3. ארגון ומינהל
3.6 טכנולוגיית המידע ומחשוב
חדשות ועדכונים ב"אוח" - אתר האינטרנט
של המשרד - ובאתרי היחידות
(נט)3.6‎-3


אוח - אינטרנט ומידע חינוכי
1.
אתר האינטרנט של המשרד מתעדכן מדי יום ומוסיף מגוון מידע, כדלקמן:
הזכות לכבוד והחובה לכבד: מקבץ של ציטוטים ואמירות בנושא, הפעלות
למורים ולתלמידים, מאמרים מאת שר החינוך התרבות והספורט ומדריך
הפעלה בנושא 50 שנה להכרזת זכויות האדם.
1.1
יום חינוך ארוך: מידע על חוק יום חינוך ארוך ותשובות לשאלות נפוצות
שהורים שואלים לגביו: מתי יוחל החוק למעשה, ומה השלכות החוק לחיי
היום-יום. הגולשים מוזמנים להשתתף, לשאול ולהגיב גם בפורום בנושא.
1.2
כתובת "אוח": http://www.education.gov.il .

אתרי היחידות של המשרד
2.
אתר המינהל למיכון ולמערכות מידע: מחשוב וארגון המידע נדרשים בכל
עשייה חינוכית. מינהל המיכון מספק ליחידות המשרד כלים ארגוניים
ומערכות מידע שונות לצורך התפקוד השוטף של היחידות. באתר המינהל
מוצגות מערכות מידע שונות, וכן מוצגים המשתמשים במערכות
והטכנולוגיה שבבסיס של המערכות.
2.1
כתובת האתר: http://www.education.gov.il/meyda .

אתר מחוז מרכז: לקט יזמות ליום החינוך הגופני, הספורט וההגינות בסימן
50 שנה למדינת ישראל בבתי הספר השונים במחוז, פירוט מטרות
הפעילות, אופן ותוכן הפעילות בכל בית ספר, וכן מסקנות, סיכום והערות.
2.2
כתובת האתר: http://www.education.gov.il/merkaz .

אתר מחוז ת"א 2.3
עלון "בינת הלב": על אינטליגנציה רגשית, על עוגנים מוסריים,
ערכיים, רגשיים אישיים-חברתיים העשויים לסייע בידי התלמיד
למצות את הפוטנציאל האישי והחברתי שלו
פינת המורה: מידעון לעובדי הוראה
פרטים ומידע על תחרות רובוטיקה בבתי ספר על יסודיים במסגרת
מגמת מכונות בנתיב הטכנולוגי.
כתובת האתר: http://www.education.gov.il/tel-aviv .

אתר האגף לתרבות תורנית: מגוון ציטוטים ואמירות מן המקורות על כבוד
האדם, תוך התייחסות לנושא המרכז.
2.4
כתובת האתר: http://www.education.gov.il/toranit .


הודעות


חוזר מנכ"ל נט/6, ט"ו בשבט התשנ"ט, 1 בפברואר 1999