להנימו ןוגרא .3
םידימלת תורבעהו םושיר 3.10
םיידוסי לעה רפסה יתבל םושירה
ס"שתה םידומילה תנשל
3.10-3(טנ)


םושירה דעומ
,ןושאר םוימ ךרעיי ס"שתה םידומילה תנשל םיידוסי-לעה רפסה יתבל םושירה
28) ט"נשתה ןסינב א"י ,ןושאר םוי דע ,(1999 סרמב 21) ט"נשתה ןסינב 'ד
.(1999 סרמב
.1
םושיר יבייח .2
ידוסיה רפסה תיבב 'ח התיכ ומייסש תורענו םירענ 2.1
דומלל וכישמי םא םג ,םייניבה תביטחב 'ט התיכ ומייסש תורענו םירענ
ןיאש םייניב תביטחב 'ט התיכ ומייסש וא ,דסומ ותואבש הנוילעה הביטחב
.הנוילע הביטח הכשמהב
2.2
םושירה תבוח .3
.םירוהה לע הלח םושירה תבוח 3.1
ואיביש יאנתב ,םמצע תא םושרל םיאשר תורענו םירענ ,ליעל רומאה ףא לע
דחאמ האשרה בתכמו םירוהה ינשמ דחא לש ןוכרד וא תוהז תדועת םמע
.םהמ
3.2
םושירה םוקמ .4
תותיכ הנומש ןב ידוסי רפס תיב ומייסש תורענו םירענ 4.1
יפל) 'ט התיכ םייקמה יתד יתכלממ וא יתכלממ ךוניח דסומב ומשריי
רפס תיבב ,הנפלואב ,תינוכית הבישיב ,(םושירה תונקתל 'א7 הנקת
.תימוקמה תושרה םוחתב ימי וא יאלקח רפס תיבב ,יאבצ םדק
ונרכזהש תודסומה ןמ דחאב ומשרנ אל םא וא ,דחוימ עבור ןיאב
.תימוקמה תושרה םוחתבש רכומ דסומ לכב ומשריי םה ,ליעל
:הלאה םירקמה ןמ דחאב ,רחא רכומ ךוניח דסומב ומשריי
ךוניח דסומ הב םירג םירענהש תימוקמה ךוניחה תושרב ןיא םא
רכומ
(1
רכומ יכוניח דסומב ודמלי םהש םיצור םידימלתה ירוה םא
דסומ אלא ןיא הב םירג םהש תימוקמה ךוניחה תושרבו ,יתד
ךפהל וא ,יתד וניאש רכומ ךוניח
(2
םמושיר תא הב םירג םהש תימוקמה ךוניחה תושר הריתה םא
:הלא תוביסמ ,הל הצוחמש רכומ ךוניח דסומב
תותיכ וא תיגולונכט הבישי ,תינוכית הבישי אוה דסומה םא (א
םהידלי תא םושרל םישקבמ םירוהה םא וא ,תויתבישי ךשמה
הלאמ לולסמ וא המגמ ,ביתנ וב שיש םושמ ינולפ דסומל
:ןלהל םיטרופמה
יתובשייתה וא יגולונכט ,ינויע ביתנ -
'ט התיכב תדמלנה ,תינולפ תיגולונכט המגמ -
ךוניחה תושרב ןיאש יאנתב לוכהו ,םייגולונכט םילולסמ -
המוד ךוניח דסומ הב םירג םהש תימוקמה
(3
.יצרא יפוא לעב אוה דסומה םא (ב
'ט התיכ ומייסש תורענו םירענ 4.2
.רכומ ךוניח דסומ לכב ומשריי םה ,'י התיכ הכשמהב ןיא םא
םא ,םרפס תיבב ומשריי םה יתנש-שש רפס-תיבבו םייניב תביטחב
תורענו םירענ .דסומ ותואב םהידומיל תא ךישמהל םינווכתמ םה
תושרל ץוחמ ךוניח דסומל םשריהל םישקבמהו 'ט התיכ ומייסש
רושיא .ץוח ידומיל רושיאב ודייטצי ,הב םירג םהש תימוקמה ךוניחה
בוקעל תימוקמה תושרל רשפאת רושיאה תלבק .ןויד אלל ןתניי הז
רושיאב ןיא .הבוח דומיל קוח םייקלו םושירה ךילהת רחא
תא תוסכל הליחתכלמ תובייחתה םושמ 'י התיכ ידימלתל ץוח-ידומיל
.תורחא תואצוה וא דימלתה לש העיסנה תואצוה
םייניבה תוביטחב 'ח-ו 'ז תותיכ ירגובל הרבעה רושיא 4.3
םהידומיל תא וכישמי םייניבה תוביטחב 'ח-ו 'ז תותיכ ימייסמ
.הביטחב
וידומיל תא םייס םרטב רחא רפס תיבל דימלת ריבעהל םירוה ושקיב
ודייטצהש רחאל קר םהל יוצרה רפסה תיב לא ונפי ,םייניבה תביטחב
רפסה תיב םא .םהירוגמ םוחתב תימוקמה ךוניחה תושר רושיאב
תא םג ןכמ רחאל ולבקי םה ,תרחא תימוקמ תושרב אוה םהל יוצרה
.הב אצמנ רפסה תיבש תימוקמה תושרה רושיא
דומלל שקבמ דימלתה םא ,הרבעה רשאת תימוקמה ךוניחה תושר
.יצרא יפוא לעב ךוניח דסומב
םידימלת יבגל .היימינפ םע רפס תיב אוה יצרא יפוא לעב ךוניח דסומ
,הב תאצמנ היימינפהש תימוקמה ךוניחה תושר םוחתב םיררוגתמה
האלמ תוהש היימינפב והשיש דבלבו ,הילא םשריהל םידימלתה ולכוי
יתב תושפוחו םיגח ,תבש תשפוח טעמל ,עובשה תומי לכב) לבוקמכ
.(רפסה
תא ובזעש 'ט וא 'ח תותיכ ידימלת לבקל רפס יתב לע רוסיא םייק
תושרה רושיא אלל רחא רפס תיבב םידמולו םייניבה תביטח
.רוערע לש הרקמב זוחמה להנמ תערכהל תופיפכב ,תימוקמה
ליג יגירח
ויהי ,(1978-ח"לשתה ,11 'סמ ןוקית) 1949-ט"שתה ,הבוח דומיל קוח יפ לע
- ימשר ךוניח דסומב םניח ךוניחל םיאכז
.5
;הבוח דומיל קוח םהילע לחש ימ לכ
תינכת יפל םהידומיל תא ומייס םא תלוז - 17 וא 16 ליגב הרענ וא רענ
יפל םהידומיל תא ומייס אלו 18 ליגב םהש ימו ,ב"י התיכ לש םידומיל
.א"י התיכב םידומילה תינכת
- וז הארוה ךרוצל ,היהי "ליג גירח"
םיליגה ןמ דחא לכב ,(םייניב תביטח תוברל) ידוסי-לעה ךוניחב ידימלת לכ
:'ב רוטב ודצל תטרופמה התיכב ץבושמ וניאשו 'א רוטב ןלהל םיטרופמה
'ב רוט
'א רוט
התיכה
ליגה

12

13

14

15
התיכ לש םידומילה תינכת יפל םידומילה תא םייס םרטו 18 ליגב אוהש ימ
.א"י
וא התיכ ץפקוה םא ,ליעל רומאה ףא לע ,םניח ךוניחל יאכז היהי "ליג גירח"
.טרופסהו תוברתה ךוניחה דרשמ ל"כנמ ידי לע ועבקנש םילהנה יפל התיכ ראשנ
,בתכב השקב שיגהל לכוי וידומילב ךישמהל הצורהו ליג גירח אוהש דימלת לכ
רפס יתב לע הנוממה :אוה הנעמש ליג יגירחל הדעוול ,רפסה תיב להנמ תועצמאב
.םילשורי ,292 ד"ת ,טרופסהו תוברתה ךוניחה דרשמ ,דומיל רכש לעו םיפיקמ
םירחא םיכמסמו דימלתה לש תוהזה תדועת לש םולצת השקבל ףרצל שי
.ןיינעל םיעגונה
.רפסה תיב להנמל התטלחה לע עידותו ,השקב לכ קודבת הדעווה
דעומ דועבמ ךרעיהל תושקבתמ רפסה יתב לע תויולעבהו תוימוקמה תויושרה
.תונקיידבו ןמזב םושירה עוציבל
.02-5603258 'לט ,ידוסי-לע ךוניחל ףגאה לא תונפל רשפא תולאשב

תועדוה


1999 ראורבפב 1 ,ט"נשתה טבשב ו"ט ,6/טנ ל"כנמ רזוח