5. בטיחות, ביטחון ושעת חירום
5.4 שעת חירום
(נט)
5.4‎-4 צוותות לסיוע בייעוץ בשעת אסון

בשירות הפסיכולוגי-הייעוצי של המשרד (שפ"י) הוכשרו צוותות במיוחד לסיוע בייעוץ
בשעת אסון, הן מקומי והן בית-ספרי.
הצוותות עומדים לרשות השירותים הפסיכולוגיים-החינוכיים ברשויות המקומיות
ולרשות בתי ספר הזקוקים לסיוע בייעוץ או בכוח אדם מקצועי מיומן למצבי אסון,
כאשר היקף האירוע חריג או כשאין אפשרות להיעזר בשירות הפסיכולוגי המקומי, או
כששירות כזה אינו זמין. במקרי חירום אפשר לפנות בשעות היום והלילה, על פי
הצורך, אל מרכז הצוות המחוזי.
להלן שמות מרכזי הצוותות ומספרי הטלפון שלהם:


טל' בבית טל' בעבודה שם המרכז המחוז
04‎-8348719

04‎-8240511
פרופ' אביגדור
קלינגמן
אחראי ארצי
02‎-6781753

02‎-6231171
גב' רינה לוי
מרכזת צוות מנח"י
+ ירושלים
09‎-7454040

03‎-9347653
מר אייבן
גולדשטיין
מרכזת צוות מחוז
מרכז
03‎-5404210

03‎-5456227
גב' מיכל רוזמן
מרכזת צוות מחוז
ת"א
03‎-9362314

03‎-9253761
03‎-9362172
גב' ריקי גלזנר
מרכזת צוות חירום
שומרון
07‎-6469296

07‎-6464299
גב' מימי גילוץ
מרכזת צוות מחוז
דרום
06‎-6937873

06‎-6961355
גב' מאירה
בורנשטיין
מרכזת צוות רמת
הגולן
06‎-6365256

04‎-8353642
מר גדעון קלאר
מרכז צוות חיפה
04‎-9922854

04‎-9828292
גב' מרים סלע
מרכזת צוות צפון

הודעות


חוזר מנכ"ל נט/6, ט"ו בשבט התשנ"ט, 1 בפברואר 1999