חוזר זה בוטל
אוכלוסיות מיוחדות
1.
חינוך מיוחד
1.2
יישום חוק החינוך המיוחד: ועדת הערר
1.2‎-14
1 בינואר 1999

תאריך תחולה
 
עדכון של החוזר
המיוחד כ"ב, התשנ"ו


מטרת הפרסום
 

מבוא
1.
סעיף 13 לחוק החינוך המיוחד קובע שילד חריג, הורה או נציג ארגון
ציבורי רשאים לערער על החלטה של ועדת השמה בפני ועדת ערר תוך
עשרים ואחד יום מקבלת ההחלטה. הליך ההשמה של תלמיד שהוגש
בעניינו ערר מסתיים רק לאחר שוועדת הערר קיבלה את החלטתה. עד
למועד זה יישאר התלמיד במסגרת החינוכית שהוא לומד בה, ובלבד
שהגורם המערער יציג מסמך מטעם יו"ר ועדת הערר המאשר את פנייתו
לוועדת הערר לצורך ערעור על החלטת ועדת ההשמה. כאשר מוגש ערר
בשלב המעבר של תלמיד מגן ילדים אל בית הספר היסודי, מבית הספר
היסודי לחטיבת הביניים ומחטיבת הביניים לחטיבה העליונה, יש להעביר
את התלמיד למסגרת החינוכית הרגילה הממשיכה עד תום הליך ההשמה,
ובלבד שהגורם המערער יציג מסמך מטעם יו"ר ועדת הערר המאשר את
פנייתו לוועדת הערר לצורך ערעור על החלטתה של ועדת ההשמה. יושב
ראש ועדת הערר יוודא שדיוני ועדת הערר על החלטות ועדות השמה
שהתקבלו עד 15 ביוני מדי שנה יסתיימו עד 31 באוגוסט באותה שנה.
 
הרכב ועדת הערר ומינוי חבריה
2
הרכב הוועדה
2.1
 
לפי סעיף 12(ב) לחוק החינוך המיוחד יהיה הרכב ועדת הערר כדלקמן:
 
מנהל מחוז של משרד החינוך התרבות והספורט או נציגו,
יושב ראש
א.
 
פסיכולוג חינוכי מחוזי של משרד החינוך התרבות
והספורט
ב.
 
מפקח לחינוך מיוחד
ג.
 
עובד סוציאלי מתוך רשימה שיקבע שר העבודה והרווחה
ד.
 
רופא מומחה מתוך רשימה שיקבע שר הבריאות
ה.
 
נציג של ועד ההורים הארצי לחינוך מיוחד, מתוך רשימה
שיקבע ועד ההורים
ו.
 
נציג של ארגון ציבורי ששר החינוך התרבות והספורט הכיר
בו בצו מתוך רשימות שהגישו הארגונים הציבוריים לשר.
ז.
 
מינוי חברי ועדת הערר
2.2
 
חברי ועדות הערר ממונים על ידי שר החינוך התרבות
והספורט.
א.
 
סיים אדם את התפקיד שמתוקפו מונה לחבר בוועדת הערר,
בטל המינוי שלו כחבר הוועדה.
ב.
 
על יושב ראש הוועדה לוודא שכל חברי הוועדה הם בעלי
כתב מינוי בר תוקף מטעם שר החינוך התרבות והספורט.
במידת הצורך יפנה יושב ראש הוועדה לממונה על ועדות
ההשמה והערר באגף החינוך המיוחד בבקשה לטפל
בהוצאת כתבי מינוי כחוק.
ג.
 
נוהלי המינוי של עובד סוציאלי, רופא ונציג ועד ההורים
הארצי לחינוך מיוחד הם על פי הנהלים למינוים לחברי
ועדות השמה (ראה לעיל, סעיף 1.2‎-13, תת סעיף 1, ס"ק
1.2).
ד.
 
מינוי נציג של ארגון ציבורי
ה.
 
להלן רשימת הארגונים הציבוריים ששר החינוך
התרבות והספורט הכיר בהם בצו: איל"ן, אלו"ט,
אקי"ם, המועצה לילד החוסה, ית"ד, מיח"א, ניצן
ושמע.
-  
הממונה על ועדות ההשמה והערר יטפל בהנפקת
כתבי מינוי לנציגי הארגונים הציבוריים ששר החינוך
התרבות והספורט הכיר בהם בצו, על פי רשימות
שתימסרנה על ידי ארגונים אלה ואשר תעודכנה מעת
לעת. רשימת הנציגים בעלי כתבי מינוי תובא לידיעת
יושבי ראש ועדות הערר. יושב ראש ועדת הערר יזמן
נציג ארגון ציבורי כחבר בוועדת הערר מתוך
הרשימות האלה.
-  
הפנייה אל ועדת הערר
3.
הורה או נציג של ארגון ציבורי המבקש לערער על החלטת ועדת השמה
בפני ועדת ערר יגיש את בקשתו בכתב אל יושב ראש ועדת הערר. הבקשה
תכלול את הפרטים האלה:
 
שם הילד ומספר תעודת הזהות שלו
-  
המסגרת החינוכית שממנה הופנה הילד לוועדת ההשמה
-
 
העתק הודעת ההחלטה של ועדת ההשמה, כפי שנמסרה לו.
-
 
יושב ראש ועדת הערר יודיע לרשות המקומית ולמסגרת החינוכית
שהילד לומד בה שהתקבלה פנייה לדיון בוועדת הערר, בציון תאריך
הפנייה. העתק של ההודעה יישלח לגורם המערער. יושב ראש ועדת הערר
יפנה אל יושב ראש ועדת ההשמה לקבלת המסמכים שהובאו לפני ועדת
ההשמה, הפרטיכול וסיכום ההחלטה. במידת הצורך הוא יפנה גם אל
מנהל המסגרת החינוכית לקבלת דו"ח חינוכי מעודכן אודות התלמיד.
יו"ר ועדת ההשמה ומנהל המסגרת החינוכית יעבירו את המסמכים
המתבקשים אל יו"ר ועדת הערר בתוך שבעה ימים ממועד הפנייה של
יושב ראש ועדת הערר.
 
היערכות לקראת הדיון בוועדת הערר
4.
כללי
4.1
 
האחריות לארגון עבודתה של ועדת הערר, לזימון
המשתתפים בה ולניהול ישיבותיה מוטלת על יושב ראש
הוועדה.
א.
 
הזימון לישיבות הוועדה ייעשה תוך פרק זמן סביר ולא
פחות משבוע ימים לפני מועד הישיבה.
ב.
 
יושב ראש הוועדה יזמן דיון רק כשברשותו מסמכי ועדת
ההשמה העוסקים בעניינו של הילד.
ג.
 
לדיון יוזמנו כל חברי הוועדה.
ד.
 
לא יזומן לשמש חבר בוועדת הערר מי שהשתתף בוועדת
ההשמה שדנה בעניינו של תלמיד הנדון בוועדת הערר.
ה.
 
נציג ועד ההורים הארצי לחינוך מיוחד לא יהיה חבר
בוועדת ערר הדנה בעניינו של תלמיד המתגורר בתחום
השיפוט של הרשות המקומית שבה הוא מתגורר.
ו.
 
נציג ארגון ציבורי אשר הגיש ערר לוועדת ערר לא יהיה חבר
בוועדת הערר הדנה בעניינו של ערר זה.
ז.
 
יושב ראש הוועדה יקבע את מועד כינוס הוועדה בטווח
זמן של עד שבועיים ממועד הגשת הערר.
ח.
 
יושב ראש הוועדה יזמין לדיון בוועדת הערר נציגים של
המוסד החינוכי שהילד לומד בו, המכירים את הילד באופן
אישי.
ט.
 
בכל מקרה יש לזמן לדיון את הגורם המערער שיזם את
הפנייה לוועדת ערר.
י.
 
הזמנת ההורים לדיון
4.2
 
יש להזמין את הורי הילד או את האפוטרופוס שלו לדיון
בוועדת הערר בעניינו.
א.
 
ההזמנה להורים תהיה על פי הטופס בנספח ט בסעיף 16 1.2
להלן ותישלח אליהם בדואר רשום. העתק ההזמנה יתויק
במשרדנו. בהזמנה יצוין שאם יש ברשותם של ההורים
מסמכים העשויים לסייע להחלטת הוועדה רצוי להעבירם
ליושב ראש הוועדה לפני מועד הדיון.
ב.
 
החלטות של ועדת ערר המתקבלות בעניינו של ילד בלי
שהוזמנו ההורים לדיון אינן תקפות.
ג.
 
אם סירבו ההורים לקבל את הדואר הרשום, יתקיים הדיון
במועד שנקבע וסירובם של ההורים יירשם בפרטיכול.
ד.
 
אם סירבו ההורים להופיע לפני הוועדה, תהיה הוועדה
רשאית לדון בעניינו של התלמיד ולקבל החלטות בהעדרם,
בתנאי שהם זומנו על פי הנהלים שפורטו לעיל.
ה.
 
אם הורה מבקש לדחות את הדיון בוועדת הערר מסיבות
מוצדקות, יש להיענות לבקשתו ובמידת הצורך לדרוש
ממנו מסמך המאשר זאת. יש לוודא שלא יידחו דיונים
בעניינו של תלמיד יותר מפעם אחת. לאחר דחייה אחת
יקוים הדיון גם ללא נוכחות ההורים. בכל מקרה ההורים
יכולים לשלוח את בא כוחם לדיון.
ו.
 
אם ההורים חיים בנפרד, יש להזמין את ההורה שהילד
נמצא במשמרתו וליידע את ההורה השני (אם כתובתו
ידועה).
ז.
 
ועדת הערר רשאית לזמן את הילד וכל גורם אחר הקשור
אליו להשמעת דבריהם.
ח.
 
ההורים רשאים להביא לדיון בוועדת הערר מומחים או
אנשים אחרים מטעמם להשמיע את טיעוניהם.
ט.
 
הגורם המערער יביא לידיעת יושב ראש הוועדה כל מקרה
שבו הורי הילד אינם שולטים בשפה העברית או שהם
חירשים או כבדי שמיעה. לדיון עם הורים חירשים או כבדי
שמיעה יזמין יושב ראש הוועדה מתורגמן לשפת סימנים או
אדם הבקיא בשפת הסימנים. לדיון עם הורים שאינם
שולטים בשפה העברית יוזמן מתורגמן או אדם אחר
השולט בשפה העברית ובשפה שבה ההורים דוברים. יושב
ראש הוועדה יודיע להורים על זכותם להביא מתורגמן
ממטעמם. בכל מקרה, האחריות להימצאותו של גורם
מתרגם בדיון חלה על יושב ראש הוועדה.
י.
 
המסמכים המשמשים את ועדת הערר בדיון ובקבלת ההחלטות
5.
המסמכים המובאים לפני ועדת הערר הם בעיקרם המסמכים שהובאו
לפני ועדת ההשמה, פרטיכול ועדת ההשמה וטופס סיכום ההחלטה של
ועדת ההשמה. הורי הילד רשאים להביא לפני הוועדה חוות דעת
מקצועיות ומסמכים אחרים הנוגעים לעניינו של הילד ואשר לא הוצגו
על ידם בוועדת ההשמה. יש להפנות את תשומת לבם של ההורים לכך
שהוועדה תוכל להתייחס רק למסמכים החתומים על ידי הגורם שכתב
אותם, תוך ציון מקצועו המדויק ומספר הרשיון המקצועי שלו. יושב
ראש ועדת הערר יוודא שכל המסמכים המובאים לפני הוועדה (ובכלל
זה המסמכים המפורטים בסעיף 1.2‎-13, תת סעיף 4, ס"ק 4.2 לעיל) יהיו
חתומים על ידי הגורם המקצועי שכתב אותם, תוך פירוט מקצועו
המדויק ומספר הרשיון שלו. כל המסמכים המובאים בפני ועדת הערר,
ובכלל זה הפרטיכול הנרשם במהלך הדיון בוועדת הערר, הם סודיים.
הוועדה רשאית להביאם לידיעת אדם אשר היא נזקקת לשירותיו לצורך
ההחלטה. על יושב ראש הוועדה ליידע את אותו אדם שחלה עליו חובת
הסודיות. ועדת הערר עשויה להידרש לאפיון חריגויות של ילד שעניינו
מובא בפניה במקרים בודדים בלבד, אשר יפורטו להלן, בתת סעיף 6, ס"ק
6.3 ג. המסמכים הנדרשים לאפיון חריגויות מפורטים לעיל, בסעיף
1.2‎-13, תת סעיף 4, ס"ק 4.2. באשר לזכות ההורים לעיין במסמכים
המשמשים את ועדת הערר, ראה לעיל, בסעיף 1.2‎-13, תת סעיף 4, ס"ק 4.3.
כל המסמכים שהובאו לפני ועדת הערר והמשמשים אותה יישמרו
במשרדנו. שמירת המסמכים תיעשה על פי תקנות הגנת הפרטיות (תנאי
החזקת מידע ושמירתו וסדרי העברת מידע בין גופים ציבוריים),
התשמ"ו 1986.
 
הדיון בוועדת הערר
6.
כללי
6.1
 
יושב ראש ועדת הערר אחראי על ניהול הדיון. יושב ראש הוועדה יידע את כל
המשתתפים בדיון על חובתם לשמור על סודיות הדיון. כל המוזמנים לישיבת
הוועדה, למעט חברי ועדת הערר, ההורים ובאי כוחם של ההורים, חייבים
לחתום על טופס הצהרה על שמירת סודיות (ראה סעיף 16 1.2, נספח ו).
 
הערה: חברי ועדת הערר מחויבים לשמור על סודיות מתוקף חוק החינוך
המיוחד.
 
מהלך הדיון
6.2
 
הדיון בוועדת הערר יתקיים רק אם משתתפים בו שלושה
חברים לפחות: יושב ראש הוועדה, המפקח על החינוך
המיוחד והפסיכולוג החינוכי המחוזי.
א.
 
מומלץ לקיים את הדיון בנוכחות הורי התלמיד מתחילת
הישיבה.
ב.
 
יושב ראש הוועדה יציג להורים את הנוכחים בישיבה ואת
תפקידיהם.
ג.
 
ההורים רשאים לבקש להשמיע את דבריהם בנוכחות חברי
הוועדה בלבד. כמו כן הם רשאים להציג לפני ועדת הערר
ממצאים חדשים, ובכלל זה אבחון פרטי שנעשה על ידי גורם
מקצועי מוכר ובעל רשיון.
ד.
 
אם ההורים מציגים לפני הוועדה מסמכים מטעמם, תתחשב
הוועדה במסגרת שיקוליה גם במסמכים אלה.
ה.
 
בתחילת הדיון יציג הגורם המערער את הרקע לפנייה
לוועדת הערר. אין לקיים דיון בוועדת הערר ללא נוכחותו
והשתתפותו של הגורם המערער.
ו.
 
המסמכים המובאים לפני הוועדה יוצגו למשתתפים, למעט
מסמכים שלגביהם החליטה הוועדה בדיון מוקדם שהם
חסויים.
ז.
 
בהעדרו של כותב מסמך מקצועי המובא לפני הוועדה יציג
את המסמך חבר הוועדה שהוא איש מקצוע מאותו תחום
של כותב המסמך, ובהעדרו יוצג המסמך על ידי הפסיכולוג
החינוכי המחוזי חבר הוועדה.
ח.
 
בדיון עם הורים חירשים או לקויי שמיעה או עם הורים
שאינם דוברים עברית יתורגם מהלך הדיון להורים בשפה
המובנת להם. בדיון עם הורים עיוורים או כבדי ראייה יש
לקרוא לפניהם את המסמכים המוצגים בדיון.
ט.
 
יושב ראש הוועדה יוודא שהמונחים המקצועיים השונים
יוסברו להורים ולנוכחים האחרים בדיון שאינם אנשי
מקצועי בתחומים הנדונים, כדי שהכתוב במסמכים
והנאמר במהלך הדיון יובנו להם.
י.
 
מהלך הדיון יירשם בפרטיכול.
יא.
 
סיכום הדיון והחלטת הוועדה
6.3
 
כללי
א.
 
סיכום הדיון וההחלטה של ועדת הערר יתקבלו
בנוכחות חברי ועדת הערר בלבד ועל ידם.
1)
 
על פי סעיף 13(ד) לחוק החינוך המיוחד תתקבל
ההחלטה של ועדת הערר ברוב דעות חבריה
המשתתפים בישיבה, בתנאי שמספרם לא יפחת
משלושה.
2)
 
קביעת נוסח ההחלטה של הוועדה והנימוקים
להחלטה הם חלק בלתי נפרד מישיבת הוועדה, והם
ינוסחו עם תום הדיון על ידי חברי הוועדה
שהשתתפו בדיון ועל דעתם.
3)
 
החלטות ועדות הערר כפופות למגבלות חוק
התקציב.
4)
 
החלטת ביניים
ב.
 
הוועדה רשאית להחליט לקבוע בתום הדיון שיש
צורך בהמשכו במועד נוסף, מטעמים מיוחדים אשר
יירשמו בפרטיכל. אם הוועדה החליטה לפני ההחלטה
המסכמת לשלוח את הילד לבדיקות נוספות,
וההורים מתנגדים לבדיקה, תחליט הוועדה בעניין
הערר על פי החומר המצוי בפניה, וסירובם של
ההורים יירשם בפרטיכול.
1)
 
החלטות הביניים תירשמנה בפרטיכול.
2)
 
החלטה מסכמת
ג.
 
לעניין ההחלטה המסכמת את הדיון בעניינו של
התלמיד עומדות לפני הוועדה אפשרויות ההחלטה
האלה:
1)
 
לקבל את הערר ולשנות את החלטת ועדת
ההשמה
א)
 
להחזיר את העניין לוועדת ההשמה לדיון
נוסף, עם הוראות או בלעדיהן
ב)
 
לדחות את הערר.
ג)
 
הוועדה תיתן את החלטתה תוך עשרים ואחד ימים
מיום שהוגש הערר
, זולת אם האריכה את המועד
מטעמים מיוחדים שיירשמו בפרטיכול.
2)
 
החלטת ועדת הערר היא סופית.
3)
 
אין להתנות את יישום ההחלטה של ועדת הערר במתן
שירותים או טיפולים כלשהם לתלמיד במסגרת שבה
הוא הושם.
4)
 
ועדת הערר אינה מוסמכת להחליט על מתן שירותים
וטיפולים כלשהם לתלמידים שהיא אישרה את
השמתם במסגרת החינוך מיוחד.
5)
 
אישרה ועדת הערר את השמתו של ילד במסגרת חינוך
רגיל, היא רשאית להמליץ על טיפולים או על שיעורים
מיוחדים שיינתנו לו במסגרת זו. הוועדה תתחשב
בהמלצותיה בהוראות משרד החינוך התרבות
והספורט לטיפול בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים
המשולבים במסגרות החינוך הרגיל.
6)
 
ההחלטה המסכמת של הוועדה בעניינו של התלמיד
תירשם בפרטיכול במהלך הדיון המסכם שנוכחים בו
חברי הוועדה בלבד, כחלק בלתי נפרד ממנו.
7)
 
אם ועדת הערר אישרה את השמתו של תלמיד
במסגרת חינוך מיוחד
, יאפיין הפסיכולוג החינוכי
המחוזי, החבר בוועדת הערר, את סוג החריגות
העיקרית של התלמיד (ובמידת הצורך גם את
החריגות המשנית שלו) במקרים האלה:
8)
 
במקרה שוועדת הערר החליטה על השמתו של
תלמיד במסגרת חינוך מיוחד, והחלטה זו היא
בניגוד להחלטה של ועדת ההשמה, אשר
החליטה קודם לכן על השמתו במסגרת של
חינוך רגיל, ולפיכך לא אופיינה חריגותו של
התלמיד בוועדת ההשמה
(1)
 
כאשר החלטה זו של ועדת הערר אינה שונה
מהחלטת ועדת ההשמה, אולם חריגותו של
התלמיד לא אופיינה בוועדת ההשמה בשל
העדר מסמכי אבחון מתאימים, ומסמכים
כאלה הובאו לפני ועדת הערר
(2)
 
כאשר חריגותו של התלמיד אופיינה בוועדת
ההשמה על סמך מסמכי אבחון שהובאו לפניה,
אולם הפסיכולוג החינוכי המחוזי מוצא שעל
סמך מסמכים אחרים שהובאו לוועדת הערר
יש מקום לשנות את אפיון החריגות.
(3)
 
אפיון החריגות יירשם בחלק ב של טופס סיכום
ההחלטה של ועדת הערר, ויתבצע במהלך הדיון
המסכם של הוועדה, והוא יהיה חלק מההחלטה
המסכמת של הוועדה, וייעשה על פי ההוראות בעניין
זה לוועדות ההשמה.
 
הפרטיכול
6.4
 
רישום הפרטיכול של ועדת הערר יכלול את הסעיפים האלה:
א.
 
פרטי התלמיד
1)
 
פרטים אישיים
-  
פרטי מסגרת החינוך שהוא לומד בה
-  
הנוכחים בדיון
2)
 
פרטי החברים בוועדה
-  
פרטי המוזמנים לוועדה
-  
המסמכים
3)
 
פרטי המסמכים שהובאו לפני הוועדה
-  
מהלך הדיון בהשתתפו ההורים, ובכלל זה רישום
עמדת ההורים כפי שהוכתבה לרושם הפרטיכול
4)
 
מהלך הדיון בהשתתפות חברי הוועדה בלבד
5)
 
פרטי ההחלטה
6)
 
סיכום עמדת ההורים
7)
 
הנימוקים להחלטה
8)
 
הערות
9)
 
אישור על רישום הפרטיכול.
10)
 
יו"ר ועדת הערר יאשר את הפרטיכול בחתימתו.
ב.
 
דוגמת טופס הפרטיכול של ועדת הערר מובאת בנספח י של
סעיף 16 1.2 להלן.
ג.
 
אגף החינוך המיוחד ישלח ליושבי ראש ועדות הערר טופסי
סיכום החלטה סטנדרטיים (הכוללים העתקים) אשר ישמשו
לרישום ההחלטות המסכמות; על פי ההנחיות שתצורפנה
לטופס ישלח יושב ראש הוועדה העתקים מטופס סיכום
ההחלטה, לאחר שיחתום עליהם, לגורמים האלה:
ד.
 
ליו"ר ועדת ההשמה, והוא יעביר העתק של הטופס
לשירות הפסיכולוגי החינוכי ברשות המקומית
1)
 
למנהל המחלקה לחינוך ברשות המקומית, לצורך
טיפול בשיבוצו של התלמיד במסגרת חינוכית הולמת
(מששובץ התלמיד במסגרת חינוך מיוחד, יעביר מנהל
המחלקה לחינוך העתק של הטופס שבידו למנהל
המסגרת החינוכית שבה שובץ התלמיד)
2)
 
לממונה על ועדות ההשמה והערר באגף החינוך
המיוחד.
3)
 
הערה: טופס סיכום ההחלטה של ועדת ההשמה מיועד לשימוש משרדי בלבד.
העתקי הטופס המיועדים למנהל המחלקה לחינוך ולממונה על ועדות ההשמה
והערר יכללו רק את הנתונים הנדרשים לצורכיהם.
 
ההודעה להורי התלמיד על החלטת ועדת הערר
6.5
 
נוסח ההודעה להורים על החלטת ועדת הערר יהיה על פי הדוגמאות המובאות
בנספח יא של סעיף 16 1.2 להלן. ההודעה תכלול את החלטת הוועדה ואת
נימוקיה. כמו כן יצוין בהודעה כי החלטת הוועדה היא סופית. המכתב יהיה
חתום על ידי יושב ראש הוועדה, ויישלח בדואר רשום לא יאוחר מעשרה ימים
ממועד קבלת הערר (זולת אם האריכה הוועדה את המועד מטעמים מיוחדים
שנרשמו בפרטיכול). במקרים חריגים, שבהם החליטה הוועדה שמסירת
הנימוקים להחלטתה להורים עלולה לגרום נזק ממשי לילד או לאדם אחר, לא
יפורטו הנימוקים בהודעה להורים. במקרה זה תחליט הוועדה על הליך חלופי
ההולם את המצב. ההסבר להימנעות ממסירת הנימוקים להחלטה של הוועדה
יירשם בפרטיכול, ויהיה חסוי בפני ההורים. פסיכולוג חינוכי, רופא או עובד
סוציאלי מטעמם של ההורים רשאי לעיין בפרטיכול כולו. על פי התיקון לחוק
החינוך המיוחד (מתאריך י"א בניסן התש"ם, 6.4.90), במכתב שיישלח להורים
אודות ההחלטה של ועדת הערר יש לציין כי ביצוע ההחלטה מותנה במגבלות
חוק התקציב.
 
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נט/6(ב), ט"ו בשבט התשנ"ט, 1 בפברואר 1999