקלו דימלתה לש וניינעב ןודל תיאשר הדעווה היהת ,הדעווה ינפל עיפוהל םירוהה וברסי םא
    .ןוידל םחוכ אב תא חולשל םילוכי םירוהה הרקמ לכב .םירוהה תוחכונ אלל םג ןוידה םיוקי תויחד יתש רחאל .תופיצרב םיימעפמ רתוי דימלת לש וניינעב םינויד וחדיי אלש אדוול שי .ותשקבל םיקומינה תא רשאמה ךמסמ שורדל ךרוצה תדימבו ותשקבל תונעיהל שי ,תוקדצומ תוביסמ המשהה תדעווב ןוידה תא תוחדל שקבמ הרוה םא
 
     .(העודי ותבותכ םא) ינשה הרוהה תא םג עדיילו ותרמשמב אצמנ דליהש הרוהה תא ןימזהל שי ,דרפנב םייח םירוהה םא
     .םהירבד תעמשהל וילא רושקה רחא םרוג לכו דליה תא ןמזל תיאשר המשהה תדעו
     .םהינועיט תא עימשהל םמעטמ םירחא םישנא וא םיחמומ המשהה תדעווב ןוידל איבהל םיאשר םירוהה
   .אי .הדעווה שאר בשוי לע הלח ןוידב םגרתמ םרוג לש ותואצמיהל תוירחאה ,הרקמ לכב .םמעטמ ןמגרותמ איבהל םתוכז לע םירוהל עידוי הדעווה שאר בשוי .םירבוד םירוההש הפשבו תירבעה הפשב טלושה רחא םדא וא ןמגרותמ ןמזוי תירבעה הפשב םיטלוש םניאש םירוה םע ןוידל .םינמיסה תפשב איקבה םדא וא םינמיס תפשל ןמגרותמ הדעווה שאר בשוי ןימזי העימש ידבכ וא םישריח םירוה םע ןוידל .העימש ידבכ וא םישריח םהש וא תירבעה הפשב םיטלוש םניא דליה ירוה ובש הרקמ לכ הדעווה שאר בשוי תעידיל איבי הנפמה םרוגה
 
 4  תוטלחהה תלבקבו ןוידב המשהה תדעו תא םישמשמה םיכמסמה
 4.1  יללכ
     .הטלחה ךרוצל הל שורדכ לוכהו ,ךרוצה יפל ,תופסונ תוקידבל דליה תא תונפהלו גירחה דליל םיעגונה תיגולוכיספ וא תיאופר תעד תווח ןכו ותושרבש ךמסמ לכ הל איצמהל םדא לכ לע תווצל תיאשר המשהה תדעווש ,עבוק דחוימה ךוניחה קוחל (א)9 ףיעס
     .וניינעל ןוחבאה תדעו תעיבקב התטלחה תלבק ךרוצל המשהה תדעו בשחתת ,רגפמ אוהש העבק ,1969-ט"כשתה ,(םירגפמב לופיט) דעסה קוח יפל ןוחבא תדעווש גירח דלי לש וניינע המשהה תדעו ינפל אבוה םאש ,עבוק קוחב (ד)7 ףיעס
     .(יגולוכיספ ןוחבא וא תיגולוכיספ הכרעה) תיגולוכיספ תעד תווח ןכו דמול אוה ובש יכוניחה דסומה םעטמ ףיקמ חוד ללוכה דימלתה לש הינפהה ןולאש הדעווה ינפל ואבוי המשהה תדעו לא יהשלכ תיכוניח תרגסמב דמולה דימלת תיינפה לש הרקמ לכב
    .ולש יעוצקמה ןוישרה רפסמו בתוכה לש קיודמה ועוצקמ ןויצ ךות ,םתוא בתכש םרוגה ידי-לע םימותחה םיכמסמל קר סחייתהל לכות הדעווהש ךכל םירוהה לש םבל תמושת תא תונפהל שי .דליה לש וניינעל םיעגונה םירחא םיכמסמו תויעוצקמ תעד תווח הדעווה ינפל איבהל םה ףא םיאשר דליה ירוה
 
     .ולש ןוישרה רפסמו בתוכה לש קיודמה ועוצקמ טוריפ ךות ,םתוא בתכש יעוצקמה םרוגה ידי-לע םימותח ויהי (ןלהל 4.2-ב םיטרופמה םיכמסמה הז ללכבו) הדעווה ינפל םיאבומה םיכמסמה לכש אדווי המשהה תדעו שאר בשוי
    .תוידוסה תבוח וילע הלחש םדא ותוא תעידיל איבהל הדעווה שאר בשוי לע .הטלחהה ךרוצל ויתורישל תקקזנ איה רשא םדא תעידיל םאיבהל תיאשר הדעווה .םיידוס םה ,המשהה תדעווב ןוידה ךלהמב םשרנה לוכיטרפה הז ללכבו ,המשהה תדעו ינפב םיאבומה םיכמסמה לכ דחוימה ךוניחה קוחל (ג)9 ףיעס יפ-לע
 
 4.2  דחוימ ךוניח תרגסמב ותמשה לע טלחוהש דלי לש תויוגירח ןויפאל םישרדנה םיכמסמ
  .דימלתה תוגירח תא ןייפאל תשרדנ הדעווה דחוימה ךוניחה תרגסמב ותמשה לע הטילחה הדעווהש דימלת תמלוהה תיכוניחה תרגסמה תעיבק ךרוצל
.הז ןיינעל םימיאתמה םיכמסמה הדעווה ידיב ואצמייש ךכל גואדל הדעווה שאר בשוי לע .ןלהלש הלבטה יפ-לע ,תוגירח לש גוס לכ ןויפאל הליבק םתנחבאש םייעוצקמ םימרוג לש תונחבא לע ךמתסהל שרדנ יכוניחה גולוכיספה ןויפאה ךרוצל .(ג 5.3 ק"ס ,5 ףיעס תת ,ןלהל האר) ןויפאה תא עצבי רשא אוה ,המשהה תדעו רבח ,יכוניחה גולוכיספה
 
 
   המשהה תדעווב הליבק ותנחבאש יעוצקמה םרוגה
   לע טלחוהש דימלת לש תוגירח ןויפא ךרוצל תיחרכהו
 תוגירחה ןויפא  דחוימ ךוניח לש תרגסמב ותמשה
*ילובג לכשמ
 
יתוחתפתה גולוכיספ/יכוניח גולוכיספ
 
**לק רוגיפל ריבס דשח/לק רוגיפ
 
החוורהו הדובעה דרשמב רגפמל תורישה לש ןוחבאה תדעו
 
**ינוניב רוגיפל ריבס דשח/ינוניב רוגיפ
 
החוורהו הדובעה דרשמב רגפמל תורישה לש ןוחבאה תדעו
 
ריבס דשח/ידועיס/קומע/השק רוגיפ
**קומע/השק רוגיפל
 
החוורהו הדובעה דרשמב רגפמל תורישה לש ןוחבא תדעו
 
תויתוגהנתה תוערפה
תוישגר תוערפה
 AD(H)D
רעונלו דליל רטאיכיספ/ינילק/יתוחתפתה/יכוניח גולוכיספ
רעונלו דליל רטאיכיספ/ינילק/יתוחתפתה/יכוניח גולוכיספ
םידלי אפור+יכוניח גולוכיספ/םידלי גולוריונ+יכוניח גולוכיספ
רעונלו דליל רטאיכיספ / דליה תוחתפתהב ןויסינ םע
 
.ליגר רפס תיבב דחוימ ךוניחל התיכב המשהל קר ירשפא ירקיע ןויפאכ הזכ תוגירח גוס *
.1969 םירגפמב לופיט דעס קוח יפ לע תימוקמה תושרב דעסה דיקפל רוריבל הרקמה תא תונפהל המשהה תדעו ר"וי תבוח .("ריבס דשח"ל תחתמ וק חותמל שי) רגפמל תורישה לש ןוחבא תדעו לש התכמסא ןיא םא קר ןמוסי רוגיפל ריבס דשח **

   המשהה תדעווב הליבק ותנחבאש יעוצקמה םרוגה
   לע טלחוהש דימלת לש תוגירח ןויפא ךרוצל תיחרכהו
 תוגירחה ןויפא  דחוימ ךוניח לש תרגסמב ותמשה
PDD / םזיטוא
 
תואירבה דרשמ י"ע רכומה דליה תוחתפתהל ןוכמ להנמ/ינילק גולוכיספ / רעונלו דליל רטאיכיספ
 
תוישפנ תוערפה
 
רעונלו דליל רטאיכיספ
 
הדימל תוקל
 AD(H)D
יכוניח גולוכיספ
גולוכיספ/רעונלו דליל רטאיכיספ/םידלי גולוריונ+יכוניח גולוכיספ
דליה תוחתפתהב ןויסינ םע םידלי אפור+יכוניח
 
תיזיפ תוכנ/ןיחומ קותיש
 
דליה תוחתפתהב ןויסינ םע םידלי אפור/םידלי גולוריונ
 
העימש תודבכ/תושריח
 
היגולוידואל ךמסוהש תרושקת יאנילק
 
הייאר תוקל/ןורוויע
 
החוורהו הדובעה דרשמב רוויעל תורישה לש ןוחבא תדעו
םייניע אפור וא
 
יתוחתפתה בוכיע
 
אפור/םידלי גולוריונ/יתוחתפתה גולוכיספ/יכוניח גולוכיספ
דליה תוחתפתהב ןויסינ םע םידלי
 
יתפש בוכיע
 
+ יתוחתפתה גולוכיספ/תרושקת תיאנילק + יכוניח גולוכיספ
+ דליה תוחתפתהב ןויסינ םע םידלי אפור/תרושקת תיאנילק
תרושקת תיאנילק
 
 4.3  ררעה/המשהה תדעו תא םישמשמה םיכמסמב ןייעל םירוהה תוכז
     .םירוהל ךכ לע עידוהל שי הלא םירקמב .רחא םדאב וא דליב העיגפל ישממ ששח לשב םירוהה ינפב םייוסח ויהי םימיוסמ םיכמסמ יכ ,דרפנב ומשרייש ,םידחוימ םימעטמ עבקנ םהבש םיגירח םירקמ טעמל ,המשהה תדעו ינפב אבומה ךמסמ לכמ קתוע ןוידה ינפל לבקל םיאשר םירוהה ללככ
     .המשהה תדעוול חלשיי רשא םותחה הינפהה ןולאש לש קתעה םירוהל ורסמי תננגה/רפסה תיב להנמ .המשהה תדעו ר"ויל חלשית רשא ולש תעדה תווח םוכיס קתעה תא םירוהל יכוניחה גולוכיספה רוסמי תיגולוכיספה הקידבה רחאל
     .ןויסיחל םיקומינה תאו םהינפב יוסחה ךמסמ לש ומויק רבד תא םירוהה תעידיל איבתו ךמסמה ןויסחב ןויד ךרוצל המשהה תדעו סנכתת ,תאזכ העינמ שי ןכאש ןעטי ךמסמה בתוכ םא .רחא םדאב וא דליב עגפי רבדהש ישממ ששח לשב םירוהה ינפל ךמסמה תא ףושחל העינמ שי םא ותעד תא תתל שקבתי ךמסמה בתוכ .תאז ושקבי םה םא ,םירוהה לש םנויעל רסמיי ךמסמהש תורשפאה תא ךמסמה בתוכ תעידיל הדעווה שאר בשוי איבי ךוניחה תכרעמל ינוציח םרוג ידי-לע ןכוהש ךמסמ הדעווה ינפל אבוה ובש הרקמ לכב
     .הטלחהה תלבקתמ ובש ,דבלב הדעווה ירבח בכרהב םייקתהש ןוידה טעמלו ,ליעל רומאכ ,רחא םדאב וא דליב העיגפל ישממ ששח םושמ םירוהה ינפל םתפישחב שיש לוכיטרפב םיעטק טעמל ,המשהה תדעו לש ןוידה לוכיטרפ תא לבקל םיאכז ויהי םירוהה
    .תוידוס תרימש לש תוארוהל תופיפכב ,הטלחהה יקומינבו לוכיטרפב ,המשהה תדעו ינפב אבוהש ךמסמ לכב ןייעל - ילאיצוס דבוע וא אפור ,גולוכיספ - םירוהה םעטמ עוצקמ שיא יאשר היהי הרקמ לכב
 
 4.4  םיכמסמה תרימש
  .1986-ו"משתה ,(םיירוביצ םיפוג ןיב עדימ תרבעה ירדסו ותרימשו עדימ תקזחה יאנת) תויטרפה תנגה תונקת יפ-לע השעית םיכמסמה תרימש .תימוקמה תושרב ורמשיי התוא םישמשמו המשהה תדעו ינפל ואבוהש םיכמסמה לכ
 
המשהה תדעווב ןוידה .5
 5.1  יללכ
  .ןוידה לוהינ לע יארחא המשהה תדעו שאר בשוי
.דחוימה ךוניחה קוח ףקותמ תוידוס לע רומשל םיביוחמ המשהה תדעו ירבח :הרעה .(ו חפסנ ,1.2‎-16 ףיעס האר) תוידוס תרימש לע הרהצה ספוט לע םותחל םיבייח ,םירוהה לש םחוכ יאבו םירוהה ,המשהה תדעו ירבח טעמל ,הדעווה תבישיל םינמזומה לכ .ןוידה תוידוס לע רומשל םתבוח לע ןוידב םיפתתשמה לכ תא עדיי הדעווה שאר בשוי
 
 5.2  ןוידה ךלהמ
     .וגיצנ וא ללוכה חקפמה םג וב ףתתשהל בייח ,ליגר ךוניח תרגסמב דמולה דימלת לש וניינעב ןויד םייקתמ רשאכ .יכוניחה גולוכיספהו וגיצנ וא דחוימה ךוניחה לע חקפמה ,הדעווה שאר בשוי :תוחפל םירבח השולש וב םיפתתשמ םא קר םייקתי המשהה תדעווב ןוידה
     .הבישיה תליחתמ דימלתה ירוה תוחכונב ןוידה תא םייקל ץלמומ
     .םהידיקפת תאו הבישיב םיחכונה תא םירוהל גיצי הדעווה שאר בשוי
     .דבלב הדעווה ירבח תוחכונב םהירבד תא עימשהל שקבל םיאשר םירוהה
     .הנפמה םרוגה לש ותופתתשהו ותוחכונ אלל המשהה תדעווב ןויד םייקל ןיא .המשהה תדעוול דליה תיינפהל עקרה תא הנפמה םרוגה גיצי ןוידה תליחתב
     .םייוסח םהש םדקומ ןוידב הדעווה הטילחה םהיבגלש םיכמסמ טעמל ,םיפתתשמל וגצוי הדעווה ינפל םיאבומה םיכמסמה
     .הדעווה רבח יכוניחה גולוכיספה ידי-לע ךמסמה גצוי ורדעהבו ,ךמסמה בתוכ לש םוחת ותואמ עוצקמ שיא אוהש הדעווה רבח ךמסמה תא גיצי הדעווה ינפל אבומה יעוצקמ ךמסמ בתוכ לש ורדעהב
     .הלא םיכמסמב םג הילוקיש תרגסמב הדעווה בשחתת ,םמעטמ םיכמסמ הדעווה ינפל םיגיצמ םירוהה םא
     .התטלחה ךרוצל הל שורדכ ,תופסונ תוקידבל דליה תא תונפהל וא תופסונ תעד תווח שקבל ךרוצה תדימב תיאשר המשהה תדעו
     .ןוידב םיגצומה םיכמסמה תא םהינפל אורקל שי הייאר ידבכ וא םירוויע םירוה םע ןוידב .םהל תנבומה הפשב םירוהל ןוידה ךלהמ םגרותי תירבע םירבוד םניאש םירוה םע וא העימש ייוקל וא םישריח םירוה םע ןוידב
   .אי .םהל ונבוי ןוידה ךלהמב רמאנהו םיכמסמב בותכהש ידכ ,םינודנה םימוחתב עוצקמ ישנא םניאש ןוידב םירחאה םיחכונלו םירוהל ורבסוי םינושה םייעוצקמה םיחנומהש אדווי הדעווה שאר בשוי
.לוכיטרפב םשריי ןוידה ךלהמ
 
 5.3  הדעווה תטלחהו ןוידה םוכיס
     יללכ
   (1 .םדי-לעו דבלב המשהה תדעו ירבח תוחכונב ולבקתי המשהה תדעו לש הטלחההו ןוידה םוכיס
 
   (2  .השולשמ תחפי אל םרפסמש יאנתב ,הבישיב םיפתתשמה הירבח תועד בורב המשהה תדעו לש הטלחהה לבקתת דחוימה ךוניחה קוחל 11 ףיעס יפ-לע
   (3  .םתעד לעו ןוידב ופתתשהש הדעווה ירבח ידי-לע ןוידה םות םע וחסוני םהו ,הדעווה תבישימ דרפנ יתלב קלח םה הטלחהל םיקומינהו הדעווה לש הטלחהה חסונ תעיבק
   (4  .ביצקתה קוח תולבגמל תופופכ המשהה תודעו תוטלחה
     םייניב תוטלחה
   (1  :ןמקלדכ ,וניינעב תיפוס הטלחה תלבק ךרוצל תופסונ תוקידבל דליה תא חולשל טילחהל תיאשר הדעווה
   (א)  .לוכיטרפב םשריי םירוהה לש םבוריסו ,הינפב יוצמה רמוחה יפ-לע ותמשה תרגסמ רבדבו דחוימ ךוניחל דליה לש ותואכז ןיינעב הדעווה טילחת ,הקידבל םידגנתמ םירוההו ,תופסונ תוקידבל דליה תא חולשל תמכסמה הטלחהה ינפל הטילחה הדעווה םא
   (ב) .(ןלהל 1.2‎-16 ףיעסב ז חפסנ האר) תורעהה ףיעסב הדעווה לוכיטרפ תרגסמב וז הטלחה הדעווה םושרת ,רומאכ העדוה ןתמ לע הטילחמ הדעווה ובש הרקמב .1969-ט"כשתה ,(םירגפמב לופיט) דעסה קוחב עובקל םאתהב ילכש רוגיפ לעב דליה לש ותויה ןיינעב תיפוס הטלחה תלבקל לעפי דעסה דיקפ .ךכ לע תושרב דעסה דיקפל עידות איה ,ילכש רוגיפ לעב אוה דימלתהש תורשפא תמייק יכ המשהה תדעו החכונ ובש הרקמב
.רוגיפל ריבס דשח לעבכ וא ,ךומנ ילכש דוקפת לש עקר לע ,התיכה תמרל םאתהב ,תידומיל תולגתסה יא לעבכ ותוא ןייפאתו הדיב יוצמה רמוחל םאתהב דחוימה ךוניחב דליה לש ותמשה לע המשהה תדעו טילחת ,ילכש רוגיפ לעב דימלתה תויה רבדב החוורהו הדובעה דרשמב רגפמל תורישה לש ןוחבאה תדעו לש התטלחה תלבקל דע
  .דחוימה ךוניחה תרגסמב דליה לש ותמשה לע יפוס ןפואב טילחתו תינשב המשהה תדעו סנכתת ןוחבאה תדעו תטלחה תלבק םע
   (2 J.לוכיטרפב הנמשרית םייניבה תוטלחה
 
     תמכסמ הטלחה
   (1  :הלאה הטלחהה תויורשפא הדעווה ינפל תודמוע דימלתה לש וניינעב ןוידה תא תמכסמה הטלחהה ןיינעל
   (א)  .ליגרה ךוניחה תורגסמב םיבלושמה םידחוימ םיכרצ ילעב םידימלתב לופיטל ךוניחה דרשמ תוארוהב היתוצלמהב בשחתת הדעווה .וז תרגסמב ול ונתנייש םידחוימ םירועיש לע וא םילופיט לע ץילמהל תיאשר הדעווה ,ןכ םא .ליגר ךוניח תרגסמב דמלי דימלתה
   (ב)  .דחוימ ךוניחל רפס-תיב וא ליגר ךוניחל רפס-תיבב דחוימ ךוניחל התיכ ,דחוימ ךוניחל םידלי ןג :דימלתה דמלי הבש דחוימ ךוניחל תרגסמה גוס תא ןייצת הדעווה .דחוימ ךוניח תרגסמב דמליו דחוימ ךוניחל יאכז דימלתה
   (2  .םשוה אוה הבש תרגסמב דימלתל םהשלכ םילופיט וא םיתוריש ןתמב המשהה תדעו לש הטלחהה םושיי תא תונתהל ןיא
   (3  .דחוימ ךוניח לש תרגסמב הדי לע ומשוהש םידימלתל םהשלכ םילופיטו םיתוריש ןתמ לע טילחהל תכמסומ הניא המשהה תדעו
   (4 4.2. ק"ס ,4 ףיעס-תתב ,ליעל םיטרופמהו הדעווה ינפב ואבוהש ןוחבאה יכמסמ סיסב לע (תינשמ תוגירח םג ךרוצה תדימבו) דימלתה לש תירקיעה תוגירחה גוס תא הדעווב רבחה יכוניחה גולוכיספה ןייפאי דחוימ ךוניח תרגסמב דימלת לש ותמשה לע הדעווה לש הטלחההמ קלחכ
  .ביצקתה קוח תולבגמב ,דחוימה ךוניחה תורגסמב םיתורישה ןונכת לש םיכרצל ונדרשמ תא םג שמשי ןויפאה .וירוגמ םוקמל רתויב הבורקה המיאתמה תיכוניחה תרגסמה תא דימלתל אוצמל ,דחוימה ךוניחה לע חקפמה םע םואיתב ,תימוקמה תושרב ךוניחל הקלחמה להנמל עייסי אוהו ,דחוימה ךוניחה תורגסמ תרדגהל ונדרשמ תא תושמשמה תוירוגטקה יפ-לע השעיי תוגירחה ןויפא
   (5 .ונממ דרפנ יתלב קלחכ ,דבלב הדעווה ירבח וב םיחכונש ,םכסמה ןוידה ךלהמב לוכיטרפב םשרית דימלת לש וניינעב הדעווה לש תמכסמה הטלחהה
 
 5.4  לוכיטרפה
     :הלאה םיפיעסה תא לולכי המשהה תדעו לש לוכיטרפה םושיר
   (1  דימלתה יטרפ
   -  םיישיא םיטרפ
   -  הב דמול אוהש ךוניחה תרגסמ יטרפ
   (2  ןוידב םיחכונה
   -  הדעווב םירבחה יטרפ
   -  הדעוול םינמזומה יטרפ
   (3  םיכמסמה
   -  הדעווה ינפל ואבוהש םיכמסמה יטרפ
   (4  לוכיטרפה םשורל הבתכוה איהש יפכ םירוהה תדמע םושיר הז ללכבו ,םירוהה תופתתשהב ןוידה ךלהמ
   (5  דבלב הדעווה ירבח תופתתשהב ןוידה ךלהמ
   (6  הטלחהה יטרפ
   (7  םירוהה תדמע םוכיס
   (8  הטלחהל םיקומינה
   (9  תורעה
   (10  לוכיטרפה םושיר לע רושיא
     .ותמיתחב לוכיטרפה תא רשאי המשהה תדעו ר"וי
     .ז חפסנ ,1.2‎-16 ףיעסב תאבומ המשהה תדעו לש לוכיטרפה ספוט תמגוד
     :הלאה םימרוגל ,םהילע םותחיש רחאל ,הטלחהה םוכיס ספוטמ םיקתעה הדעווה שאר בשוי חלשי ספוטל הנפרוצתש תויחנהה יפ-לע .תומכסמה תוטלחהה םושירל ושמשי רשא (םיקתעה םיללוכה) םייטרדנטס הטלחה םוכיס יספוט המשהה תודעו שאר יבשויל חלשי דחוימה ךוניחה ףגא
   (1)  תימוקמה תושרב יכוניחה-יגולוכיספה תורישל
   (2)  .תמלוה תיכוניח תרגסמב דימלתה לש וצובישב לופיט ךרוצל ,תימוקמה תושרב ךוניחל הקלחמה להנמל
   (3) .דחוימה ךוניחה ףגאב ררעהו המשהה תודעו לע הנוממל
 
   תורעה
   .1  .דימלתה ץבוש הבש תיכוניחה תרגסמה להנמל ודיבש ספוטה לש קתעה ךוניחל הקלחמה להנמ ריבעי - דחוימ ךוניח תרגסמב דימלתה ץבוששמ
   .2 .םהיכרוצל םישרדנה םינותנה תא קר וללכי ,ררעהו המשהה תודעו לע הנוממלו ךוניחל הקלחמה להנמל םידעוימה ,ספוטה יקתעה .דבלב ידרשמ שומישל דעוימ המשהה תדעו לש הטלחהה םוכיס ספוט
 
 5.5  המשהה תדעו תטלחה לע דימלתה ירוהל העדוהה
    .הטלחהה תלבק דעוממ םימי הרשעמ רחואי אל םושר ראודב חלשייו ,הדעווה שאר בשוי ידי-לע םותח היהי בתכמה .בתכמה תלבק דעוממ םוי דחאו םירשע תיזוחמה ררעה תדעו ינפב הדעווה תטלחה לע רערעל םירוהה לש םתוכז ןיוצת ןכ ומכ .היקומינ תאו הדעווה תטלחה תא לולכת העדוהה .ח חפסנב ,1.2‎-16 ףיעסב תואבומה תואמגודה יפ-לע היהי המשהה תדעו תטלחה לע םירוהל העדוהה חסונ
  :ןמקלדכ הטלחהה יקומינ תא טרפל שי םירוהל העדוהב
   (1)  ?יתוגהנתה ,ישפנ ,ילכש ,ינפוג :דימלתה לש ותייעב תדקמתמ םוחת הזיאב
   (2)  ?ומודיקל וילא הנפומ דימלתהש תרגסמה גוס םורתי דציכ - דחוימ ךוניח תרגסמב דימלתה לש ותמשה לע הטילחה הדעווה םא
    .בצמה תא םלוהה יפולח ךילה לע הדעווה טילחת הז הרקמב .םירוהל העדוהב םיקומינה וטרופי אל ,רחא םדאל וא דליל ישממ קזנ םורגל הלולע םירוהל התטלחהל םיקומינה תריסמש הדעווה הטילחה םהבש ,םיגירח םירקמב
  .לוכיטרפב ןייעל יאשר םירוהה לש םמעטמ ילאיצוס דבוע וא אפור ,יכוניח גולוכיספ ,דחוימה ךוניחה קוחל (ד)9 ףיעסב רומאכ .םירוהה ינפב יוסח היהיו ,לכיטרפב םשריי הדעווה לש הטלחהל םיקומינה תריסממ תוענמיהל רבסהה
    .ביצקתה קוח תולבגמב הנתומ הטלחהה עוציב יכ המשהה תדעו לש הטלחהה תודוא םירוהל חלשייש בתכמב ןייצל שי (6.4.90 ,ם"שתה ןסינב א"י ךיראתמ) דחוימה ךוניחה קוחל ןוקיתה יפ-לע
 
 .6 המשהה תדעווב רזוח ןויד
 
  .וניינעב תמדוקה הטלחהה דעוממ הנש הפלחש יאנתב ,ודלי לש וניינעב רזוח ןויד תע לכב םוזיל יאשר הרוה .וזמ הרצק הפוקת רחאל םג דימלת לש ויניינעב רזוח ןויד םוזיל םילוכי ירוביצ ןוגרא וא יכוניחה דסומה להנמ .המשהה תדעו ינפל רזוח ןוידל וז תרגסמב דמולה דימלת לש וניינע תא םינש שולשב םעפ איבי (ליגר ךוניחל רפס-תיבב דחוימ ךוניחל התיכ וא דחוימ ךוניחל רפס-תיב ,דחוימ ךוניחל םידלי ןג) דחוימ ךוניחל דסומ להנמש ,עבוק דחוימה ךוניחה קוחל 10 ףיעס
.ליעל 2 ףיעס-תתב טרופמה יפ-לע ,ךוניח תורגסמ ןיב דימלת תרבעה ןיגב רזוח ןויד םיבייחמה םירקמב ןכו ,ליעל רומאכ ,םינש שולשב םעפ דימלת לש וניינעב המשהה תדעווב רזוח ןויד םוזיל תוירחאה תלטומ תננגה לע וא רפסה-תיב להנמ לע
.ליעל 2 ףיעס תתב םיטרופמה םילהנה יפ-לע ,תנכדועמ תיגולוכיספ הכרעה עוציבלו ןכדועמ הינפה ןולאש יולימל תננגה וא להנמה וגאדי רזוחה ןוידה ךרוצל
.רזוחה ןוידה לע םג םילח הז רזוחב םיטרופמה םירחאה םילהנה לכ
 
 .7 המשהה תדעווב רזוח ןויד
 
 - .יתיימינפה דסומה אצמנ הטופיש םוחתבש תימוקמה תושרב ליגרה ךוניחה תורגסממ תחאב טלקיי אוה ,דחוימ ךוניח תרגסמל קוקז וניאש הטילחה המשהה תדעווש וא ,המשה תדעו רבע אל דימלתה םא
 
 - .יתיימינפה דסומה אצמנ הטופיש םוחתבש תימוקמה תושרב םיליגרה רפסה-יתבמ דחאב דחוימ ךוניחל המיאתמ התיכב דימלתה טלקיי ,ליגר ךוניחל רפס-תיבב דחוימ ךוניחל התיכב ותמשה לע הטילחה המשהה תדעוו ,המשה תדעו רבע דימלתה םא
 
 - .וב אצמנ יתיימינפה דסומהש תימוקמה תושרה לש טופישה םוחתב וא יתיימינפה דסומה םוחתבש דחוימ ךוניחל ןגב וא דחוימ ךוניחל רפסה-תיבב טלקיהל דימלתה לכוי ,דחוימ ךוניחל רפס-תיבב וא דחוימ ךוניחל ןגב ותמשה לע הטילחה המשהה תדעו םא
 

.המשהה תדעו לש הטלחהה תא תמלוהה תיכוניח תרגסמ דימלתל אוצמל תיארחאה איה יתיימינפה דסומה אצמנ המוחתבש תימוקמה תושרה ,הרקמ לכב
.דמל הבש הנורחאה תיכוניחה תרגסמל הליבקמה תיכוניחה תרגסמב דמלי החוורהו הדובעה דרשמ לש הטלחהה תדעו לש הטלחה יפ לע םוריח יבצמב היימינפל ותיבמ אצוהש דלי


.המשה תדעו לש הצלמה בייחמ בלושמ ןגב דלי ץוביש ,תאז םע .ליגר ךוניחל ןגב ותמשהכ הומכ הזכ ןגב דלי לש ותמשה .דחוימ ךוניח לש תרגסמ וניא בלושמ םידלי ןג *


[1] הזכ ןגב דלי לש ותמשה .דחוימ ךוניח לש תרגסמ וניא בלושמ םידלי ןג
הצלמה בייחמ בלושמ ןגב דלי ץוביש ,תאז םע .ליגר ךוניחל ןגב ותמשהכ הומכ
.המשה תדעו לשעבק תוארוה

כנמ רזוח"(ב)6/טנ ל, ט"ו נשתה טבשב"ט, 1 ראורבפב 1999