9. תכניות לימודים
9.9 קשר עם התפוצות
השתתפות מערכת החינוך של ישראל בשבוע
האינטרנט היהודי - Jewish Web Week
(נח)9.9‎-1
ביזמת השירות החינוכי היהודי של צפון אמריקה מתקיים זו השנה השנייה שבוע
האינטרנט היהודי. מטרת האירוע להמחיש את ערכן החינוכי של טכנולוגיות המידע
החדישות לקידום החינוך היהודי ולביטוי להשתייכות יהודית -
Jewish Peoplehood through Communication Technologies.
המינהל למדע ולטכנולוגיה של משרד החינוך התרבות והספורט ומקשר מערכת
החינוך עם התפוצות רואים חשיבות רבה בהשתתפות מוסדות חינוך בקשר עם
התפוצות כדי להגביר את שיתוף הפעולה בעם היהודי.
השנה יתקיים שבוע האינטרנט היהודי ב-ה'-י' באדר התשנ"ט (26‎-21 בפברואר 99).
כתובת האתר: http://www.jww.org.
המוסדות יוכלו להסתייע בגורמים הרשומים בהמשך בהתארגנות לפעילות המשותפת
בתחומים מגוונים:
פעילויות בית ספריות
תחרויות בין תלמידים ובין כיתות; משחקי הדמיה; בניית דפי Bookmarks מוארים;
בניית דפי בית; בניית עיתוני תלמידים; הרצאות אורח בעניין התקשוב היהודי.
פעילויות משותפות לבתי ספר ולארגונים מישראל ומהתפוצות
יצירת קשרים עם מוסדות חינוך יהודיים בתפוצות ובניית פעילויות משותפות
שתכלולנה התכתבות בין מורים, כיתות ותלמידים; משחקי הדמיה; פעילויות
בין-תרבותיות; פרויקטים משותפים; השתתפות בקונגרס הווירטואלי - בתכנית "בונים
עולם יהודי" (כתובת האתר http://www.jajz-ed.org.il).
תמיכה תינתן למוסדות חינוך באיתור שותפים ובבניית פרויקטים.


לפרטים נוספים ניתן לפנות למפקח הארצי על יישומי מחשב בחינוך, מר רוני דיין,
המינהל למדע ולטכנולוגיה, רח' דבורה הנביאה 2, בניין לב רם, ירושלים 91911,
טל' 03‎-7532634, ד"א mot10@internet-zahav.net.il , וכן לד"ר מוטי פרידמן,
מנהל המרכז לתקשוב ולפדגוגיה, המחלקה לחינוך, הסוכנות היהודית,
טל' 02‎-6759059, ד"א motti0002@jazo.org.il,
ובד"א ברשת: admin@jewishnet.net http://www.jewishnet.net.
הודעות


חוזר מנכ"ל נט/6, ט"ו בשבט התשנ"ט, 1 בפברואר 1999