4. בחינות
4.3 בחינות בגרות
תכנית בחינת הבגרות באזרחות

(נט)4.3‎-12

בימים אלה נשלחה תכנית בחינת הבגרות באזרחות לכל בתי הספר בחינוך הכללי
ובחינוך הדתי. תכנית זו בנויה על פי נושאים, והיא ממוספרת.
מטרת השכתוב של התכנית היא למנוע טעויות ואי הבנות בעת קביעת מיקוד הלמידה,
שיתבסס על התכנית בנוסחה המשוכתב.
תכנית זו אינה שונה במהותה מהתכנית הקיימת.

בשאלות אפשר לפנות אל המפקחת על האזרחות, הגב' חנה שפיר,
טל' 02‎-5601793.
הודעות


חוזר מנכ"ל נט/6, ט"ו בשבט התשנ"ט, 1 בפברואר 1999