תוניחב .4
תורגב תוניחב 4.3
תורגבה תוניחבב תונחביהה יכרד תמאתה
,ב"י-ו א"י תותיכ ,הדימל ייוקל םידימלתל
ט"נשתהב

4.3-10(טנ)

תורהבה לש תפסות ןלהל ,3/טנ "עבק תוארוה" רזוחב םסרופש 4.3-8 ףיעסל ךשמהב
תנשל תופקת הלא תויחנה .ט"נשתה ץיקב תוניחבה ידעומ תארקל הלועפל תויחנהו
:דבלב ט"נשתה םידומילה
ילעב םידימלתל הדימל ייוקל םידימלת ןיב ינוש שיש ,םישיגדמו םירזוח ונא
ילעב םידימלת יבגל תונחביהה יכרד תמאתהל תויחנהה .םיידומיל םיישק
.ןהיפ לע לועפל שיו ,ליעל רכזוהש ףיעסב תוטרופמ םיידומיל םיישק
.1
םייקשו ט"נשתה ץיק דעומב ןחביהל םידיתעה םידימלת יבגל תויחנהה ןלהל
:הדימל ייוקל םתויהל ריבס ששח
.2
יכוניח גולוכיספ ידי לע ךליאו 'ז התיכמ הדימל ייוקלכ ונחבואש םידימלת
הנאבות הלא תוצלמה - תודחוימ תונחביה יכרדל הצלמה ולביקו החמומ
םילהנה יפ לע תוניחבה ףגאל חוודת התטלחהו ,תיגוגדפה הצעומב ןוידל
.םילבוקמה
2.1
הנקסמל העיגה תיגוגדפה הצעומהו ,'י התיכ ףוס דע ונחבוא אלש םידימלת
יכרדל רשקב םהילא דרשמה סחייתי - הדימל ייוקל ןכא םהש ששח שיש
:הזה להונל םאתהב תודחוימה תונחביהה
2.2
:הלאה ןוחבאה תוכרעמ יתשמ תחאל הנפי דימלתה 2.2.1
דחאב ררוגתמ דימלתה םא תאזו ,וירוגמ רוזאב ח"פשל
ןלהל א חפסנב םיטרופמה תומוקמה
"םיינוציחה םינחבנה" םייורקה םיזכרמה תוחולשמ תחאל
.ןלהל ב חפסנב םיטרופמה םירוזאב
יכוניח גולוכיספ ידי לע ןוחבא ורבעש ב"י-ו א"י תותיכ ידימלת :הרעה
תדעוול תוצלמהה תא ריבעהל םה ףא ולכוי יטרפ ןפואב החמומ
.םיגירחה
ולבקתיש הינפהה ינולאש תא ואלמי וחוכ אב וא רפסה תיב להנמ
.דימלתה ירוה לש טרופמ השקב בתכמ םע דחי ,ןחבאמה םרוגהמ
טבשב ט"כ-מ רחואי אל םינחבאמה םימרוגל ורבעוי םינולאשה
םדקהב תאז תושעל םיצילממ ונא ;99 ראורבפב 15) ט"נשתה
.(תוינפה לכל תונעיהל היהי ןתינש ידכ ירשפאה
2.2.2
,תוניחבה ףגאבש םיגירחה תדעוול םיכמסמה ורבעוי ןוחבאה ךילה םות םע
רעושמה ךיראתה) .וילא רזחומה רמוחה לכ םע רפסה תיבל רבעות התטלחהו
.(99 סרמב 15) ט"נשתה רדאב ז"כ :רפסה תיבל םיגירחה תדעו תטלחה תרבעהל
.3
.הנידמה תוריש תוביצנ לש ףירעתה יפ לע ,םולשתב ושעיי םינוחבאה לכ
החפשמה לש התלוכיב ןיא יכ רפסה תיב להנמל עודי םהבש ,םידדוב םירקמב
להנמ הנפי ,רחא רוקממ הכימת לבקל תורשפא םוש ןיאשו ןוחבאה רובע םלשל
.יגוגדפה להנימה להנמ ןגס ,הכומס ריאי ר"דל רפסה תיב
.4
,יגוגדפה להנימה להנמ ןגס ,הכומס ריאי ר"דל תונפהל רשפא תולאש
.02-5604027 'לטב


תוחולשה תובותכ ןכו םידימלת ןהב ןחבאל רשפאש ח"פש תונחת תמישר ןלהל
:תוינרטסקאה
םיחפסנ .5
ןופלטה ירפסמו ב"י-ו א"י ידימלת ןהב ןחבאל רשפאש ח"פש תונחת תמישר :א חפסנ
ןהלש

'לט םורדה זוחמ
06-6270580 עבש ראב
07-6762175 ןולקשא
08-8523131 דודשא
07-9926293 םיבחרמ
5/07-6728121 ןולקשא ףוח
07-9950926 דרע
3/07-6802752 בגנה רעש
  םילשורי זוחמ
02-6231171 םילשורי
02-5351967 םימודא הלעמ
02-5363674 באז תעבג
02-9941301 םירפא הלעמ
02-9977111 ןימינב הטמ
02-9962374 עברא תירק
02-9913389 שמש תיב
02-5345010 ןויצ תרשבמ
08-9741985 תילע ןיעידומ
4/02-9900802 הדוהי הטמ
  ביבא לת זוחמ
03-5456210 ביבא לת
03-6739027 םייתעבג
4/03-6712103 ןג תמר
03-5405225 ןורשה תמר
2/03-5798301 קרב ינב
09-9550625 הילצרה
03-5011578 ןולוח
03-5356692 ונוא תירק
4/03-5076133 םי תב
  זכרמ זוחמ
08-9472937 תובוחר
8/09-7649247 אבס רפכ
09-7455308 הננער
03-9302298 הווקת חתפ
03-9682571 ןויצל ןושאר
09-8322366 הינתנ
08-9274028 רזג
09-7486010 ןורשה םורד
6/03-5323425 לאומש תעבג
'לט הפיח זוחמ
04-8356530-3 הפיח
04-8705257 קילאיב תירק
06-6332163 הרדח
04-9832248 ןועבט תירק
06-6380173 הנימינב
04-8478121 ןולובז
259/04-9845261 למרכה ףוח
04-8390708 הייפסוע
  ןופצ זוחמ
06-6554644 תילע תרצנ
04-9988548 לאימרכ
06-6533333 עובלג
06-6587038 ןאש תיב
04-9510175 הירהנ
4/06-6520063 לאערזי קמע
06-6739571 הירבט
8/06-6927427 תפצ
06-6507817 קמעה לדגמ
04-9890528 םענקיתוינרטסקאה תוחולשה תובותכ :ב חפסנ
םילשורי תחולש
םילשורי ,(לואש תעבג) 24 םירשנ יפנכ 'חר
'סקפ ,02-6515913 'לט ,95464
02-6520124
םורדהו עבש ראב תחולש
ראב ,(ץולחה 'חר תניפ) 139 ל"קק 'חר
'סקפ ,07-6283291 'לט ,84200 עבש
07-6283293
ןופצהו הפיח תחולש
,(14 המוק ,םיאיבנה לדגמ) 2 ירוח 'חר
'סקפ ,04-8645584 'לט ,33045 הפיח
04-8645418
זכרמהו ביבא-לת תחולש
'לט ,51263 קרב ינב ,19 ןוירוג ןב 'חר
.03-5778691 'סקפ ,03-5778686
תוחולשב להקה תלבק
14-8 תועשה ןיב :'ה ,'ג ,'א םימיב
18-8 תועשה ןיב :'ד ,'ב םימיב
.12-8 תועשה ןיב :גח יברעבו ישיש ימיב
תלבק ןיא תוכוס לשו חספ לש דעומה לוחב
.להקתועדוה


1999 ראורבפב 1 ,ט"נשתה טבשב ו"ט ,6/טנ ל"כנמ רזוח