8. עובדי הוראה
8.5 תנאי שירות
(נט)
8.5‎-6 הסכמים קיבוציים

להלן ההסכמים הקיבוציים שנחתמו עם ארגון המורים ועם הסתדרות המורים בכ"א
בכסלו התשנ"ט, 17 בדצמבר 1998.

בשאלות הבהרה אפשר לפנות אל שמעון שטמפפר, הממונה על תנאי שירות,
טל' 02‎-5603812.

1. הסכם קיבוצי
שנערך ונחתם ביום 17.12.98
בין: ממשלת ישראל, בשם מדינת ישראל, המיוצגת ע"י הממונה על השכר והסכמי
עבודה במשרד האוצר, מר יוסי קוצ'יק, ומנכ"ל משרד החינוך, מר בן-ציון דל;
מרכז השלטון המקומי בישראל, בשמו ובשם כל הרשויות המקומיות (למעט שלוש
הערים הגדולות), המיוצג ע"י מר גיורא רוזנטל ומר יעקב אגמון;
שלוש הערים הגדולות: ירושלים, תל-אביב-יפו וחיפה, המיוצגות ע"י מר ראובן
מינסקר;
כולם ביחד וכל אחד מהם לחוד.

(להלן - "המעסיקים")

צד א'


לבין: ארגון המורים בישראל, המיוצגת ע"י היו"ר, מר דן ארז.

(להלן - "ארגון המורים")

צד ב'

הואיל: ובהסכם הקיבוצי מיום 8.9.98 הוסכם בין הצדדים כי בגין התקופה
המתחילה ב-1.1.98 תבוצע הפרשה לקופת גמל;
והואיל: וברצון הצדדים להסדיר את יישום ההסכמה האמורה במסגרת הסכם קיבוצי;
לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
1.
תחולת ההסכם 2.
הסכם זה יחול על כל העובדים המדורגים בדירוג עו"ה המיוצגים ע"י ארגון
המורים (להלן: "עובדי הוראה").
א.
למען הסר ספק מובהר ומוסכם כי המעסיקים לא יפרישו לקופת גמל בגין
תקופת שהותו של עובד ההוראה בשנת שבתון, למעט בגין עבודת הוראה
בפועל המבוצעת על ידי עובד ההוראה בהיותו בשנת שבתון.
ב.
מוסכם כי ממשלת ישראל תפעל ליישום הוראות הסכם זה גם על עובדי
הוראה המועסקים ב"בעלויות", מכוח היותה המפקחת והמתקצבת של
בעלויות אלה.
ג.
הסכם זה מהווה נספח בלתי נפרד להסכם הקיבוצי מיום 8.9.98.
3.
לצורך הסכם זה קופת גמל מוגדרת כקופת גמל לתגמולים לשכירים כמשמעותה
בתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופת גמל), התשכ"ד-1964. כל
מקום שבו צוין בהסכם זה קופת גמל - הכוונה לקופת גמל לתגמולים לשכירים.
קופת הגמל של עו"ה תיבחר ע"י ארגון המורים בהתאם לאמור לעיל ובהסכמת
הממונה על השכר בכתב.
4.
החל מיום 1.1.98 יעבירו המעסיקים לקופת גמל, בגין כל עובד שעליו חל הסכם
זה, כדלקמן:
5.
החל מיום 1.1.98 יפריש המעסיק מדי חודש בחודשו 5%  וינכה מהעובד
מדי חודש בחודשו 5%  בגין רכיבי השכר והתשלומים האחרים
המשולמים ע"י המעסיק לעובד, אשר אינם פנסיונריים ואשר לא מבוצעת
בגינם הפרשה לקרן "דפנה", למעט גילום מס וזקיפת הטבה ולמעט כל
תגמול המשולם לעובדי הוראה בגין פעילות חוץ בית ספרית.
(א)
מובהר בזאת, כי הפרשה בגין מענק יובל וקצובת ביגוד לא תבוצע עבור
עובדים בפנסיה תקציבית.
(ב)
הפרשה רטרואקטיבית בגין כל חודש, החל מיום 1.1.98 ועד למועד תחילת
ההפרשה בפועל, תבוצע עוד בחודש דצמבר 1998 ורק לאחר בחירת קופת
הגמל כמפורט בסעיף 4 לעיל, ובלבד שבחירת קופת גמל כאמור תיעשה
בכתב ולא יאוחר מיום 17.12.98, וזאת בהתאם לאישור נציבות מס
הכנסה.
(ג)
החל ממועד תחילת ההפרשה בפועל ואילך תבוצע ההפרשה השוטפת מדי
חודש. על ההפרשה כאמור יחולו הוראות חוק הגנת השכר, התשי"ח-1958.
(ד)
מובהר בזאת כי לגבי עו"ה אשר היו בשנת שבתון בשנת הלימודים התשנ"ח
תבוצע הפרשה רטרואקטיבית לקופת גמל רק עבור החודשים שבהם עבדו
בהוראה בפועל.
(ה)
מוסכם כי לגבי עובד הוראה אשר עבד בפועל בהוראה בשנת הלימודים
התשנ"ח, ונמצא בשנת שבתון בשנת הלימודים בתשנ"ט, יבצע עבורו
המעסיק את ההפרשה הרטרואקטיבית, לרבות בגין חלקו של העובד, רק
עבור החודשים שבהם עבד בהוראה בפועל בשנת התשנ"ח החל מ-1.1.98,
והעובד ישפה את המעסיק בגין חלקו מיד לכיידרש לכך על ידי המעסיק.
אם עד תום שנת הלימודים התשנ"ט לא ישפה העובד את המעסיק כאמור,
ינוכה אותו סכום ממשכורתו הראשונה של העובד עם שובו של העובד
להוראה בפועל.
(ו)
כל עובד יהיה זכאי, עם סיום יחסי עובד-מעביד, וכן בכל מקרה אחר, כמקובל
לגבי קופת גמל, לכל הסכומים שיצטברו לזכותו בקופת הגמל, בתנאים המזכים
בקבלת תגמולים בתקנות מס הכנסה (כללים לאישור וניהול קופת גמל),
התשכ"ד-1964.
6.
מובהר בזאת כי עבור עובד הוראה אשר לגביו מופרשים, במועד חתימת הסכם
זה או בכל מועד מאוחר בעתיד, דמי גמולים לפנסיה או לקופת גמל, בגין רכיב
שכר ו/או תשלום אחר שאינם פנסיוניים שלא מכוח הסכם זה, וכל עוד מבוצעת
ההפרשה כאמור, לא תבוצע הפרשה לקופת גמל פעם נוספת (וסה"כ פעמיים) בגין
אותו רכיב, מכוח הסכם זה.
7.
אין באמור בהסכם זה כשלעצמו כדי ללמד על מחויבות להפרשה, מרכיבי השכר
והתשלומים האחרים אשר בגינם מבוצעת הפרשה לקופת גמל לפי הסכם זה,
לקרנות אחרות, לרבות קרנות השתלמות, או הכללתם לצורך חישוב פיצויי
פיטורין או ערך שעה. כמו כן אין בהסכם זה כשלעצמו משום הכרה ברכיבים
כאמור לצורך פנסיה על פי חוק.
8.
החל מהשלב שבו תבוצענה הפרשות לפנסיה עבור מהנדסים שבפנסיה
תקציבית בשירות המדינה בגין רכיבים כלשהם מהרכיבים שאינם
פנסיוניים, וזאת במקום ההפרשה לקופת גמל (למעט בגין החזר הוצאות),
יבוצעו הפרשות וניכויים גם עבור עו"ה המבוטחים בפנסיה תקציבית או
בפנסיה צוברת, וזאת בכפוף לכך שסך עלות ההפרשות בגין רכיבים שאינם
פנסיוניים שתבוצענה עבור עובדי הוראה לקופת גמל ולקרן פנסיה צוברת,
במקרה שיוסכם על כך, לא תעלה על העלות הכוללת של חלקם של
המעסיקים הקבועה בסעיף 10 להסכם מיום 8.9.98.
(א) 9.
מוסכם כי יישום סעיף קטן (א) מחייב כריתת הסכם חדש בין הצדדים
להסכם זה וכן הסכם נוסף עם קרן הפנסיה (להלן - "הסכמי הפנסיה").
(ב)
מוסכם כי התחייבויות המעסיק להפרשות לקרן פנסיה ולהפרשות בגין
החזרי הוצאות לקופת גמל על פי הסכמי הפנסיה תבואנה במקום
התחייבויות המעסיק להפרשות לקופת גמל על פי הסכם זה ובכפוף לעלות
כאמור בסעיף קטן (א).
(ג)
על אף האמור בסעיף 5 להסכם זה מוסכם, כי עבור עובדי הוראה אשר פרשו
לגימלאות החל מיום 1.1.98 ועד ליום 30.11.98 לא תבוצע הפרשה לקופת גמל
מכוח הסכם זה, וישולם להם תשלום חד פעמי בגובה סך כל הפרשות המעביד
לפי הסכם זה עבור כל חודש החל מ-1.1.98 ועד למועד פרישתו של עו"ה
לגימלאות. תשלום זה יבוצע החל מ-1.2.99 ולא יאוחר מיום 1.3.99.
10.
נספחים להסכם השכר


מדינת ישראל
משרד האוצר
היחידה לשכר והסכמי עבודה

כ"ח בכסלו התשנ"ט

17 בדצמבר 1998

לכבוד:
מר רן ארז
יו"ר ארגון המורים
הנדון: הפרשה בגין מענק יובל וקצובת ביגוד לקופת גמל - סעיף 5(ב) להסכם הפרשת
רכיבים לגמל

הריני להעלות בזה את הסכמת הצדדים שהושגה במהלך המו"מ לכריתת ההסכם
הקיבוצי שעניינו הפרשה וניכוי לקופת גמל, כדלקמן:
בסעיף 5(ב) להסכם שבנדון הוסכם כי הפרשה בגין מענק יובל וקצובת ביגוד לא
תבוצע עבור עובדים המבוטחים בפנסיה תקציבית.
1.
אין בהסכמה להפרשה ולניכוי לקופת גמל עבור העובדים המבוטחים בפנסיה
צוברת כדי לפגוע בעמדות מי מהצדדים, ערב חתימת ההסכם, בדבר מעמדם של
רכיבים אלה.
2.
בכבוד רב,

יוסי קוצ'יק
ממונה על השכר והסכמי עבודה

אישור
הנני מאשר את האמור לעיל.
מר דן ארז
יו"ר ארגון המוריםמדינת ישראל
משרד האוצר
היחידה לשכר והסכמי עבודה

כ"ח בכסלו התשנ"ט

17 בדצמבר 1998


לכבוד:
מר רן ארז
יו"ר ארגון המורים העל-יסודיים
הנדון: הסכם הכללת רכיבים לקופת גמל - עובדי הוראה שאינם מועסקים בשנת
התשנ"ט

בהמשך לדיונים שקוימו בינינו בעניין ההפרשות לקופת גמל בגין רכיבי שכר
ותשלומים שאינם פנסיוניים, כמפורט בהסכם הקיבוצי מיום 17.12.98 (להלן
"ההסכם"), הריני להעלות על הכתב את הסכמתנו כי סוגיית עו"ה אשר היו מועסקים
אצל מי המעסיקים בשנת הלימודים התשנ"ח לאחר יום 1.1.98, ואשר אינם מועסקים
בשנת הלימודים התשנ"ט ואשר לא חל עליהם סעיף 5(ו) או סעיף 10 להסכם, תועבר
לדיון בוועדה פריטטית של נציגי הצדדים להסכם לפי סעיף 13 להסכם מיום 8.9.98.
בכבוד רב,

יוסי קוצ'יק
ממונה על השכר והסכמי עבודה

אישור
הנני מאשר את האמור לעיל.
מר דן ארז
יו"ר ארגון המורים2. הסכם קיבוצי
שנערך ונחתם ביום 17.12.98
בין: ממשלת ישראל, בשם מדינת ישראל, המיוצגת ע"י הממונה על השכר והסכמי
עבודה במשרד האוצר, מר יוסי קוצ'יק, ומנכ"ל משרד החינוך, מר בן-ציון דל;
מרכז השלטון המקומי בישראל, בשמו ובשם כל הרשויות המקומיות (למעט שלוש
הערים הגדולות), המיוצג ע"י מר גיורא רוזנטל ומר יעקב אגמון;
שלוש הערים הגדולות: ירושלים, תל-אביב-יפו וחיפה, המיוצגות ע"י מר ראובן
מינסקר;
כולם ביחד וכל אחד מהם לחוד.

(להלן - "המעסיקים")

צד א'


לבין: הסתדרות המורים בישראל, המיוצגת ע"י המזכיר הכללי, מר אברהם בן-שבת.

(להלן - "הסתדרות המורים")

צד ב'

הואיל: ובהסכם הקיבוצי מיום 8.9.98 הוסכם בין הצדדים כי בגין התקופה
המתחילה ב-1.1.98 תבוצע הפרשה לקופת גמל;
והואיל: וברצון הצדדים להסדיר את יישום ההסכמה האמורה במסגרת הסכם קיבוצי;
לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
1.
תחולת ההסכם 2.
הסכם זה יחול על כל העובדים המדורגים בדירוג עו"ה המיוצגים ע"י
הסתדרות המורים (להלן: "עובדי הוראה").
א.
למען הסר ספק מובהר ומוסכם כי המעסיקים לא יפרישו לקופת גמל בגין
תקופת שהותו של עובד ההוראה בשנת שבתון, למעט בגין עבודת הוראה
בפועל המבוצעת על ידי עובד ההוראה בהיותו בשנת שבתון.
ב.
מוסכם כי ממשלת ישראל תפעל ליישום הוראות הסכם זה גם על עובדי
הוראה המועסקים ב"בעלויות", מכוח היותה המפקחת והמתקצבת של
בעלויות אלה.
ג.
הסכם זה מהווה נספח בלתי נפרד להסכם הקיבוצי מיום 8.9.98.
3.
לצורך הסכם זה קופת גמל מוגדרת כקופת גמל לתגמולים לשכירים כמשמעותה
בתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופת גמל), התשכ"ד-1964. כל
מקום שבו צוין בהסכם זה קופת גמל - הכוונה לקופת גמל לתגמולים לשכירים.
קופת הגמל של עו"ה תיבחר ע"י הסתדרות המורים בהתאם לאמור לעיל
ובהסכמת הממונה על השכר בכתב.
4.
החל מיום 1.1.98 יעבירו המעסיקים לקופת גמל, בגין כל עובד שעליו חל הסכם
זה, כדלקמן:
5.
החל מיום 1.1.98 יפריש המעסיק מדי חודש בחודשו 5%  וינכה מהעובד
מדי חודש בחודשו 5%  בגין רכיבי השכר והתשלומים האחרים
המשולמים ע"י המעסיק לעובד, אשר אינם פנסיוניים ואשר לא מבוצעת
בגינם הפרשה לקרן "דפנה", למעט גילום מס וזקיפת הטבה ולמעט כל
תגמול המשולם לעובדי הוראה בגין פעילות חוץ בית ספרית.
(א)
מובהר בזאת, כי הפרשה בגין מענק יובל וקצובת ביגוד לא תבוצע עבור
עובדים בפנסיה תקציבית.
(ב)
הפרשה רטרואקטיבית בגין כל חודש, החל מיום 1.1.98 ועד למועד תחילת
ההפרשה בפועל, תבוצע עוד בחודש דצמבר 1998 רק לאחר בחירת קופת
הגמל כמפורט בסעיף 4 לעיל, ובלבד שבחירת קופת גמל כאמור תיעשה
בכתב ולא יאוחר מיום 17.12.98, וזאת בהתאם לאישור נציבות מס
הכנסה.
(ג)
החל ממועד תחילת ההפרשה בפועל ואילך תבוצע ההפרשה השוטפת מדי
חודש. על ההפרשה כאמור יחולו הוראות חוק הגנת השכר, התשי"ח-1958.
(ד)
מובהר בזאת כי לגבי עו"ה אשר היו בשנת שבתון בשנת הלימודים התשנ"ח
תבוצע הפרשה רטרואקטיבית לקופת גמל רק עבור החודשים שבהם עבדו
בהוראה בפועל.
(ה)
מוסכם כי לגבי עובד הוראה אשר עבד בפועל בהוראה בשנת הלימודים
התשנ"ח, ונמצא בשנת שבתון בשנת הלימודים התשנ"ט, יבצע עבורו
המעסיק את ההפרשה הרטרואקטיבית לרבות בגין חלקו של העובד רק
עבור החודשים שבהם עבד בהוראה בפועל בשנת הלימודים התשנ"ח החל
מ-1.1.98, והעובד ישפה את המעסיק בגין חלקו מיד לכשיידרש לכך על ידי
המעסיק. אם עד תום שנת הלימודים התשנ"ט לא ישפה העובד את המעסיק
כאמור, ינוכה אותו סכום ממשכורתו הראשונה של העובד עם שובו של
העובד להוראה בפועל.
(ו)
כל עובד יהיה זכאי, עם סיום יחסי עובד-מעביד, וכן בכל מקרה אחר כמקובל
לגבי קופת גמל, לכל הסכומים שיצטברו לזכותו בקופת הגמל, בתנאים המזכים
בקבלת תגמולים בתקנות מס הכנסה (כללים לאישור וניהול קופת גמל),
התשכ"ד-1964.
6.
מובהר בזאת כי עבור עובד הוראה אשר לגביו מופרשים, במועד חתימת הסכם
זה או בכל מועד מאוחר בעתיד, דמי גמולים לפנסיה או לקופת גמל, בגין רכיב
שכר ו/או תשלום אחר שאינם פנסיוניים שלא מכוח הסכם זה, וכל עוד מבוצעת
ההפרשה כאמור, לא תבוצע הפרשה לקופת גמל פעם נוספת (וסה"כ פעמיים) בגין
אותו רכיב, מכוח הסכם זה.
7.
אין באמור בהסכם זה כשלעצמו כדי ללמד על מחויבות להפרשה, מרכיבי השכר
והתשלומים האחרים אשר בגינם מבוצעת הפרשה לקופת גמל לפי הסכם זה,
לקרנות אחרות, לרבות קרנות השתלמות, או הכללתם לצורך חישוב פיצויי
פיטורין או ערך שעה. כמו כן אין בהסכם זה כשלעצמו משום הכרה ברכיבים
כאמור לצורך פנסיה על פי חוק.
8.
החל מהשלב שבו תבוצענה הפרשות לפנסיה עבור מהנדסים שבפנסיה
תקציבית בשירות המדינה בגין רכיבים כלשהם מהרכיבים שאינם
פנסיוניים, וזאת במקום ההפרשה לקופת גמל (למעט בגין החזר הוצאות),
יבוצעו הפרשות וניכויים גם עבור עו"ה המבוטחים בפנסיה תקציבית או
בפנסיה צוברת, וזאת בכפוף לכך שסך עלות ההפרשות בגין רכיבים שאינם
פנסיוניים שתבוצענה עבור עובדי הוראה לקופת גמל ולקרן פנסיה צוברת,
במקרה שיוסכם על כך, לא תעלה על העלות הכוללת של חלקם של
המעסיקים הקבועה בסעיף 10 להסכם מיום 8.9.98.
(א) 9.
מוסכם כי יישום סעיף קטן (א) מחייב כריתת הסכם חדש בין הצדדים
להסכם זה וכן הסכם נוסף עם קרן הפנסיה (להלן - "הסכמי הפנסיה").
(ב)
מוסכם כי התחייבויות המעסיק להפרשות לקרן פנסיה ולהפרשות בגין
החזרי הוצאות לקופת גמל על פי הסכמי הפנסיה תבואנה במקום
התחייבויות המעסיק להפרשות לקופת גמל על פי הסכם זה ובכפוף לעלות
כאמור בסעיף קטן (א).
(ג)
החל מהשלב שבו תבוצענה הפרשות לפנסיה עבור מהנדסים שבפנסיה
על אף האמור בסעיף 5 להסכם זה מוסכם, כי עבור עובדי הוראה אשר פרשו
לגימלאות החל מיום 1.1.98 ועד ליום 30.11.98 לא תבוצע הפרשה לקופת גמל מכוח
הסכם זה, וישולם להם תשלום חד פעמי בגובה סך כל הפרשות המעביד לפי הסכם זה
עבור כל חודש החל מ-1.1.98 ועד למועד פרישתו של עו"ה לגימלאות. תשלום זה
יבוצע החל מ-1.2.99 ולא יאוחר מיום 1.3.99.
10.
הודעות


חוזר מנכ"ל נט/6, ט"ו בשבט התשנ"ט, 1 בפברואר 1999