6. דרכי הוראה
6.3 ספרי לימוד
(נט)
6.3‎-4 ספר שלא אושר לשימוש בחינוך הממ' והממ"ד

הספר "שינוי וקידמה בישראל ובעמים", מאת בר הילל, בהוצאת "לילך", לא אושר על
ידי משרדנו לשימוש במערכת החינוך הממלכתי והממלכתי דתי.
בשאלות אפשר לפנות לממונה על אישור ספרי לימוד, מר בנימין לוי,
טל' 02‎-6251024.
הודעות


חוזר מנכ"ל נט/6, ט"ו בשבט התשנ"ט, 1 בפברואר 1999