חוזר זה בוטל
אוכלוסיות מיוחדות
1.
חינוך מיוחד
1.2
יישום חוק החינוך המיוחד: ועדת השמה וערר - נושאים משותפים
1.2‎-15
1 בינואר 1999

תאריך תחולה
 
עדכון של החוזר
המיוחד כ"ב, התשנ"ו


מטרת הפרסום
 

תשלום לנציג ועד ההורים הארצי לחינוך מיוחד ולנציג ארגון ציבורי עבור
השתתפות בישיבות ועדת השמה או ערר

1.
כללי
1.1
 
נציג ועד ההורים הארצי לחינוך מיוחד ונציג ארגון ציבורי, כמשמעותם בחוק
החינוך המיוחד, זכאים לקבל תשלום עבור השתתפותם בישיבות ועדות השמה
וערר מתוקף חוק החינוך המיוחד.
 
הזכאים לתשלום
1.2
 
נציג אחד של ועד ההורים הארצי לחינוך מיוחד, אשר
השתתף כחבר בישיבת ועדת השמה או בישיבת ועדת ערר
א.
 
נציג אחד של ארגון ציבורי שהוכר על ידי שר החינוך
התרבות והספורט, אשר השתתף כחבר בישיבת ועדת ערר.
ב.
 
תעריפי התשלום
1.3
 
התשלום עבור השתתפות בישיבת ועדת השמה או ערר יהיה לפי תעריף נציבות
שירות המדינה להשתתפות נציג ציבור שאינו עובד מדינה בוועדה ציבורית,
כדלקמן:
 
עבור ישיבה שבה נדון עניינו של ילד אחד בלבד יהיה
התשלום 20% מהתעריף המרבי לחברי ועדות ציבוריות,
כמפורסם על ידי אגף החשב הכללי.
א.
 
עבור ישיבה שבה דנים בעניינם של 2 ילדים ויותר ומשך
הישיבה הוא עד 5 שעות יהיה התשלום 50% מהתעריף
הנ"ל.
ב.
 
עבור ישיבה הנמשכת למעלה מ 5 שעות יהיה התשלום
100%.
ג.
 
תשלומים אלה כוללים כיסוי בגין כל ההוצאות, כמו החזרי הוצאות נסיעה,
אשל או שעות ביטול זמן.
 
נוהל ביצוע התשלומים
1.4
 
נציג ועד ההורים הארצי לחינוך מיוחד או נציג ארגון ציבורי, הזכאי לתשלום
על פי הוראות שלהלן, ימלא בתום ישיבת הוועדה שבה השתתף טופס "בקשה
לתשלום עבור השתתפות בישיבת ועדת השמה או ערר" (ראה נספח יב בסעיף
1.2‎-16), ויעבירו לידי המפקח על החינוך המיוחד או לידי נציגו שהשתתף באותה
ישיבה. טופס הבקשה המלא יועבר אל המפקח על החינוך המיוחד לא יאוחר
מעשרה ימים לאחר המועד שבו התקיימה הישיבה. המפקח על החינוך המיוחד
יאשר את פרטי ההשתתפות בחתימה על גבי הטופס, ויעבירו לאגף חינוך מיוחד
לביצוע הוראת תשלום. טופסי "בקשה לתשלום עבור השתתפות בישיבת ועדת
השמה או ערר" ניתן לקבל אצל הממונה על ועדות ההשמה והערר באגף לחינוך
מיוחד (ראה כתובת בסעיף 1.2‎-12 לעיל).
 
יישום החלטות ועדות ההשמה או הערר
2
כללי
2.1
 
יישום החלטות של ועדות השמה או ערר כפוף למגבלות חוק
 
התקציב. רשות החינוך המקומית שבתחום שיפוטה מתגורר הילד החריג
אחראית על שיבוצו במסגרת חינוכית הולמת, על פי סוג המסגרת שוועדת
ההשמה או הערר החליטה עליה. ככלל, החלטות של ועדות השמה או ערר
המתקבלות במהלך שנת לימודים מסוימת תהיינה מיועדות ליישום בשנת
הלימודים שאחריה. כדי לאפשר למערכת החינוך להיערך לשנת הלימודים הבאה
נדרשות ועדות ההשמה לסיים את דיוניהן עד 15 ביוני בכל שנה. יישום
החלטות של ועדת השמה על השמת תלמידים במסגרות חינוך מיוחד במהלך שנת
הלימודים יוגבל למקרים חריגים בלבד, כגון מקרים של ילדים שהופנו במצב
חירום לפנימייה, ילדים שאינם רשומים במערכת החינוך, ילדים שנשרו
ממוסדות פנימייתיים, ילדים המשתחררים מאשפוז, ילדים החוזרים מחו"ל או
ילדים עולים שיש להם חריגויות קשות, או במקרה שהורי הילד, ארגון ציבורי
או הרשות המקומית דורשים זאת (בתנאי שהילד זכאי לחינוך מיוחד על פי
התאריכים הקובעים לעניין גילו). במקרים בודדים וחריגים מאוד עשויה
להידרש גם העברה דחופה של תלמיד ממסגרת חינוך אחת לאחרת בעקבות
החלטה של ועדת השמה. בכל המקרים החריגים שצוינו לעיל יבדוק מנהל
המחלקה לחינוך של הרשות המקומית עם המפקח על החינוך המיוחד את
אפשרויות היישום של ההחלטות במסגרות הקיימות ובמגבלות התקציביות
הקיימות במועד שבו התקבלה ההחלטה.
 
יישום המלצות לגבי תלמידים שהושמו במסגרות החינוך הרגיל
2.2
 
אם ועדת ההשמה או הערר החליטה על השמתו של תלמיד במסגרת של חינוך
רגיל (בגן לחינוך רגיל או בכיתה רגילה), והמליצה על טיפולים ועל שיעורים
מיוחדים שיינתנו לו במקרה זה יתחשב המנהל בהמלצות אלה במסגרת
ההוראות והנהלים שקבע משרדנו בכל הקשור לטיפול בתלמידים בעלי צרכים
מיוחדים הלומדים במסגרות החינוך הרגיל. בכל מסגרת של חינוך רגיל שהוקצו
לזכותה שעות מסל השילוב תיועדנה שעות אלה בעדיפות ראשונה לטיפול
בתלמידים שהוזכרו לעיל, במגבלות מכסת השעות העומדת לרשות כל מסגרת
והשירותים הזמינים בה. מתן השירותים מסל השילוב יהיה כפוף לנהלים
שיקבע המשרד בעניין זה. בכל מקרה שבו המליצה ועדת ההשמה או הערר על
טיפולים ועל שיעורים החורגים מהוראות משרד החינוך התרבות והספורט
(מבחינת סוג הטיפולים או השיעורים או מבחינת היקפם), יודיע על כך מנהל
המסגרת החינוכית ליו"ר ועדת השילוב היישובית/ האזורית. יו"ר ועדת
השילוב יבוא בדברים עם יו"ר ועדת ההשמה או הערר, ויפנה את תשומת לבו
לעניין זה. במידת הצורך תנחה ועדת השילוב היישובית את מנהל המסגרת
החינוכית בדרכי הפעולה האפשריות לטיפול בתלמיד. במקרים שבהם המליצה
ועדת ההשמה או הערר לשלב את התלמיד בגן משולב או בכיתה משולבת יביא
מנהל המחלקה לחינוך ברשות המקומית לידיעת ועדת השילוב היישובית/
האזורית את ההמלצה. ועדת השילוב היישובית תבדוק את האפשרויות של
יישום ההמלצה במסגרת מכסת סל השילוב היישובית, ובמידת הצורך תבדוק
גם דרכים חלופיות לטיפול בתלמיד במסגרת סל השילוב.
 
שיבוץ תלמידים במסגרות החינוך המיוחד
2.3
 
תלמיד שוועדת ההשמה או ועדת הערר החליטו על השמתו במסגרת חינוך
מיוחד ישובץ על ידי המחלקה לחינוך ברשות המקומית במסגרת הקרובה ככל
האפשר לאזור מגוריו. בחירת המסגרת תתואם עם השירות הפסיכולוגי
החינוכי ועם המפקח על החינוך המיוחד. מנהל בית הספר או הגננת יקלטו
תלמידים למסגרת החינוך המיוחד שבניהולם על פי הפניית המחלקה לחינוך
ברשות המקומית. להפניה זו חייב להיות מצורף טופס סיכום החלטה של ועדת
השמה שהתקיימה בעניינו של התלמיד המופנה. אין לדחות תלמידים שהופנו על
ידי הרשות המקומית או להתנות את קבלתם של תלמידים למסגרת החינוכית.
בהעדר מסגרת חינוך מיוחד מתאימה במקום מגוריו של התלמיד, יפנה מנהל
המחלקה לחינוך אל הרשות המקומית הקרובה ביותר שמצויה בה מסגרת
חינוך מתאימה, ויבטיח את קליטתו במסגרת זו, בתיאום עם הפיקוח על
החינוך המיוחד ועם השירותים הפסיכולוגיים החינוכיים בשתי הרשויות.
מובהר בזאת, שלעניין שליחת תלמיד מרשות מקומית אחת לרשות מקומית
אחרת כדי לשבצו במסגרת חינוכית מתאימה הגורם הקובע הוא המרחק
הגיאוגראפי ולא גבולות הסמכות של מחוזות משרדנו. סעיף 4(ג) לחוק החינוך
המיוחד קובע, שרשות מקומית ששלחה ילד חריג למסגרת חינוך מיוחד הנמצאת
בתחום שיפוטה של רשות מקומית אחרת תשתתף בהוצאות קיום אותה מסגרת
בגין הילד החריג ששלחה. ההשתתפות תהיה בהתאם להנחיות המתפרסמות על
ידי המשרד בנושא אגרת תלמידי חוץ בחינוך המיוחד.
 
מחשוב עבודתן של ועדות ההשמה והערר
3.
משרד החינוך התרבות והספורט פיתח מערכת ממוחשבת לתפעול של
ועדות ההשמה והערר. המערכת מבוססת על הוראת חוק החינוך
המיוחד ועל הנהלים המובאים בסעיפים 1.2‎-12 עד 1.2‎-16.
 
אלה מטרות המערכת:
 
תמיכה בעבודת ועדות ההשמה והערר וייעולה (זימון ישיבות,
ארגון הישיבות, הפקת פרטיכלים ותכתובות שונות וכדומה)
א.
 
בקרה על חריגים
ב.
 
אחזור מידע בחתכים שונים
ג.
 
הפקת נתונים סטטיסטיים על הפניות הוועדה ועל החלטותיה
(ובכלל זה דיווח נתונים למשרד)
ד.
 
קישור בין ועדת ההשמה לבין ועדת הערר וועדת ההסעות במחוז.
ה.
 
במחשוב ההחלטות של ועדות ההשמה והערר הושם דגש מיוחד על
חסיון המידע הנוגע לתלמיד ועל נקיטת אמצעים למניעת גישה אל מערכות
המידע ולמניעת העברה של נתונים לגורמים שאינם מורשים להשתמש
בהם. המערכת נבנתה על מחשבים אישיים, באמצעות כלי תוכנה
מתקדמים המבוססים על תוכנת "חלונות". אפיון המערכת והגדרת
תהליכי העבודה בוצעו בשיתוף עם יושבי הראש של ועדות ההשמה ושל
ועדות הערר. המערכת תותקן בהדרגה ברשויות המקומיות, בתיאום עם
מרכז השלטון המקומי.
 


ועדות השמה וערר שהמערכת תותקן בהן תשתמשנה בטפסים השונים המופקים
על ידי המערכת במקום אלה המובאים בנספחים שבסעיף 1.2‎-16.

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נט/6(ב), ט"ו בשבט התשנ"ט, 1 בפברואר 1999